Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

109. Pravilnik o spremembah Pravilnika o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo, stran 378.

  
Na podlagi desetega odstavka 23.c člena in 26. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) ter 1. točke prvega odstavka 70. in prvega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 9. redni seji 12. 12. 2019 sprejela
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo 
1. člen 
V Pravilniku o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo (Uradni list RS, št. 110/10) se v 2. členu v prvem odstavku:
– v prvi alineji besedilo »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08 in 62/10 – ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: zakon)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: zakon)«;
– v deveti alineji besedilo »Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08 in 88/09)« nadomesti z besedilom »pravili, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje,«;
– v enaindvajseti alineji besedilo »Pravilniku o živilih za posebne zdravstvene namene (Uradni list RS, št. 46/02, 54/07 in 2/09« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja zdravstveno ustreznost živil«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-8/2019-DI/9
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
EVA 2019-2711-0055
Lučka Böhm 
predsednica Skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Soglašam! 
Aleš Šabeder 
minister za zdravje