Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

98. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov, stran 346.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov (Uradni list RS, št. 49/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
(1) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/229 z dne 7. februarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila v zvezi z nekaterimi metodami, merilom varnosti živila za Listeria monocytogenes v semenih, ki kalijo, ter proizvodnim higienskim merilom in merilom varnosti živila za nepasterizirane sadne in zelenjavne sokove (za neposredno uživanje) (UL L št. 37 z dne 8. 2. 2019, str. 106), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2073/2005/ES), določajo pogoji in način zmanjšanja števila vzorčnih enot, pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa, mesnih pripravkov in svežega perutninskega mesa ter vzorčenje trupov govedi, ovac, koz in konjev z nedestruktivno metodo.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za meso, ki ga nosilec živilske dejavnosti zmelje neposredno pred končnim potrošnikom, in za sveže perutninsko meso, ki ga nosilec živilske dejavnosti razseka ali razreže na zahtevo končnega potrošnika.«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– registriranih in odobrenih obratih za klanje perutnine, katerih letni obseg klanja ne presega 1.000.000 brojlerjev oziroma 100.000 puranov, pogostost vzorčenja klavnih trupov zmanjšajo na način, določen v 2. točki priloge 3 tega pravilnika;
– registriranih in odobrenih obratih za proizvodnjo mletega mesa, mesnih pripravkov ali svežega perutninskega mesa, katerih obseg proizvodnje ne presega 120 ton letno mletega mesa oziroma mesnih pripravkov ali svežega perutninskega mesa, pogostost vzorčenja zmanjšajo na način, določen v prilogi 1 tega pravilnika;«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2018
Ljubljana, dne 14. januarja 2019
EVA 2017-2330-0109
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano