Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

97. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilu za delo obsojencev, stran 346.

  
Na podlagi drugega odstavka 54. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZG-1G, 96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15 in 11/18) in tretjega odstavka 213.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 22/19) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilu za delo obsojencev 
1. člen 
V Pravilniku o plačilu za delo obsojencev (Uradni list RS, št. 27/16) se v 9. členu v drugem odstavku za besedilom »odstavkom,« doda besedilo »in za dela pri zunanjih delodajalcih«.
2. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »(Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14 in 91/15), ki je v 14. plačnem razredu«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) V sistematizaciji delovnih mest se določi količnik za posamezno delovno mesto.
(7) Za delovna mesta pri zunanjih delodajalcih se glede na zahtevnost delovnega mesta, na katerem dela obsojenec, kot osnovni količnik določi aritmetično sredino med najnižjim in najvišjim količnikom v tarifni skupini.«.
3. člen 
V 11. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za potrebe obračuna plačila za delo pri zunanjih delodajalcih se na podlagi tarifnih skupin ugotovi urna postavka tako, da se zmnožek aritmetične sredine med najvišjim in najnižjim količnikom posamezne tarifne skupine in osnova za izračun plače za delo obsojencev deli z mesečnim številom delovnih ur (174 ur).«.
4. člen 
V 13. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, za besedo »iz« doda besedilo »prvega odstavka«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za delo pri zunanjih delodajalcih se plačilo za delo izračuna tako, da se mesečno število dejansko opravljenih delovnih ur pomnoži s pripadajočo urno postavko iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.«.
5. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za delo v nedeljo in dela proste dneve
50«.
6. člen 
V 17. členu se v drugem odstavku črta besedilo »v javnem gospodarskem zavodu ali na hišnih delih«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru prekinitve dela zaradi izobraževanja obsojencu pripada odstotek za stalnost pri delu, ki ga je dosegel pred prekinitvijo dela, če se po uspešno opravljenem izobraževanju vrne na delo.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
7. člen 
V 18. členu se za besedo »obsojencev« doda besedilo »ali v pogodbi, ki jo sklene zavod z zunanjim delodajalcem«.
8. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku za besedo »časa« dodata vejica in besedilo »če dela v posebno težkih delovnih razmerah«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posebna denarna nagrada se lahko izplača obsojencu za vsak mesec dela in znaša največ dve povprečni mesečni plačili za njegovo delo, izplačano za pretekle tri mesece, brez upoštevanja posebne denarne nagrade.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Plačilo za delo se začne odmerjati in obračunavati v skladu s tem pravilnikom s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta pravilnik.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-244/2019
Ljubljana, dne 20. januarja 2020
EVA 2019-2030-0028
Andreja Katič 
ministrica 
za pravosodje