Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

96. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih pregledih pomorščakov, stran 342.

  
Na podlagi tretjega odstavka 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) minister za zdravje v soglasju z ministrico za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih pregledih pomorščakov 
1. člen 
V Pravilniku o zdravstvenih pregledih pomorščakov (Uradni list RS, št. 72/17) se v 1. členu v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2008/106/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (prenovitev) (UL L št. 323 z dne 3. 12. 2008, str. 33), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2019/1159 z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 94) in Direktivo Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2009, str. 30), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2018/131 z dne 23. januarja 2018 o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o spremembi Direktive 2009/13/ES v skladu s spremembami iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006, kot jih je odobrila Mednarodna konferenca dela 11. junija 2014 (UL L št. 22 z dne 26. 1. 2018, str. 28), določa:«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik določa tudi obseg zdravstvenega pregleda, izdajo zdravniškega spričevala in vodenje evidence zdravniških spričeval za pridobitev pooblastila o nazivu mornar motorist, poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200, poveljnik jahte z bruto tonažo do 500 in častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW.«.
2. člen 
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(omejena uporaba pravilnika) 
Določbe 12., 16., 17., 18. in 19. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za mornarja motorista, poveljnika in častnika straže na ladji z bruto tonažo do 200, poveljnika jahte z bruto tonažo do 500 in častnika stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kw.«.
3. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku v četrti alineji črta besedilo »serološke preiskave na HIV,«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »serološke preiskave na HIV,«.
4. člen 
Za 19. členom se dodajo novi VII.a poglavje ter 19.a in 19.b člen, ki se glasijo:
»VII.a ZDRAVSTVENI PREGLED, IZDAJA ZDRAVNIŠKEGA SPRIČEVALA IN VODENJE EVIDENCE ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL ZA MORNARJA MOTORISTA, POVELJNIKA IN ČASTNIKA STRAŽE NA LADJI Z BRUTO TONAŽO DO 200, POVELJNIKA JAHTE Z BRUTO TONAŽO DO 500 IN ČASTNIKA STROJA NA LADJI S POGONSKIM STROJEM Z MOČJO DO 750 KW 
19.a člen 
(obseg zdravstvenega pregleda) 
Za pridobitev pooblastila o nazivu mornar motorist, poveljnik in častnik straže na ladji z bruto tonažo do 200, poveljnik jahte z bruto tonažo do 500 in častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 kW v skladu s predpisom, ki ureja nazive in pooblastila pomorščakov, se opravi zdravniški pregled, ki obsega najmanj:
– klinični pregled,
– pregled zdravstvene dokumentacije,
– pregled vidnih funkcij (ostrina vida na daleč in na blizu, forija, fuzija, barvni vid, globinski vid, vidno polje, nočni vid),
– preiskavo sluha (ADG) in
– preiskavo urina.
19.b člen 
(izdaja zdravniškega spričevala in vodenje evidence) 
(1) Pooblaščeni zdravnik najpozneje v desetih dneh po opravljenem zdravstvenem pregledu izda zdravniško spričevalo na obrazcu, ki je v Prilogi 4 tega pravilnika.
(2) Pooblaščeni zdravnik o opravljenih zdravstvenih pregledih iz prejšnjega člena in izdanih zdravniških spričevalih iz prejšnjega odstavka vodi evidenco, v katero se po zaporednih številkah vpisujejo osnovni podatki o osebi, ki opravlja zdravstveni pregled, in podatki o izdanih zdravniških spričevalih.«.
5. člen 
Za Prilogo 3 se doda nova Priloga 4, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-112/2018
Ljubljana, dne 16. decembra 2019
EVA 2018-2711-0064
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje 
 
Soglašam! 
 
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo