Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

95. Pravilnik o zdravstveni sposobnosti letalskega in drugega strokovnega osebja, stran 341.

  
Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) ministrica za infrastrukturo v soglasju z ministrom za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o zdravstveni sposobnosti letalskega in drugega strokovnega osebja 
1. člen 
Ta pravilnik določa zdravstvene zahteve in posebnosti glede zdravstvenih pregledov ter glede vodenja evidenc o zdravstveni sposobnosti letalskih dispečerjev in osebja službe letalske meteorologije (v nadaljnjem besedilu: letalsko osebje), osebja, ki izvajajo službe informacij za letenje (FIS) in storitve letališke službe za letenje (AFIS), tehničnega osebja kontrole letenja, pomočnikov kontrolorjev letenja, osebja službe za zvezo pri kontroli letenja in letališkega strokovnega osebja (v nadaljnjem besedilu: drugo strokovno osebje).
2. člen 
(1) Zdravstvene preglede letalskega osebja in drugega strokovnega osebja izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa v obsegu, kot ga določa Priloga, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za zdravstvene preglede se uporabljajo obrazci, določeni v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
(3) Evidenco o opravljenih zdravstvenih pregledih in evidenco izdanih zdravniških spričeval vodijo zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
3. člen 
Zdravniško spričevalo, pridobljeno na podlagi zdravstvenega pregleda iz prejšnjega člena, pomeni zdravstveno sposobnost letalskega osebja ter drugega strokovnega osebja v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in zakonom, ki ureja letalstvo.
4. člen 
(1) Zdravniško spričevalo velja 24 mesecev.
(2) Obdobje veljavnosti zdravniškega spričevala se izračuna od datuma zdravstvenega pregleda, pri obdobnem preventivnem pregledu pa od datuma poteka veljavnosti prejšnjega zdravniškega spričevala.
(3) Obdobni preventivni zdravstveni pregledi se lahko opravijo do 45 dni pred datumom poteka zdravniškega spričevala.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko delodajalec letalskega osebja ali drugega strokovnega osebja, na podlagi ocene tveganja in izjave o varnosti določi, da se zdravstveni pregled letalskega osebja ali drugega strokovnega osebja opravlja pogosteje, ali če zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa pri posamezniku izjemoma določi krajši rok za naslednji zdravstveni pregled, če sta ogrožena varnost in zdravje delavca pri delu, kar mora pisno utemeljiti.
(5) Specialist medicine dela, prometa in športa lahko glede na indikacije, postavljene ob pregledu, odredi obvezne dodatne preiskave iz Priloge tega pravilnika oziroma napoti letalsko osebje ali drugo strokovno osebje k ustreznemu konziliarnemu specialistu.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(1) Zdravniška spričevala, izdana v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08, 7/09, 41/14 in 32/16), in zdravniška spričevala, izdana v skladu s Pravilnikom o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09) ter Pravilnikom o licenci osebja službe letalske meteorologije (Uradni list RS, št. 66/18), ki se nanašajo na osebje, ki je predmet urejanja tega pravilnika, ostanejo veljavna do poteka njihove veljavnosti.
(2) Pooblastila za izvajanje zdravstvenih pregledov letalskega osebja in drugega strokovnega osebja, izdana centrom za letalsko medicino in zdravnikom, ki so veljavna na dan uveljavitve tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08, 7/09, 41/14 in 32/16) in
– tretji odstavek 1. člena in šesti odstavek 12. člena Pravilnika o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09).
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-131/2019/30
Ljubljana, dne 7. januarja 2020
EVA 2019-2430-0035
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 
 
Soglašam! 
Aleš Šabeder 
minister za zdravje 
Priloga 
Obseg zdravstvenih pregledov letalskega osebja in drugega strokovnega osebja
Predhodni preventivni zdravstveni pregled obsega: 
– anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna);
– klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase);
– osnovne laboratorijske preiskave krvi (SR, L, E, Hb, Ht, MCV, krvni sladkor) in urina (beljakovine, sladkor, bilirubin, urogen in sediment), S-AST, S-ALT, S-gama-GT;
– presejalni urinski test na droge (fakultativno CDT);
– testiranje osnovnih vidnih funkcij: ostrina vida (na blizu, daleč), forija, fuzija, globinski vid, barvni vid, kontrastni vid;
– preiskavo sluha – tonalni pražni ADG;
– EKG;
– malo spirometrijo;
– psihološki pregled;
– zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.
Obdobni preventivni zdravstveni pregled obsega: 
– anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna);
– klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase);
– osnovne laboratorijske preiskave krvi (SR, L, E, Hb, Ht, MCV, krvni sladkor) in urina (beljakovine, sladkor, bilirubin, urogen in sediment), S-AST, S-ALT, S-gama-GT, lipidogram (fakultativno CDT);
– testiranje osnovnih vidnih funkcij: ostrina vida (na blizu, daleč), forija, fuzija, globinski vid, barvni vid, kontrastni vid;
– preiskavo sluha – tonalni pražni ADG;
– EKG;
– zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.
Obvezne dodatne preiskave so: 
– obremenitveno testiranje obtočil po 45 letu na vsakem drugem pregledu (ob indikacijah tudi UZ srca in vratnega ožilja);
– gleženjski indeks po 45 letu na vsakem drugem pregledu;
– psihološki pregled vsaka 4 leta oziroma ob indikaciji;
– v primeru dela na višini poleg testov ortostatike in ortodinamike tudi bitermalni frekvenčni vestibulogram vsaka 4 leta oziroma ob indikaciji;
– perimetrijo, anomaloskopijo in tonometrijo pri osebju, ki izvajajo službe informacij za letenje (FIS) in storitve letališke službe za letenje (AFIS), pomočnikih kontrolorjev letenja in osebju službe letalske meteorologije ob vsakem pregledu.

AAA Zlata odličnost