Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

94. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki jih uporabljajo osebe s pooblastili Policije, in tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil Policije, stran 338.

  
Na podlagi tretjega odstavka 26. člena in petega odstavka 46. člena ter za izvrševanje tretjega odstavka 29. člena in drugega odstavka 38. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o registraciji motornih in priklopnih vozil Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki jih uporabljajo osebe s pooblastili Policije, in tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil Policije
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja način registracije, obliko in vsebino registrskih tablic za motorna in priklopna vozila Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki jih uporabljajo osebe s pooblastili Policije, ter postopke, pogoje in roke za izvedbo tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil Policije.
(2) Pravilnik se uporablja za vsa vozila iz prejšnjega odstavka, ne glede na lastništvo, in za vozila, ki so registrirana v eni od držav članic Evropske unije in jih Republika Slovenija najame za protokolarne namene na območju Republike Slovenije.
(3) Za vsebine, ki jih ta pravilnik ne ureja, se uporabljajo zakon, ki ureja motorna vozila, in predpisi, ki urejajo področje registracije vozil in tehničnih pregledov vozil.
II. REGISTRACIJA VOZIL 
2. člen 
(1) Postopke v zvezi z registracijo motornih in priklopnih vozil izvaja organizacijska enota Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pristojna za logistiko.
(2) Postopke iz prejšnjega odstavka izvaja uradnik, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo, opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka in veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO. Druge določbe podzakonskih predpisov, ki urejajo zahteve za osebje registrskih organizacij in prostore ter opremo registracijskih organizacij, se ne uporabljajo.
3. člen 
(1) Specialna patruljna motorna kolesa Policije ter osebna specialna patruljna, terenska specialna patruljna, kombinirana specialna patruljna, specialna tovorna in oklepna vozila Policije imajo na registrski tablici oznako Policije »P«. To oznako imajo lahko na registrski tablici tudi civilna vozila Policije.
(2) Registrska tablica za vozila Policije iz prejšnjega odstavka je bele barve. Na levi strani je modro polje z »evropskim znakom«, ki je oblikovan v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani (UL L št. 299 z dne 10. 11. 1998, str. 1). »Evropski znak« je zlato rumene barve, pod njim pa je mednarodna nacionalna oznaka Republike Slovenije v beli barvi. Na registrski tablici sta z modro barvo označeni oznaka Policije »P« in registrska oznaka, ki je sestavljena iz kombinacije številk ali črk in številk. Za drugim znakom registrske oznake je pomišljaj, za oznako Policije »P« pa je simbol uniformirane Policije Republike Slovenije. Registrska tablica je obrobljena z modro obrobno črto.
(3) Vsebina in oblika registrskih tablic za vozila iz prvega odstavka tega člena sta določeni na risbah številka 1, 2, 3 in 4 v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Vozila Policije, ki na registrski tablici nimajo oznake Policije »P«, vozila Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in vozila Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki jih uporabljajo osebe s pooblastili Policije, imajo registrske tablice, ki so določene z zakonom, ki ureja motorna vozila, in predpisi, ki urejajo področje registracije vozil.
5. člen 
(1) Uporabnik službenega vozila mora organizacijski enoti ministrstva, pristojni za logistiko, sporočiti pogrešanje, poškodovanje, uničenje ali obrabljenost registrske tablice ali prometnega dovoljenja.
(2) Organizacijska enota ministrstva, pristojna za logistiko, po prejemu obvestila uporabnika iz prejšnjega odstavka uredi vse potrebno za zamenjavo registrskih tablic in uničenje starih, če jih uporabnik še ima.
6. člen 
Preizkusne tablice se na motornih in priklopnih vozilih Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, ki jih uporabljajo osebe s pooblastili Policije, ne uporabljajo.
III. TEHNIČNI PREGLEDI VOZIL POLICIJE 
7. člen 
(1) Tehnična brezhibnost motornih in priklopnih vozil Policije se ugotavlja s tehničnimi pregledi, ki jih izvajajo strokovne organizacije za opravljanje tehničnih pregledov. Te organizacije se izberejo po postopkih, določenih s predpisi o javnem naročanju.
(2) Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil Policije se opravljajo po postopku, pod pogoji in v rokih, ki so predpisani z zakonom, ki ureja motorna vozila, in predpisi, ki urejajo področje tehničnih pregledov vozil.
(3) Izredni tehnični pregled vozila Policije se opravi po postopku, pod pogoji in v primerih, ki so določeni z zakonom, ki ureja motorna vozila, in predpisi, ki urejajo področje tehničnih pregledov vozil.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati 10. člen in 3. točka Priloge 3 Pravilnika o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 83/06, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1).
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-222/2019/17
Ljubljana, dne 30. decembra 2019
EVA 2019-1711-0024
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve