Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

92. Javni razpis za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri, stran 335.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 72/19), 61.c člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) in sklepa 18. seje Mandatno-volilne komisije z dne 23. 1. 2020 objavljam
J A V N I  R A Z P I S 
za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri 
1. 
Mandatno-volilna komisija objavlja javni razpis za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se upoštevaje drugi odstavek 61.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in aktualno sestavo Državne revizijske komisije imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri.
Javni razpis se objavlja zaradi spremembe v sestavi Državne revizijske komisije na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 72/19), po kateri ima Državna revizijska komisija predsednika in šest članov. Mandat predsednika in članov je osem let in so lahko ponovno imenovani.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. 
Za člana Državne revizijske komisije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za imenovanje, določene s prvim in drugim odstavkom 61.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, pri čemer morata imeti novo imenovana člana izobrazbo ustrezne pravne smeri, in posebna pogoja, določena v 61.b členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
3. 
Prijava kandidata mora vsebovati podatke in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje (iz 61.a in 61.b člena), in sicer:
– osebno ime;
– datum rojstva;
– stalno in začasno prebivališče;
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazilo, da kandidatu ni bila odvzeta poslovna sposobnost;
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti;
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika C1 (če kandidat nima izobrazbe pravne smeri po programu druge stopnje, pridobljene v Sloveniji);
– potrdilo o izobrazbi pravne smeri, pridobljeni po programu druge stopnje ali izobrazbi, ki ustreza pravni izobrazbi, pridobljeni po študijskem programu druge stopnje;
– potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obtožen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije in za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev;
– potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije in za naklepno kaznivo dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev;
– potrdilo, da kandidatu ni bila pravnomočno izrečena sankcija za prekršek po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, po zakonu, ki ureja javno naročanje ali po zakonu, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe;
– dokazilo, da ima kandidat vsaj devet let delovnih izkušenj na področju javnih naročil (npr. izpis obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, potrdilo delodajalca);
– življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in opisom izkušenj na področju javnega naročanja;
– izjavo kandidata, da v zadnjih treh letih pred objavo razpisa ni bil član organa politične stranke (izjava je v prilogi) in
– izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, če se na razpis ne prijavi sam.
Član Državne revizijske komisije mora biti oseba, za katero se na podlagi njenega dosedanjega dela, ravnanja oziroma vedenja lahko utemeljeno pričakuje, da bo funkcijo opravljala strokovno, pošteno oziroma vestno in da bo varovala ugled in verodostojnost Državne revizijske komisije ter nepristranskost in neodvisnost odločanja.
4. 
Mandatno-volilna komisija bo prijave preverila z vidika pravočasnosti in popolnosti ter izpolnjevanja splošnih pogojev za imenovanje na funkcijo člana Državne revizijske komisije.
Komisija za presojo ustreznosti kandidatov iz 61.d člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja bo s kandidati, ki bodo prijave oddali pravočasno in bodo izpolnjevali splošne pogoje za imenovanje, opravila razgovore in podala obrazloženo mnenje o izpolnjevanju posebnih pogojev ter o ustreznosti kandidata.
Mandatno-volilna komisija bo po prejemu mnenja izbrala kandidata za posamezno razpisano prosto mesto izmed kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, in pripravila predlog sklepa o imenovanju člana Državne revizijske komisije, o katerem odloči Državni zbor.
5. 
Prijave z zahtevanimi podatki in dokazili iz točke 3 tega razpisa posredujte na naslov: Državni zbor,Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1001 Ljubljana, do vključno četrtka, 20. 2. 2020, z oznako: »RAZPIS – Državna revizijska komisija«.
Št. 411-08/20-1/2
Ljubljana, dne 23. januarja 2020
Ivan Hršak 
predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora