Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

Ob-3580/19, Stran 2663
Na podlagi določbe drugega odstavka 3. člena Uredbe o objavljanju v Uradnem listu RS in določb Obligacijskega zakonika ter odločitve zakonitega zastopnika podjetja Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana, se objavlja
zbiranje ponudb 
za odkup terjatve do različnih dolžnikov podjetja v skupni višini 165.908,57 € na dan 6. 12. 2019
Predmet prodaje
Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), prodaja terjatve do družb:
– Asee As d.o.o. v stečaju, Rojčeva ulica 20, 1000 Ljubljana, v višini 36.175,71 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve so prijavljene in priznane kot zavarovane terjatve v stečaju.
– Uni plus tim d.o.o., Masarykova cesta 25, 1000 Ljubljana, v višini 89.236,24 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve niso zavarovane.
– Sedam 99 d.o.o., Šlajmerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, v višini 3.149,03 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve niso zavarovane.
– Salera d.o.o., Regentova ulica 4b, 6280 Ankaran, v višini 4.214,70 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve niso zavarovane.
– Ensico gaming d.o.o., Stegne 21C, 1000 Ljubljana, v višini 33.132,89 € na dan 6. 12. 2019. Terjatve niso zavarovane.
Pogoji prodaje in zbiranja ponudb
Ponudbe se zbirajo na podlagi pisne ponudbe. Terjatve se prodajajo kot celota.
Po podpisu Dogovora o nerazkrivanju informacij bodo lahko interesenti prejeli kopijo dokumentacije (dokazil o zavarovanjih). Ponudniki morajo k ponudbi priložiti izvirno potrdilo o plačilu varščine, izvirnike (overjenih) pooblastil, če bo ponudbo podpisal pooblaščenec, pravne osebe pa tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
Izbor ponudbe bo potekal po merilu: najvišja ponujena cena za odkup celotne terjatve.
V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, se s ponudniki izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Ponudbo lahko predložijo interesenti, ki bodo pravočasno vplačali varščino. Varščina, ki mora prispeti na transakcijski račun družbe Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana, št. SI56 0700 0000 3427 294, sklic SI00 06122019, najpozneje do izteka roka za oddajo pisnih ponudb. Varščina znaša 16.590,86 €. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti izvirno potrdilo o plačilu varščine, izvirnike (overjenih) pooblastil, če bo ponudbo podpisal pooblaščenec, pravne osebe pa tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni.
Če ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana, s prodajalcem ne sklene pogodbe o prodaji terjatve v roku 7 delovnih dni po prejemu obvestila o izbiri ponudbe, varščina pripada in v celoti zapade v korist prodajalca.
Ponudnikom, katerih ponudba ne bo izbrana, se vplačana varščina brezobrestno vrne naslednji delovni dan po končanem izboru ponudnika, pod pogojem, da so prodajalcu v svoji ponudbi predložili pisno zahtevo za vračilo varščine z navedbo računa v obliki IBAN, na katerega naj se varščina vrne. Če se pisna zahteva za vračilo varščine predloži prodajalcu po roku, določenem za predložitev ponudbe, se neobrestovana varščina ponudniku vrne naslednji delovni dan po predložitvi pisne zahteve za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se varščina vrne.
Poravnava celotne kupnine za predmet prodaje: v 3 delovnih dneh od dneva podpisa pogodbe o prodaji. Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji terjatve značaj are. Pravočasna poravnava kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec zamudi s poravnavo preostanka kupnine (celotna kupnina – varščina/ara), se šteje pogodba za razvezano in prodajalec obdrži varščino/aro.
Kupec plača vse davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje, ki se opravi potem, ko kupec plača celotno kupnino.
Ponudnik fizična oseba se mora pri podpisu pogodbe izkazati z osebnim dokumentom, ponudniki pravne osebe pa z izpiskom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni. Če ponudnika zastopa pooblaščenec ali oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika oziroma oseba, ki je kot pooblaščena za zastopanje vpisana v sodni register, mora zastopnik oziroma pooblaščenec predložiti pooblastilo za zastopanje ponudnika, ki mora vsebovati tudi pooblastilo za sklenitev pogodbe. Če pooblaščenec ni odvetnik, mora biti pooblastilo notarsko overjeno. Pooblastila morajo biti predložena v ponudbi. Ob sklenitvi pogodbe pa se izbrani ponudnik oziroma njegov pooblaščenec izkaže z osebnim dokumentom.
Izdelava ponudbe:
Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik v ponudbo vpiše podatke podjetja (Matična številka, Davčna številka, Transakcijski račun podjetja, zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec in ponujena cena), ter priloži še druge zahtevane priloge.
Ponudba mora biti podana v originalu.
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. V primeru, da ponudnik predloži več kot eno ponudbo, bodo vse njegove ponudbe izločene.
Ponudba mora biti izdelana in predložena v slovenskem jeziku.
Ponudnik mora ceno v ponudbi podati v evrih (EUR).
Ponudba mora biti veljavna najmanj 15 dni po dnevu odpiranja ponudb oziroma do sklenitve pogodbe.
Predložitev ponudbe:
Ponudniki oddajo svojo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti kuverti ali ovoju z oznako:
»Ne odpiraj – Ponudba za odkup terjatev«
na naslov:
Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naslov ponudnika.
Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov 5 dni po objavi v Uradnem listu RS.
V primeru, da ponudba ne bo prispela pravočasno na zgoraj navedeni naslov, bo izločena iz nadaljnjega postopka in neodprta vrnjena ponudniku.
Odpiranje ponudb:
Odpiranje ponudb bo izvedla komisija za odpiranje ponudb, ki jo je imenoval prodajalec.
Odpiranje ponudb bo potekalo 7. dan po objavi v Uradnem listu RS oziroma 2 dneva po pravočasni oddaji ponudb za odkup terjatev v poslovnih prostorih prodajalca. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Obvestilo o izbiri:
Ponudniki bodo o izbiri ponudbe obveščeni v roku 3 dni po dnevu odpiranja ponudb.
Pravica do preklica:
Prodajalec si pridržuje pravico zbiranje ponudb kadar koli in iz katerega koli razloga preklicati, kar lahko stori pred odločitvijo o izbiri ponudbe.
Pravo in pristojnosti:
Za ta razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, zbiranje ponudb in pogodbo o prodaji terjatve se uporablja slovensko pravo. V primerih kakršnih koli sporov je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.
Naravno zdravilišče Bukovnica d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti