Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

Št. 5114-17/2019/2 Ob-3560/19, Stran 2659
Na podlagi 11. člena Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), v skladu s 6. členom Uredbe o izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 74/18), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) ter skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) (Uradni list RS, št. 54/17), Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2019
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Ministrstvo je imenovalo komisijo za vodenje postopka javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. Predmet javnega poziva
Ta javni poziv določa predmet javnega poziva, pogoje za dodelitev sredstev, način oddaje vloge, višino razpoložljivih sredstev, dokumentacijo, ki jo morajo predložiti prijavitelji, rok za oddajo vlog in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):
– Evropski razvojni sklad (EDF),
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
– Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
– Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
– Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
– programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).
3. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za projekte:
– katerih končni upravičenci so države v razvoju v skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) in seznamom držav prejemnic uradne razvojne pomoči OECD/DAC1;
1 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
– ki na dan objave poziva še niso zaključeni; šteje se, da je projekt zaključen, ko se izteče obdobje trajanja projekta, ki je določeno v pogodbi izvajalca projekta z Evropsko komisijo ali s partnersko organizacijo;
– ki so bili izbrani na javnem razpisu ali pozivu za oddajo ponudb, ki ga je zunaj Republike Slovenije izvedel naročnik, ki izvršuje proračun EU ali upravlja Evropski razvojni sklad (EDF);
– ki so v državah članicah EU namenjeni izobraževanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju in ozaveščanju javnosti, ali v državah članicah EU ali v državah v razvoju krepijo dialog udeležencev evropskih in globalnih razprav o razvojnem sodelovanju ter dialog med civilno družbo in oblastjo.
Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja, so:
– stroški, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj. niso bili uveljavljeni iz sredstev, ki jih je prispeval drug sodelujoči financer, iz državnega proračuna ali lokalnih proračunov ali iz drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih za določen projekt (namenskih donacij ipd.), temveč jih mora zagotoviti prijavitelj sam;
– stroški, ki so nastali v letu 2019 in bili plačani do 6. januarja 2020.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Ministrstvo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2019 namenja sredstva v skupni vrednosti do 110.000,00 EUR za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v okviru izbranih instrumentov ali programov iz 2. poglavja tega javnega poziva, katerih stroški so nastali v letu 2019 in bili plačani do 6. januarja 2020 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč iz lastnih sredstev.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni poziv kadar koli prekliče ali da skupno vrednost razpoložljivih sredstev zmanjša.
5. Pogoji za prijavo na javni poziv
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so naslednji:
– prijavitelj je nevladna organizacija, registrirana v Republiki Sloveniji ali ima status humanitarne organizacije, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki ji/mu je Urad za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti; za namene tega javnega poziva za nevladno organizacijo šteje organizacija civilne družbe s statusom pravne osebe, ki jo skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti in načelu nepridobitnosti ter je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb; namen delovanja mora presegati interese članstva ali mora biti splošno koristen ali dobrodelen;
– prijavitelju so bila v okviru instrumenta ali programa EU iz 2. točke tega poziva do 31. decembra 2019 dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in je z naročnikom, ki izvršuje proračun EU ali Evropski razvojni sklad (EDF), sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta ali programa EU; če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da ima prijavitelj sklenjeno pogodbo z nosilcem projekta (vodilnim partnerjem) v okviru izbranega instrumenta ali programa EU;
– prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke;
– prijavitelj se strinja s pogoji tega javnega poziva.
6. Način dodeljevanja sredstev
Ministrstvo z vsakim prijaviteljem, ki izpolni pogoje, navedene v javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), sklene pogodbo v znesku, ki ne presega višine sredstev, ki jih mora prijavitelj za izvedbo projekta v okviru instrumenta ali programa EU zagotoviti iz lastnih sredstev v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo, za prijavitelja, ki ni nosilec projekta, pa v skladu s pogodbo, sklenjeno z nosilcem projekta.
Razpoložljiva sredstva se prijaviteljem razdelijo v enakem deležu od vrednosti upravičenih predloženih računov posameznega prijavitelja. Delež se določi glede na razmerje med vrednostjo razpisanih sredstev in skupno vrednostjo upravičenih stroškov vseh prijavljenih projektov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega poziva.
Sredstva se prijavitelju nakažejo po podpisu pogodbe z ministrstvom, in sicer do trideset dni od dneva prejema pisnega zahtevka za izplačilo.
7. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelj dokaže, da izpolnjuje predpisane pogoje, tako da predloži ustrezne obrazce, dokazila in izjave, kot je navedeno v tej točki.
Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje naslednje obrazce in dokazila:
1. V celoti izpolnjen prijavni obrazec. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno2 ali s certificiranim elektronskim podpisom3) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 1).
2 Faksimile podpisa, skeniran podpis ipd. se ne štejejo za lastnoročni podpis.
3 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP; Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, in št. 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da je varen elektronski podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom, in da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.
2. Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov ali programov EU in niso bili dvojno uveljavljeni. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 2).
3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 3).
4. Seznam vseh predloženih računov po kategorijah stroškov projekta. V seznamu navedeni računi morajo biti označeni z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam na kopijah računov. (Obrazec št. 4).
5. Izjava prijavitelja, da se strinja s pogoji javnega poziva, in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja (Obrazec št. 5).
6. Kopija pogodbe, ki jo je prijavitelj sklenil z Evropsko komisijo ali morebitnimi drugimi sodelujočimi sofinancerji o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta ali programa ali z nosilcem projekta v okviru izbranega instrumenta ali programa in sta jo podpisali obe strani. Iz pogodb mora biti razviden celoten znesek projekta in znesek, ki ga krije prijavitelj in sodelujoči financerji. V kolikor iz pogodb ni razviden postopek, v skladu s katerim so drugi sodelujoči financerji izbrali projekt, mora prijavitelj vlogi priložiti ustrezno informacijo.
7. Kopija projektne dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba iz 6. točke, in sicer njen vsebinski del in finančna konstrukcija – oboje v celoti za celoten projekt. Iz projektne dokumentacije morata biti razvidna časovna opredelitev aktivnosti in finančno ovrednotenje.
8. Kopije računov, za katere so stroški nastali v letu 2019 in bili plačani do 6. januarja 2020 za aktivnosti projekta v okviru izbranih instrumentov ali programov iz 2. poglavja tega javnega poziva, ter dokazila o njihovem plačilu. Priložene kopije računov morajo biti označene z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam z Obrazca št. 4. Originalne račune prijavitelj predloži v žigosanje do pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Dokumentacija, ki je potrebna za dokazovanje posamezne kategorije stroškov:
– stroški dela (le za zaposlene pri prijavitelju): pogodbe o zaposlitvi, plačilne liste, časovnice (podpisane), s katerimi se izkazujejo stroški dela;
– potni stroški (le za zaposlene pri prijavitelju): obračunani potni nalogi z vsemi prilogami (vabila, vstopni kuponi, računi za prevoze, nočitve ipd.);
– produkcijski in drugi stroški: računi, izdani za namene izvajanja projekta, avtorske ali podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci, študentske napotnice ipd.
Vsi priloženi dokumenti morajo biti čitljivi.
Če je na predloženi dokumentaciji navedena tuja valuta, je na kopiji računa treba navesti banko in menjalni tečaj na dan plačila ali predložiti izpis preračuna po srednjem tečaju Banke Slovenije, po katerem je izveden preračun v EUR na dan plačila.
8. Oblika vloge
Vloga se odda v enem originalnem izvodu z lastnoročnim ali certificiranim elektronskim podpisom zakonitega zastopnika prijavitelja ali od njega pooblaščene osebe ter z uradnim žigom prijavitelja.
Originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži skenirano celotno originalno vlogo v formatu pdf z vsemi prilogami v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu v smiselnih datotekah (ne vsaka stran posebej in ne vse skupaj v eni datoteki). Obrazec št. 4 se v elektronski obliki predloži tudi v formatu xls (excel tabela). Ustrezen elektronski nosilec je CD, DVD ali USB-ključ. Po končanem postopku javnega razpisa se elektronski nosilec prijavitelju ne vrača.
Če vlogo namesto zakonitega zastopnika podpiše druga pooblaščena oseba, mora biti vlogi priloženo pooblastilo. V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov morajo biti navedeni:
– polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki daje pooblastilo,
– polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija v organizaciji,
– namen pooblastitve, in
– če ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost, obdobje, za katero velja.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni poziv. Izjema so trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik organizacije.
9. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je 8. januar 2020.
Vloga mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se odda osebno ali po pošti. V prvem primeru mora prijavitelj vlogo osebno oddati v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno najkasneje zadnji dan roka (poštni žig z datumom 8. januar 2020). Vloga, ki prispe po izteku roka za oddajo, se šteje za prepozno in se neodprta vrne prijavitelju.
Vlogo se odda v zaprti ovojnici, na kateri mora biti popoln prijaviteljev naslov in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni poziv za sofinanciranje projektov EU št. 5114-17/2019«.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo predvidoma 13. januarja 2020, ob 9.30, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Če bo vlog veliko, se lahko komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo je imenoval minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vloge glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in ali je bil način njihove predložitve pravilen in predpisan.
Pri vlogah s pomanjkljivo dokumentacijo lahko komisija v petih delovnih dneh od odpiranja prijavitelje pisno pozove k dopolnitvi.4 Vloga se dopolni le na poziv komisije in na način, ki ga opredeli komisija. Komisija ne bo upoštevala dokumentacije, ki jo prijavitelj pošlje po oddaji vloge in brez poziva. Rok za dopolnitev prav tako predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od petnajstih dni.
4 Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim poglavjem zavržejo.
11. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva
Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v 5. in 9. poglavju javnega poziva (upravičeni prijavitelji);
– ki niso oddane tako, kot je določeno v 8. poglavju javnega poziva;
– ki že ob oddaji vlog ne vsebujejo priloženih obrazcev: Prijavni obrazec (Obrazec št. 1), Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih instrumentov ali programov EU in niso bili dvojno uveljavljeni (Obrazec št. 2), Kopija pogodbe prijavitelja, ki sta jo podpisali obe strani in Kopija projektne dokumentacije;
– ki jim že ob oddaji vlog manjkata več kot dve od obveznih sestavin popolne vloge, ki so določene v 3., 4. in 5. točki 7. poglavja javnega poziva;
– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 7. poglavja javnega poziva;
– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku za dopolnitev oziroma jih ne dopolni pravilno.
Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen s predmetom in pogoji iz 2. in 3. poglavja javnega poziva. Komisija lahko take vloge izloči.
Prijavitelji bodo o izidu javnega poziva pisno obveščeni najpozneje v šestdesetih dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v osmih dneh od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči minister za zunanje zadeve s sklepom v petnajstih dneh. Sklep, s katerim se odloči o prijaviteljevi pritožbi, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
12. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklene pogodbe o sofinanciranju projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov ali programov EU iz 2. poglavja tega javnega poziva. Prijavitelj se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni poziv.
Prijavitelj predloži originalne račune v žigosanje do pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Ministrstvo lahko s pozivom k dopolnitvi vloge od prijavitelja zahteva dodatno dokumentacijo in pojasnila glede navedb v vlogi ali glede izpolnjevanja pogojev. Vloga se dopolni le na poziv ministrstva. Če dopolnitve, pojasnila ali obrazložitve niso predloženi v roku in na način, ki sta določena v pozivu k dopolnitvi, ali niso ustrezni, ministrstvo pogodbe s prijaviteljem ne sklene.
Dodatni pozivi k dopolnitvi so mogoči po pregledu priloženih računov. Če seznam računov in predloženi računi niso ustrezno označeni, ministrstvo vloge ne obravnava, dokler pomanjkljivost vloge ni odpravljena. Če ministrstvo pri pregledu originalnih računov ugotovi nepravilnosti, lahko zniža znesek, ki ga je predložil prijavitelj, ali zavrne sklenitev pogodbe.
13. Dodatna pojasnila
Besedilo javnega poziva in preostala dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-za-zunanje-zadeve/.
Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom in pripravo vloge se pošlje na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 6. januarja 2020. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Izid javnega poziva je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
Ministrstvo za zunanje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti