Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

Ob-3564/19, Stran 2657
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), Družbene pogodbe družbe Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. in 23. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 28/19, 43/19) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. objavlja javni razpis za
direktorja 
Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, in posebne pogoje, določene z družbeno pogodbo javnega podjetja, in ima:
– najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program ali 2. bolonjska stopnja);
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– osnovno raven znanja tujega jezika (angleški jezik).
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o državljanstvu RS;
2. življenjepis;
3. fotokopijo diplome;
4. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba, oziroma druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah;
5. dokazila o dosedanjih organizacijskih in vodstvenih delih, s podatki o trajanju dela na posameznih vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
6. opis dosedanjega dela, ki bo dokazoval poznavanje dela na področju gospodarskih javnih služb (željeno je poznavanje komunalne dejavnosti);
7. poznavanje osnovnih računalniških programov;
8. program oziroma vizijo razvoja javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje;
9. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek;
– ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
10. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alineje 8. točke iz uradnih evidenc.
Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1. do 10. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija, s pripisom »Prijava za delovno mesto direktorja Komunale d.o.o. – Ne odpiraj«. Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 13. 1. 2020 do 12. ure.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 po končanem izbirnem postopku. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja 4 let, s polnim delovnim časom.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti