Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

Ob-3561/19, Stran 2656
Svet zavoda OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, na podlagi sklepa 10. redne seje Sveta Osnovne šole Komenda Moste z dne 21. 11. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) in vse nadaljnje dopolnitve zakonov.
Kandidat/ka mora imeti za uspešno vodenje zavoda ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti.
Delo na mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od enega meseca, in potrdila sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od enega meseca) pošljite po pošti priporočeno s povratnico v 15 dnevih po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«.
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita; mora pa ga opraviti najkasneje v 1 letu od začetka opravljanja nalog ravnatelja/ravnateljice, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, zaželen je tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Komenda Moste 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti