Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

Ob-3623/19, Stran 2637
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, s spremembami) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis 
za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2020
1. Pomeni izrazov, ki so povzeti po Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19), so:
– letni program športa v MOM (v nadaljnjem besedilu: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje nacionalnega programa športa v MOM za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom o športu (v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1), ki ga sprejme Mestni svet MOM,
– javni razpis MOM za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka razpisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z razpisom in besedilom razpisa,
– izvajalec letnega programa športa v MOM (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost je na podlagi tega odloka izbrana na razpisu in mu MOM sofinancira dejavnost in uporabo prostora v javnih in ostalih športnih objektih,
– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez,
– področja LPŠ so:
a) športni programi: 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost, 
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport, 
– vrhunski šport, 
– šport invalidov, 
– športna rekreacija, 
– šport starejših, 
b) športni objekti in površine za šport v naravi,
c) razvojna dejavnost v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov, 
– založništvo, 
– znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 
– informacijsko-komunikacijske tehnologije,
d) organiziranost v športu:
– na področju kakovostnega in vrhunskega športa, 
– na področju športne rekreacije, prostočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju obštudijske športne dejavnosti, 
e) športne prireditve in promocija športa: 
– športne prireditve, 
– javno obveščanje, 
– športna dediščina, 
f) družbena in okoljska odgovornost v športu.
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji,
– javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti ter se lahko povežejo v mrežo,
– uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi ter ostalih športnih objektih in se podrobneje opredeli z LPŠ,
– športnik je posameznik, ki se za matični klub s sedežem v MOM registrira kot športnik skladno z 32. členom ZŠpo-1,
– strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov na področju športne panoge, ki je sprejet s strani Športne zveze Maribor (v nadaljnjem besedilu: ŠZM) in potrjen s strani MOM,
– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja v športnih društvih na ravni MOM v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:
a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (strokovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokovnega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe),
b) z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa,
c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.
Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni sistemi«, številka 3-29/2018 – 6 z dne 22. 5. 2019, ki ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport na svoji 3. redni seji.
Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Obvestila OKS): kot uradni dokument se upošteva Obvestilo OKS št. 89, 1. 10. 2019 objavljeno na spletni strani OKS www.olympic.si.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa v MOM, dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v mreži javnih športnih objektih in javnih športnih objektih, upravljanju koncesionarja oziroma sofinanciranje za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa v MOM za leto 2020, dodelitev uporabe oziroma za sofinanciranje prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2020.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.
Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
Izvajalec je upravičen do sofinanciranja dejavnosti v skupni višini, ki ne presega 70 % prihodkov društva iz izkaza poslovnega izida iz leta 2019.
V primeru, da se v vlogi na javni razpis ugotovi navajanje neresničnih podatkov, bo vloga zavrnjena.
Posledično ta izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOM za leto 2021.
V primeru, da se v oddanem zahtevku ugotovi navajanje neresničnih podatkov, nenamenska ter negospodarna raba sredstev ali kršenje pogodbenih določil, poleg vračila vseh prejetih sredstev z zakonitimi obrestmi, izvajalec ne bo mogel pridobiti statusa izvajalca letnega programa športa v MOM za leto 2021.
a. Dodelitev brezplačne uporabe prostora oziroma sofinanciranje uporabe prostora – uveljavlja se na programskih obrazcih
Odobreno brezplačno uporabo prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19).
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih objektov v upravljanju koncesionarja in namen uporabe javnih športnih objektov v znesku do 1.970.702 evrov ter za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov, se za izvedbo Letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji. MOM bo sofinancirala ure vadbe v drugih športnih objektih v lasti MOM in ostalih športnih objektih, ki niso v lasti MOM (lastni športni objekti in telovadnice), glede na obseg vadbe in vrednotenje programov, vendar največ do 266.385 evrov.
Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo dejavnosti programov Prostočasne športne vzgoje šolskih otrok ter dejavnosti programov Vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Enota za izvedbo vadbe se pri dodeljevanju uporabe prostora upošteva 60 minut.
Enota za izvedbo tekmovanj predstavlja zagotavljanje pogojev za izvedbo domačih tekem uradnih tekmovalnih sistemov v skladu s standardi nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez.
Vsak prejemnik za uporabo javnih športnih objektov krije le dodatne stroške priprave športnega objekta, ki presegajo normative nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, po veljavnem ceniku upravljavca športnega objekta.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOM. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lahko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih kapacitet na javni športnih objektih ter drugih športnih objektih in površinah za šport v naravi, pri dodeljevanju brezplačne uporabe ali sofinanciranju prostora, upošteva specifike posamezne športne panoge.
b. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini (MUV, št. 21/19 in 25/19).
V dejavnostih, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokovnega dela, lahko izvajalci kot dokazilo o namenski rabi sredstev navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % vseh stroškov dela strokovnega dela. Volontersko delo mora biti v vlogi na Javni razpis opredeljeno v finančni konstrukciji prijavnega obrazca posamezne dejavnosti. Upravičen strošek za uveljavljanje volonterskega dela je povračilo stroškov, skladno z 31. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Sofinanciranje dejavnosti se izvede na podlagi zahtevka. Izvajalcu se na podlagi pogodbe in vloženega zahtevka odobri črpanje vseh dodeljenih sredstev na razpisu. Namenska poraba in gospodarno porabo sredstev se presoja med samim izvajanjem dejavnosti ter ob oddaji vsakega zahtevka.
Izplačilo po posameznem zahtevku lahko predstavljajo največ do 70 % upravičenih stroškov, razen kadar gre za brezplačne dejavnosti, promocijske programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan ter dejavnosti mestnih panožnih športnih šol in prireditev športnik leta Maribora.
Zahtevke za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2020 je potrebno oddati najkasneje do 31. 7. 2020.
Pri prvem zahtevku, za obdobje po 30. 6. 2020, je potrebno oddati poročilo z dokazili o plačanih stroških, ki so nastali v obdobju od 1. 1. do 30. 6. Po 31. 7. 2020 stroškov za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2020 ni več možno prilagati in se ne štejejo kot upravičeni stroški.
Zaključno vsebinsko poročilo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 in poročilo o namenski porabi sredstev za obdobje od 30. 6. do 31. 12. 2020 z dokazili o plačanih stroških je potrebno oddati najkasneje do 31. 1. 2021.
3. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih področij, programov, podprogramov in dejavnosti ter uporabe objektov
MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v proračunu oziroma rebalansu proračuna MOM za leto 2020.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 4.028.487 evrov.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih programov za leto 2020, po posameznih razpisnih področjih, programih, podprogramih in dejavnostih znašajo:
Sofinanciranje Letnega programa športa v MOM obsega sofinanciranje področij, programov, podprogramov in dejavnosti ter uporabe objektov v naslednjih okvirnih zneskih:
Nosilec
Poglavje javnega razpisa
Obrazec
Številka
Področje, program, podprogram, dejavnosti
Okvirna razpisana sredstva v evrih
Simon Potrč
TČ. 5
2.1.
Športni programi na področju športa za vse
 
I.
2.1.1.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 
-
2.1.1.1.
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
 
a.
2.1.1.1.1.
123408
Mali sonček
 
B – 2.1.1.1.1.1.
Drsanje
15.600
B – 2.1.1.1.1.2.
Krosi
2.500
b.
A – 2.1.1.1.2.
123408
Športne dejavnosti za predšolske otroke
30.000
-
2.1.1.2.
Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
 
a.
2.1.1.2.1.
123408
Zlati sonček in Krpan
 
B – 2.1.1.2.1.1.
Drsanje
21.100
B – 2.1.1.2.1.2.
Planinstvo
2.000
B – 2.1.1.2.1.3.
Kolesarstvo
5.000
b.
A – 2.1.1.2.2.
123408
Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke
160.000
c.
2.1.1.2.3.
123408
Za izvedbo športnega programa naučimo se plavati
61.200
C – 2.1.1.2.3.1.
Deset urni plavalni tečaji za prve razrede
56.400
C – 2.1.1.2.3.2.
Preverjanje znanja plavanja za šeste razrede
4.800
d.
D – 2.1.1.2.4.
123408
Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
28.000
-
2.1.1.3.
Prostočasna športna vzgoja mladine
 
a.
D – 2.1.1.3.1.
23408
Šolska športna tekmovanja za mladino
10.000
b.
A – 2.1.1.3.2.
123408
Športne dejavnosti za srednješolce (mladino)
40.000
II.
2.1.2.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 
a.
A – 2.1.2.1.
123408
Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami
3.000
III.
2.1.3.
Obštudijska športna dejavnost
 
a.
A – 2.1.3.1.
123408
Športne dejavnosti za študente
4.000
b.
D – 2.1.3.2.
123408
Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru
10.000
IV.
2.1.4.
Športna rekreacija
 
a.
E – 2.1.4.1.
123408
Športna rekreacija v okviru Gibaj Maribor – brezplačne animacijske prireditve in brezplačna animacijska vadba
22.000
V.
2.1.5.
Šport starejših
 
a.
A – 2.1.5.1.
123408
Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let
10.500
VI.
2.2.
Športne prireditve in promocija športa – področje športa za vse
 
-
2.2.1.
Velike športno rekreativne prireditve
 
a.
2.2.1.1.
123409
Prireditve lokalnega pomena
 
F – 2.2.1.1.1.
– Zimski športni vikend
6.000
F – 2.2.1.1.2.
– Športni vikend Maribora
9.000
F – 2.2.1.1.3.
– Mariborski mestni tek
17.000
F – 2.2.1.1.4.
– Festival mariborskega športa
4.500
F – 2.2.1.1.5.
– Urbani polmaraton Run4motion
3.000
F – 2.2.1.1.6.
– Športna pomlad
2.500
F – 2.2.1.1.7.
– ZZ – Rolano mesto
1.500
F – 2.2.1.1.8.
– Nočni tek na Kalvarijo
1.000
-
2.2.2.
Druge športno rekreativne prireditve
 
b.
F – 2.2.2.1.
123409
Druge športno rekreativne prireditve
10.000
Simon Mihalina
TČ. 6
3.1.
Športni programi na področju tekmovalnega športa
 
I.
3.1.1.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 
a.
3.1.1.1.
123411
Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
G – 3.1.1.1.1.
Individualne panoge
400.000
G – 3.1.1.1.2.
Kolektivne panoge
300.000
b.
H – 3.1.1.2.
123411
Mestne panožne športne šole – strokovno izobražen kader, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v vrhunski in kakovostni šport
324.000
II.
3.1.2.
Kakovostni šport
 
I – 3.1.2.1.
123411
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
30.000
I – 3.1.2.2.
123411
Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinske v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov
30.000
III.
3.1.3.
Vrhunski šport
 
J – 3.1.3.1.
123411
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
75.000
3.1.3.2.
123411
Nagrade vrhunskim športnikom
0
IV.
3.2.
Športne prireditve in promocija športa – področje tekmovalnega športa
 
a.
K – 3.2.1.
123409
Velika mednarodna tekmovanja in prireditve
15.000
ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske v smučanju
 
MERCEDES – BENZ UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP, svetovni pokal v gorskem kolesarstvu
 
b.
K – 3.2.2.
123409
Druga mednarodna tekmovanja in prireditve
45.000
c.
3.2.3.
123409
Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih
 
K – 3.2.3.1.
Liga prvakov v odbojki za ženske
10.000
K – 3.2.3.2.
Ostala tekmovanja
23.000
d.
K – 3.2.4.
123409
Športnik leta Maribora 2019
18.000
Anja Kolšek
TČ. 7
4.
Šport invalidov
 
I.
4.1.
Šport invalidov – področje športa za vse
 
-
4.1.1.
Prostočasna športna rekreacija
 
a.
A – 4.1.1.1.
123403
Dejavnosti množičnega športa invalidov
16.000
II.
4.2.
Šport invalidov – področje tekmovalnega športa
 
-
4.2.1.
Vrhunski šport invalidov
 
a.
J – 4.2.1.1.
123403
Dejavnosti vrhunskega športa invalidov
2.000
III.
4.2.2.
Športne prireditve in promocija – šport invalidov
 
a.
L – 4.2.2.1.
123403
Športno rekreativne prireditve in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali
2.000
Anja Kolšek
TČ. 8
5.
Razvojna dejavnost v športu
 
a.
M1 – 5.1.
123413
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
5.000
b.
M2 – 5.2.
123413
Založništvo E-revija
2.000
Anja Kolšek
TČ. 9
6.
Organiziranost v športu
 
I.
6.1.
Delovanje športnih organizacij
 
a.
N – 6.1.1.
123412
Delovanje občinske športne zveze
30.000
b.
N – 6.1.2.
123412
Delovanje ostalih zvez društev
5.000
Poglavje 2.a. – uveljavlja se na programskih obrazcih
123414
Športni objekti in površine za šport v naravi
123414
Objekti v upravljanju Športnih objektov Maribor
1.945.702
123414
Objekti v upravljanju javnega podjetja Marprom d.o.o.
25.000
123414
Ostali športni objekti
266.385
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe;
– lokalne skupnosti;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov (1. točka prvega odstavka 6. člena Zakona o športu) prednost pri izvajanju letnega programa športa športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev in uporabe prostora v javnih športnih objektih in ostalih športnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOM in delujejo za območje MOM najmanj dve leti ter izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOM,
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,
– ima športno društvo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov, druge statusno pravne oblike pa zbirko udeležencev programov,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do MOM in njenih povezanih oseb,
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:
– se mu sofinancira dejavnost iz proračuna MOM ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov in javnih športnih objektov v upravljanju koncesionarja ali sofinancira uporaba ostalih športnih objektov.
V primeru zamenjave strokovnega delavca, mora biti nov strokovni delavec enake ali višje stopnje izobrazbe oziroma usposobljenosti in primerljivih kompetenc.
5. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu športa za vse
Posebni kriterij v programih prostočasne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok ter športne vzgoje mladine je, da se posameznemu vlagatelju sofinancira največ 20 dejavnosti (vadbenih skupin).
I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
a. Mali sonček, Obrazec 2.1.1.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti s področja drsanja na ledu in krosa v mariborskih vrtcih.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri lahko izvedejo celotno dejavnost drsanja ali krosov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, za upravičene stroške programa se štejejo:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– imajo podpisan dogovor z vrtci, za katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni razpis;
– imajo podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal program in ga priložijo k prijavi na javni razpis.
b. Športne dejavnosti za predšolske otroke, Obrazec 2.1.1.1.2.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti za predšolske otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 60 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do 60 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 6 in največ 15 udeležencev na strokovnega delavca;
– izvaja posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 45 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (javni vrtec), mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
a. Zlati sonček in Krpan, Obrazec 2.1.1.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti s področja drsanja na ledu, planinstva in kolesarstva v mariborskih osnovnih šolah.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri lahko izvedejo celotno dejavnost drsanja ali planinstva ali kolesarstva.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, za upravičene stroške programa se štejejo:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– imajo podpisan dogovor z osnovnimi šolami, za katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni razpis;
– imajo podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal program in ga priložijo k prijavi na javni razpis.
b. Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke, Obrazec 2.1.1.2.2.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti za šoloobvezne otroke, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega delavca;
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (javna osnovna šola), mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
c. Za izvedbo športnega programa naučimo se plavati, Obrazec 2.1.1.2.3.
Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih brezplačnih 10-urnih tečajev plavanja za prve razrede in preverjanj znanja plavanja za šeste razrede za mariborske osnovne šole.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri lahko izvedejo celoten program brezplačnih 10-urnih tečajev plavanja za prve razrede in preverjanj znanja plavanja za šeste razrede za mariborske osnovne šole.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe programa (materialni stroški, uporaba objekta, prevoz).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– imajo podpisan dogovor z osnovnimi šolami, za katere dejavnost izvajajo in ga priložijo k prijavi na javni razpis;
– imajo podpisan dogovor z društvom, ki bo izvajal program in ga priložijo k prijavi na javni razpis;
– bodo takoj po zaključku posameznega tečaja ali testiranja oddali poročilo o izvedbi v spletno aplikacijo NSP.
d. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, Obrazec 2.1.1.2.4.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplačnih dejavnosti osnovnošolskih športnih tekmovanj v:
– individualne športne panoge: atletika-stadionska, atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plavanje, alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, namizni tenis, šah, streljanje;
– kolektivne športne panoge: nogomet, košarka, odbojka, mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet in košarka 3 na 3.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri lahko izvedejo celoten program razpisanih šolskih športnih tekmovanj.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2019/20 in 2020/21;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Prostočasna športna vzgoja mladine
a. Šolska športna tekmovanja za mladino, Obrazec 2.1.1.3.1.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplačnih dejavnosti šolskih športnih tekmovanj v:
– individualne športne panoge: atletika-stadionska, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, streljanje;
– kolektivne športne panoge: nogomet, košarka, odbojka, odbojka na mivki, rokomet.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri lahko izvedejo celoten program razpisanih srednješolskih športnih tekmovanj.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor, ali drugih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze oziroma tekmovanja izvedejo v skladu z uradnimi razpisi tekmovanj, ki so objavljeni v Informatorju 2019/20 in 2020/21;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
b. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino), Obrazec 2.1.1.3.2.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti za mladino, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor, ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega delavca;
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (srednja šola), mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
II. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
a. Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami, Obrazec 2.1.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti za otroke in mladino s posebnimi potrebami, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader z ustreznimi licencami oziroma kompetencami.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih so najmanj 4 in največ 8 udeležencev na strokovnega delavca (izjema so dejavnosti plavanja in smučanja, kjer se zagotovi varno izvajanje dejavnosti);
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom, mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
III. Obštudijska športna dejavnost
a. Športne dejavnosti za študente, Obrazec 2.1.3.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti za študente Univerze v Mariboru, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev in zvez.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu vadečih, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega delavca;
– udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – študenti Univerze v Mariboru;
– izvajajo dejavnosti, ki niso del visokošolskih ali višješolskih študijskih programov ali dejavnosti, ki so sofinancirane iz tega naslova;
– udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo (potrdilo o vpisu), da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom, mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
b. Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, Obrazec 2.1.3.2.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe brezplačnih dejavnosti tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, ki jih izvajajo športna društva ali zveze društev za študente Univerze v Mariboru pod okriljem Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA).
Vlagatelji, ki izvajajo športne prireditve na univerzitetni ravni, lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti študentskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov.
IV. Športna rekreacija
a. Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Maribor – brezplačne animacijske prireditve in brezplačna animacijska vadba, Obrazec 2.1.4.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov za dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa Gibaj Maribor:
– brezplačna animacijska vadba,
– brezplačna vodena vadba.
Upravičeni stroški za sofinanciranje vseh zgoraj navedenih dejavnosti so dejanski stroški za neposredno izvedbo dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti športne rekreacije v okviru programa Gibaj Maribor se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– ima status občinske športne zveze,
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– v sklopu projekta Gibaj Maribor zagotovi program, ki vključuje najmanj 15 celoletnih dejavnosti, v letnem obsegu najmanj 45 ur za posamezno dejavnost.
Za izvedbo posameznega sklopa dejavnosti projekta Gibaj Maribor bo lahko izbran le vlagatelj, ki bo izbran na področju Delovanja športnih organizacij. Vlagatelj oziroma nosilec mora imeti za vsako prijavljeno dejavnost z izvajalcem dejavnosti podpisan dogovor za celotno obdobje trajanja sofinanciranja od 1. 1. do 31. 12. 2020 in mora biti podpisan pred začetkom izvajanja dejavnosti (1. 1. 2020).
V. Šport starejših
a. Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let, Obrazec 2.1.5.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti za starejše od 65 let, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti. Ena ura dela strokovnega kadra se sofinancira v višini največ do 10 evrov. Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – starejši od 65 let;
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo (pristopno izjavo), da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 6 in največ 12 udeležencev na strokovnega delavca;
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur.
VI. Športne prireditve in promocija športa – področje športa za vse
Velike športno rekreativne prireditve:
a. Prireditve lokalnega pomena, Obrazec 2.2.1.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev) naslednjih velikih športno rekreativnih prireditev:
– Zimski športni vikend
– Športni vikend Maribora
– Mariborski mestni tek
– Festival mariborskega športa
– Urbani polmaraton Ran4motion
– Športna pomlad
– ZZ – Rolano mesto
– Nočni tek na Kalvarijo.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– priloži program prireditve, iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna).
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
b. Druge športno rekreativne prireditve, Obrazec 2.2.2.1.
Razpisuje se izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih prireditev, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe (materiala, blaga in storitev).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– priloži program prireditve iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna).
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
6. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu tekmovalnega športa
I. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 3.1.1.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Vlagatelj mora v svoji vlogi prijaviti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. V sofinanciranje posamezne vadbene skupine so vključeni le športniki, ki starostno ustrezajo prijavljeni starostni kategoriji vadbene skupine, skladno z uradno potrjenim tekmovalnim sistemom. Le-ti se uvrstijo v vrednotenje športnih panog in izbiro sofinanciranih dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOM.
Pri vrednotenju športnih panog predstavlja absolutno število športnikov v programu vsoto športnikov vseh starostnih kategorij, ki vadijo in tekmujejo v starostno ustrezni kategoriji uradnega tekmovalnega sistema.
Pri vrednotenju športnih panog in izbiri sofinanciranih dejavnosti izvajalcev letnega programa športa absolutno število športnikov v programu predstavlja število športnikov sofinancirane dejavnosti.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela. Upravičen strošek za sofinanciranje dejavnosti so lahko tudi stroški tekmovanj v višini do 25 % znotraj dodeljenih sredstev za sofinanciranja dela strokovnih delavcev.
Vlagatelji lahko zaprosijo, ob upoštevanju piramidalnega sistema, za več dejavnosti (več vadbenih skupin) znotraj posamezne starostne kategorije (starejših dečkov, kadetov in mladincev) le v primeru, da izvajajo v tej starostni kategoriji dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu na najvišji ravni uradnega tekmovalnega sistema. Le-ti se uvrstijo v vrednotenje športnih panog in izbiro sofinanciranih dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v MOM.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da je vanje vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V kolikor komisija presodi upravičenost manjšega števila športnikov v dejavnosti, se le-te sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov, vendar ne manjšega od 4 pri individualnih in 8 pri kolektivnih športnih panogah.
Posameznemu strokovnemu delavcu se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Višina sofinanciranja strokovnega dela v posamezni dejavnosti po posameznih starostnih kategorijah – usposobljen strokovni kader:
Starostna kategorija
Okvirna najvišja vrednost v evrih
Letni obseg vadbe (enote)
mladinci/mladinke
do 8.000
do 400
kadeti/kadetinje
do 6.000
do 320
starejši dečki/deklice
do 4.800
do 240
mlajši dečki/deklice
do 3.200
do 160
Višina sofinanciranja strokovnega dela v posamezni dejavnosti po posameznih starostnih kategorijah – izobražen strokovni kader:
Starostna kategorija
Okvirna najvišja vrednost v evrih
Letni obseg vadbe (enote)
mladinci/mladinke
do 10.000
do 400
kadeti/kadetinje
do 8.000
do 320
starejši dečki/deklice
do 6.000
do 240
mlajši dečki/deklice
do 4.000
do 160
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v javnih športnih objektih, ki so v upravljanju ŠOM.
Vlagatelji 1. skupine športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 160 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 240 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot.
Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 120 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 180 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 240 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 300 enot.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg. Prav tako lahko komisija v izjemnih primerih, v skladu s cilji Letnega programa športa za leto 2020 na področju tekmovalnega športa, presodi obratno, vendar ne več kot je določeno v dokumentu Olimpijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠOM KŠ/VŠ)«.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema;
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe.
Sofinancirani izvajalci dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
V kolikor je strokovni delavec sofinanciran kot trener Mestnih panožnih športnih šol, lahko ista vadbena skupina prejme največ do 25 % sredstev iz Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki jih lahko porabi za stroške tekmovanj.
b. Mestne panožne športne šole v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 3.1.1.2.
Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Sofinancirajo se tiste dejavnosti vlagateljev, ki zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja. Predmet sofinanciranja je strošek dela strokovno izobraženih delavcev (vodij dejavnosti) po posameznih športnih panogah iz 1. skupine.
Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev; višina sofinanciranja na posameznega strokovnega delavca znaša največ do 1.700 evrov na mesec.
Vlagatelj lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunskih šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela za posameznega strokovno izobraženega delavca za delo v največ dveh vadbenih skupinah v skupnem znesku do največ 18.000 evrov. Izjema so kondicijski trenerji, ki lahko vodijo največ štiri vadbene skupine.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.
Dodeljena višina sredstev za sofinanciranja dela strokovnih delavcev je namenjena dejavnostim (vadbenim skupinam), ki izpolnjujejo pogoj, da so se uvrstile v vrednotenje Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Okvirna višina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:
Starostna kategorija
Okvirna najvišja vrednost v evrih
Letni obseg vadbe (enote)
mladinci/mladinke
do 10.000
do 400
kadeti/kadetinje
do 8.000
do 320
starejši dečki/deklice
do 6.000
do 240
mlajši dečki/deklice
do 4.000
do 160
Opomba: Za delo kondicijskih trenerjev veljajo polovične vrednosti.
Okvirna predvidena višina sredstev po posameznih panogah za Mestne panožne športne šole:
Športna panoga
Okvirna višina razpisanih sredstev v EUR
Atletika – stadionska
do 18.000 EUR
Gimnastika – športna
do 18.000 EUR
Hokej na ledu
do 18.000 EUR
Judo
do 18.000 EUR
Kickboks – wako
do 18.000 EUR
Košarka
do 18.000 EUR
Nogomet
do 18.000 EUR
Odbojka
do 18.000 EUR
Plavanje
do 18.000 EUR
Rokomet
do 18.000 EUR
Smučanje – alpsko
do 18.000 EUR
Teakwondo – wtf
do 18.000 EUR
Tenis
do 18.000 EUR
Veslanje
do 18.000 EUR
Nerazporejena sredstva
do 72.000 EUR
Navedena sredstva so okvirna. Nerazporejena sredstva bo komisija razdelila med športne panoge oziroma na dejavnosti z višjim številom točk. V kolikor razpisana višina sredstev za posamezno kolektivno ali individualno športno panogo ne bo v celoti razdeljena, lahko komisija na podlagi prispelih vlog nerazdeljena sredstva prerazporedi na drugo športno panogo oziroma na dejavnosti z višjim številom točk.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje programa športne vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – dejavnost mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se lahko prijavijo vlagatelji, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovijo strokovno izobraženega delavca (vodjo dejavnosti), ki mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z Zakonom o športu (48. člen ZŠpo-1);
– zagotovijo, da nihče od strokovnih delavcev ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah po posameznih športnih panogah 1. skupine;
– izvajajo vsaj eno dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega ali vrhunskega športa članov;
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– v kolikor izvajalec sklene pogodbo s strokovnim delavcem med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža sofinanciranja;
– imajo oziroma bodo s strokovno izobraženim delavcem sklenili pogodbo o zaposlitvi oziroma o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec);
– bodo predložili individualen štiriletni program za posamezno mestno panožno športno šolo (za posameznega strokovno izobraženega delavca), namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. V individualnem programu morajo biti opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v posamezni program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa. Iz individualnega programa mora biti razvidno, katere vadbene skupine znotraj posamezne starostne kategorije bo strokovni delavec vodil;
– bodo pri izvajanju dejavnosti vključevali tudi druge strokovne delavce (pomočnika dejavnosti) z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo;
– za isti namen financiranja dejavnosti, ki jo izvaja strokovni delavec, ne prejemajo drugih javnih sredstev;
– bodo zagotavljali strokovno izobraženega delavca z visoko ravnjo aktivnega znanja slovenščine.
II. Kakovostni šport (članske kategorije)
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa, Obrazec 3.1.2.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. Sofinancirajo se dejavnosti, v katerih vadi in nastopa vsaj 2/3 športnikov, ki se po starosti uvršča v člansko kategorijo in vključujejo najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V kolikor komisija presodi upravičenost manjšega števila športnikov v dejavnosti, se le-te sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov, vendar ne manjšega od 4 pri individualnih in 8 pri kolektivnih športnih panogah.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več dejavnosti kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Vlagatelji 1. skupine športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektih, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 400 enot.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupini, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje vrednosti:
Raven tekmovanja 
Obseg 
2. raven
do 320
3. raven
do 240
4. raven
do 160
Vlagatelji 2., 3. in 4. skupine športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 320 enot.
V kolikor MOM po sofinanciranju zgoraj navedenih programov ostanejo razpoložljiva sredstva, se lahko po spodaj navedenih pogojih za ostale ravni dodelijo naslednje vrednosti oziroma vrednosti do razdelitve razpoložljivih sredstev.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupini, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje vrednosti:
Raven tekmovanja 
Obseg 
2. raven
do 240
3. raven
do 160
4. raven
do 120
Vlagatelji, ki imajo samo eno raven tekmovanja in ne izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema, lahko v okviru vloge zaprosijo le za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 120 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema (ne velja za vlagatelje, ki imajo samo eno raven tekmovanja in ne izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema in lahko zaprosijo samo za dodelitev uporabe objekta do 120 enot),
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe,
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe.
b. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov, Obrazec 3.1.2.2.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov, v katere so vključeni športniki, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in so stari med 18 in 23 let. Izjema so športne panoge, kjer je meja prestopa iz mladinskih v članske kategorije v uradnem tekmovalnem sistemu nižja.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov športnih panog, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. Sofinancirajo se dejavnosti, v katerih vadi in nastopa vsaj 2/3 športnikov, ki se po starosti uvršča v člansko kategorijo in vključujejo najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.
V primeru, da razpisna komisija presodi neracionalnost zaprošene uporabe prostora z več dejavnostmi (vadbenimi skupinami) znotraj iste starostne kategorije, lahko določi obseg le posameznim dejavnostim ali sorazmerno zmanjša obseg.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 400 enot.
Navedena vrednost velja za delo v vadbeni skupini, ki nastopa na najvišji ravni uradnega tekmovalnega sistema. Na ostalih ravneh se lahko dodelijo naslednje vrednosti:
Raven tekmovanja 
Obseg 
2. raven
320
3. raven
240
4. raven
160
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in so stari med 18 in 23 let,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe,
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov in Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na eno od navedenih dejavnosti s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
III. Vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa, Obrazec 3.1.3.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa se sofinancirajo izvajalci z dejavnostmi, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa članov, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Vlagatelj mora v svoji vlogi navesti vadbene skupine, v katerih so vključeni športniki, ki dejansko skupaj vadijo in nastopajo na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema in vključujejo najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah. V primeru manjšega števila športnikov se dejavnosti sofinancirajo v sorazmernem deležu števila športnikov.
Drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se dejansko izvaja v resnici, posledično pomeni zavrnitev celotne vloge vlagatelja ali prekinitev pogodbe.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Posameznemu strokovnemu delavcu, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih, se lahko sofinancira delo v največ dveh dejavnostih na področju tekmovalnega športa (vadbeni skupini), pri čemer velja omejitev:
– pri kolektivnih športnih panogah se sofinancira delo strokovnih delavcev dveh vadbenih skupin iste starostne kategorije le pod pogojem, da ločeno vadijo in tekmujejo kot ekipa uradnega tekmovalnega sistema.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 560 enot za polno skupino oziroma sorazmerni delež v primeru manjšega števila športnikov.
Komisija lahko v izjemnih primerih, v skladu s cilji Letnega programa športa na področju tekmovalnega športa dodeli večji obseg uporabe objekta, vendar ne več kot je določeno v dokumentu Olimpijskega komiteja Slovenije: »Velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih vrhunskega športa (VŠ)«.
Za športno panogo alpsko smučanje se lahko dodeli uporaba javnih športnih objektov, ki so v upravljanju javnega podjetja Marprom d.o.o.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na enega od navedenih programov s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
VI. Športne prireditve in promocija športa – področje tekmovalnega športa
a. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve, Obrazec 3.2.1.
Dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev:
– Zlata lisica, svetovni pokal za ženske v smučanju
– Mercedes – Benz UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP, svetovni pokal v gorskem kolesarstvu
Vlagatelji lahko za dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti (stroški dela, materiala blaga in storitev).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali, ki se izvajajo na območju MOM in so uvrščeni v letni program športa in zagotavljajo TV oziroma internetne prenose tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vidnem mestu zagotoviti napis Maribor,
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
b. Druga mednarodna tekmovanja in prireditve, Obrazec 3.2.2.
Vlagatelji lahko za dejavnosti organizacije drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za organizacijo drugih mednarodnih športnih tekmovanj in prireditev, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor.
Odprta državna prvenstva niso predmet sofinanciranja, razen v primeru, če gre za odprta prvenstva v članskih kategorijah, katerih se udeleži najmanj 6 držav.
Vlagatelji lahko za dejavnosti drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti (stroški dela, materiala blaga in storitev).
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektih.
Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju mednarodne športne dejavnosti na območju MOM in v tujini ter promociji Mestne občine Maribor preko športnih tekmovanj in prireditev.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo druga mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na območju MOM,
– priložijo soglasje za izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev s strani upravljavca športnega objekta.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
c. Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih, Obrazec 3.2.3.
Vlagatelji lahko za dejavnosti nastopov v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za sodelovanje klubov s področja MOM v Ligi prvakov v odbojki za ženske in ostalih tekmovanjih za članske kategorije pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov neposredne udeležbe športnega društva na:
– Ligi prvakov v odbojki za ženske,
– ostalih tekmovanjih.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektih.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo udeležbo sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
d. Športnik leta Maribor 2019, Obrazec 3.2.4.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje priprave in izvedbe zaključne občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu za leto 2019.
Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosi za sofinanciranje stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da zagotavljajo TV oziroma internetni prenos prireditve,
– da na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah, navajajo, da izvajanje sofinancira MOM,
– da imajo za izvedbo soglasje MOM.
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki bodo izbrani za izvajanje dejavnosti Delovanje športnih organizacij.
7. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu športa invalidov
I. Šport invalidov – področje športa za vse
Prostočasna športna rekreacija
a. Dejavnosti množičnega športa invalidov, Obrazec 4.1.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za ciljne skupine množičnega športa invalidov.
Vlagatelji lahko za dejavnosti množičnega športa invalidov v okviru vloge zaprosijo za do 80 ur stroškov dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi vadbene skupine v času izvajanja sofinancirane dejavnosti.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih, samostojnih športnih delavcih in študentskemu servisu se sofinancira strošek storitve. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izvajajo posamezno dejavnost v letnem obsegu najmanj 60 ur,
– skupina šteje najmanj 5 udeležencev in največ 10 udeležencev na strokovnega delavca,
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti vadbe,
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti vadbe.
II. Šport invalidov – področje tekmovalnega športa
Vrhunski šport invalidov
a. Dejavnosti vrhunskega športa invalidov, Obrazec 4.2.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda iz večine klubov znotraj posamezne športne panoge (šport invalidov – ŠI) in bodo prepoznani kot dolgoročni, visoko kvalitetni in bodo v izvedbo vključevali tim strokovnjakov iz različnih področij.
Vlagatelji lahko za dejavnosti trajnostnih ciljnih projektov olimpijskih športov vrhunskega športa članov v okviru vloge zaprosijo za stroška dela strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine oziroma neposredno sodeluje pri izvedbi dejavnosti in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih ter strošek prevoza na tekmovanja.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se nanaša na delo strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih. Pri volonterskem delu se sofinancira strošek prevoza ter prehrane strokovnega kadra, ki neposredno vodi trenažni proces vadbene skupine in vodi športnike/ekipe na tekmovanjih.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor ali drugih športnih objektov do 560 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vrhunskega športa invalidov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so aktivni člani, registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze in izpolnjujejo naslednji pogoj:
– Športne panoge, kjer sezona poteka v koledarskem letu znotraj obdobja 1. 1. do 31. 12. – nastop v letu 2019.
– Športne panoge, kjer sezona poteka znotraj obdobja 1. 9. do 31. 8. – nastop v obdobju 1. 9. 2019 do dneva oddaje vloge na javni razpis.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na enega od navedenih programov s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
III. Športne prireditve in promocija – šport invalidov
a. Športno rekreativne prireditve in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali, Obrazec 4.2.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave športno rekreativnih prireditev in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev ter udeležba športnikov članskih kategorij na evropskih ligaških tekmovanjih in svetovnih pokalih
Vlagatelji lahko v okviru dejavnosti:
– športno rekreativnih prireditev in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe prireditve, ki se izvedejo v Mestni občini Maribor. Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor.
– nastopov na evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih zaprosijo za sofinanciranje stroškov neposredne udeležbe športnega društva na tekmovanju. Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Športnih objektov Maribor.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
8. Razvojna dejavnost v športu
a. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu, Obrazec 5.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki neposredno vodijo izvajanja programov športov, in sicer za pridobivanja vseh oblik strokovne usposobljenosti (nazivi) ter za obdobno potrjevanje strokovne usposobljenosti (licenčni seminarji).
Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka dejanskih stroškov glede na število prijavljenih programov in skupne dejanske stroške teh programov (šolnina/kotizacija, potni stroški).
Posamezen vlagatelj lahko za področje dejavnosti izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu zaprosijo za sofinanciranje za največ dva kandidata (enega za pridobivanja naziva in enega za obnavljanje naziva).
Vlagatelji, ki bodo uspešni pri kandidaturi na tem javnem razpisu, bodo morali za pridobitev dodeljenih sredstev za posameznega kandidata priložiti naslednje dokumente:
– potrdilo o plačilu kotizacije/šolnine (račun), ki mora biti naslovljeno na vlagatelja,
– dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– so bili uspešni pri kandidaturi na javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2019,
– v vlogi zaprosi za sofinanciranje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki v društvu neposredno vodijo dejavnosti (športne programe),
– se udeležijo usposabljanj, ki potekajo preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, preko Olimpijskega komiteja Slovenija – Združenja športnih zvez ter preko nacionalno panožnih zvez in drugih izobraževalnih institucij za tiste programe, ki so verificirani pri Strokovnem svetu za šport RS in potekajo v obdobju, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
– prijavi priložijo razpis ali drugo dokumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec usposabljanja ter višina kotizacije/šolnine.
Zaradi deficitarnosti oziroma pomanjkanja ustrezno usposobljenega in kompetentnega strokovnega kadra bodo v vrednotenje vključeni vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu ter so pridobili status izvajalca.
b. Založništvo E-revija, Obrazec 5.2.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje neposrednih stroškov izdajanja mariborskega e-športa oziroma ostale tovrstne publikacije, ki bo najcelovitejše, pestro in ažurno informiral športno javnost in občane Mestne občine Maribor o dogajanju v mariborskem športu.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti založništvo E-revija se lahko prijavi vlagatelj, ki predloži:
– potrjene reference za primerljivo izdajo publikacije, literature, e-revije,
– vsebino in celovit program izdaje publikacije, literature, e-revije za leto 2020.
9. Organiziranost v športu
I. Delovanje športnih organizacij
a. Delovanje občinske športne zveze, Obrazec 6.1.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za društva, ki so včlanjena v zvezo).
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira občinska športna zveza s sedežem v MOM. Sofinancirajo se stroški dela zaposlenih v zvezi in osnovni materialni stroški.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se neposredno nanaša na delo v projektu Gibaj Maribor.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje občinske športne se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– predstavlja Mestno občino Maribor v krovni organizaciji na področju športa v Sloveniji (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez Slovenije),
– bo v letu 2020 izvajal poslovne funkcije (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo.
b. Delovanje ostalih zvez društev, Obrazec 6.1.2.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij (zagotavljanje podpore pri izvajanja poslovnih funkcij: podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri, za društva, ki so včlanjena v zvezo).
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidira zveza društev s sedežem v MOM. Sofinancirajo se stroški dela strokovnega kadra in osnovni materialni stroški.
Pri redno zaposlenih strokovnih delavcih se sofinancira strošek plače strokovnega kadra. Pri samostojnih podjetnikih in zasebnih športnih delavcih se sofinancira strošek storitve, ki se neposredno nanaša na dejavnosti vlagatelja.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti delovanje ostalih zvez društev se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– bo v letu 2020 izvajal poslovne funkcije (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo.
10. Merila za izbor področij, programov, podprogramov in dejavnosti
Merila za izbor programov oziroma dejavnosti so opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19).
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost, kakovost in realnost programa, podprograma ali dejavnosti.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
11. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.
12. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e-Razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo zavržena.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOM« v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2020«, in sicer najkasneje do vključno 13. 1. 2020 (velja datum poštnega žiga).
13. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 15. 1. 2020 in ne bo javno.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo dopolni v roku 8 dni.
14. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih z odločbo odločila s stani župana pooblaščena oseba, o pritožbi zoper to odločbo pa župan MOM. Merila za izbor programov so določena z Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 21/19 in 25/19) in pritožba glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (točka 12, drugi odstavek) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 12. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drugi naslov,
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– pri katerih komisija ugotovi navajanje neresničnih podatkov,
– pri katerih komisija ugotovi drobljenje športnikov iste starostne kategorije na več dejavnosti, kot se dejansko izvajajo.
Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal odločbe o sofinanciranju programov in o uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov ter sofinanciranju drugih športnih objektov.
MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila o sofinanciranih programih Letnega programa športa 2020 v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja dejavnosti se objavi na spletni strani MOM. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOM.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOM v področju Javni razpisi, Javni razpisi-šport, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.
16. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite samo po e-pošti: sport@maribor.si.
Informativna dneva s predstavitvijo razpisa bosta 17. 12. in 19. 12. 2020, ob 17. uri, v dvorani generala Maistra, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti