Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

Ob-3595/19, Stran 2634
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis 
za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2019-2
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, enega dokumentarnega filma, enega dokumentarnega filma – ob obletnici osamosvojitve Republike Slovenije in enega dokumentarnega portreta za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.); kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi; videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke ali razširjena vsebinska zasnova, iz katere sta jasno razvidna vsebinska in vizualna linija filmske pripovedi.
9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja.
10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realizacije scenarija.
11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske realizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni, število dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo realnih lokacij (interier, eksterier, zgrajena prizorišča itd.), število izvajalcev (igralcev) in druge posebnosti pri realizaciji AV dela.
12. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na realizacijo AV dela.
13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo posnetka do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in vodenje celotne projektne dokumentacije.
14. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse pogoje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01).
3. Razpisno področje
Področje A: 1 x dokumentarni film
Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. Dokumentarni filmi naj obsegajo aktualne teme sedanjosti in preteklosti v slovenskem in širšem kulturnem in družbenem prostoru, fenomene in dogodke, ki zaznamujejo našo družbeno zavest v najširšem pomenu. Film naj bo primeren in privlačen za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednji večerni dokumentarni termin na prvem programu javne televizije. Pričakujemo velike in male zgodbe v raznovrstnih dokumentarnih formah. Zaželene so tudi vsebine z roba slovenskega jezikovnega in kulturnega prostora.
Področje B: 1 x dokumentarni film – ob obletnici osamosvojitve Republike Slovenije
Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. Predlogi naj avtorsko izvirno obdelujejo temo izpred treh desetletij. V izboru bodo imeli prednost projekti, ki bodo vsebinsko vezani na osrednjo temo slovenske osamosvojitve in vzpostavitve državnosti. Pričakujemo zgodovinske refleksije in osebne spomine takratnih protagonistov, zaželena pa je tudi kritična refleksija s časovne distance treh desetletij in naše skupne izkušnje razvoja Slovenije v tem obdobju.
Področje C: 1 x dokumentarni portret
Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vsebinsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim pristopom in jasno vizualno predstavo. Portretni predlogi naj skozi dramaturško linijo v avtorsko prepoznavnem slogu odstopajo od linearnega nizanja biografskih podatkov. Dokumentarni portret naj preko odslikave življenja in dela osrednjega portretiranca komunicira tudi z aktualnimi temami sedanjosti, ki zaznamujejo našo kulturno in družbeno zavest v najširšem pomenu. Film naj bo primeren in privlačen za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednji večerni dokumentarni termin na prvem programu javne televizije. V portretni formi pričakujemo vsebine z močnim humanističnim sporočilom.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: izbrano AV delo mora biti posneto v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh RTV SLO.
5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev RTV SLO, namenjenih za realizacijo AV del po tem razpisu, je do 120.000,00 EUR z vključenim DDV.
Najvišji možni znesek sredstev RTV SLO za posamezni projekt znaša 40.000,00 EUR z vključenim DDV. Opredeljena sredstva po posameznih področjih se lahko prenesejo med seboj.
Sredstva za realizacijo AV del morajo biti porabljena v letu 2020. Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba o odkupu AV dela.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati na razpisu (obrazci št. 1–11),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo posneti v skladu s tehničnimi standardi za televizijsko predvajanje.
f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s predpisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev, ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena.
g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni realiziran oziroma dokončan.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah med seboj skladno dokumentacijo:
1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije (vse obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob koncu s strani upravičenih oseb na označenih mestih podpisati in žigosati, če poslujejo z žigom):
– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu,
– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh realiziranih AV del prijavitelja v letu 2018,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2016, 2017 in 2018 – ta obrazec odda samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali kateri izmed držav članic Evropske unije,
– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projekta (terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene roke za dokončanje projekta in izročitev AV dela),
– obrazec št. 8: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 9: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja s posameznim soavtorjem (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev št. 10, in sicer z vsakim scenaristom posebej, z glavnim režiserjem posebej ter z direktorjem fotografije posebej),
– obrazec št. 11: obvestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov glede obdelave osebnih podatkov.
Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji na noben način ne smejo spreminjati!
2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi naslednji dokumenti:
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV SLO o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije razpisa,
– sinopsis,
– scenarij,
– režijska eksplikacija,
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro J59.110, in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani obliki.
V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od dne 13. 12. 2019 do vključno 7. 2. 2020. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 7. 2. 2020.
Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključno 7. 2. 2020 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do vključno 7. 2. 2020 oddana na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2019-2: področje __ (navesti, na katero področje prijavitelj prijavlja projekt)«. Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vložiti v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga iz posamezne ovojnice. Če prijavitelj za isti projekt pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge. Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljeni projekti bodo na področju A in na področju B ocenjeni po naslednjih kriterijih:
– vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinopsis in scenarij), kjer se pri presoji upošteva premiso in strukturo filma, profesionalno oblikovanje posameznih elementov scenarija in njihovo primernost za predvideni programski čas predvajanja – do 60 točk,
– reference glavnega režiserja – do 10 točk,
– reference direktorja fotografije – do 5 točk,
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk,
– reference in profesionalna kredibilnost producenta – do 10 točk,
– finančna ustreznost realizacije projekta – do 5 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni projekt prejme na razpisu, je 100 točk.
Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagani za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama projektov, ki bodo lahko predlagani za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi kriterijev, določenih v 10. točki besedila razpisa.
RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega projekta. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranega AV dela ali o zavrnitvi odkupa AV dela.
S prijavitelji izbranih projektov bo na osnovi izdane odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta ter RTV SLO uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu AV dela se opravi uskladitveni sestanek.
RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelje izbranih projektov, naj pristopijo k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih projektov v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih projektov morajo zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno in krajevno neomejene materialne avtorske in izvajalske pravice, kot to določa vzorec pogodbe o odkupu AV dela. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene ali odstopi od pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji izbranih projektov so v vseh fazah realizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati z RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV del, bodo porabljena v letu 2020.
Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena v pogodbi o odkupu AV dela.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih projektov: AV dela morata biti dokončana in predana RTV Slovenija do 20. 12. 2020.
14. Varstvo osebnih podatkov
RTV SLO bo za namen izvedbe razpisa obdelovala osebne podatke posameznikov, ki jih v skladu z razpisno dokumentacijo na razpis posreduje prijavitelj, v skladu z varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (Splošna Uredba 679/2016), nacionalni zakonodaji in internem pravilniku. RTV SLO bo skrbno varovala osebne podatke in zagotavljala pravice v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti na RTV Slovenija (https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805). RTV SLO bo osebne podatke skrbno hranila v skladu z zakonodajo.
S prijavo na razpis prijavitelj zagotavlja RTV SLO, da je glede varstva osebnih podatkov seznanil vse sodelujoče pri projektu, še zlasti pa tiste osebe, katerih osebne podatke posreduje na razpis. Prijavitelj se zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih posreduje na RTV SLO, pridobil na zakonit način od vseh oseb, ki jih navaja v prijavi. Obvestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov je sestavni del razpisne dokumentacije in zajema osebne podatke za celotni razpis.
15. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
Radiotelevizija Slovenija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti