Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

Št. 6316-9/2019-2 Ob-3618/19, Stran 2629
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 – uradno prečiščeno besedilo z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 118. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019 in št. 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, objavlja
javni razpis 
za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
a. manjših temeljnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: temeljni projekti) in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: aplikativni projekti)
b. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: podoktorski temeljni projekti; podoktorski aplikativni projekti)
c. manjših temeljnih raziskovalnih projektov – Program dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju: temeljni raziskovalni projekti – Program AD).
3. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.a in b tega razpisa znaša 16.000.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2020 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2019.
Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo točke 2.c tega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR.
Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
3.1. Razrez okvirnih letnih sredstev v višini 16.000.000,00 EUR po znanstvenih vedah:
Znanstvene vede
Razmerje sredstev 
v 2019 (v %)
Razmerje sredstev 
na razpisu (v %)
Naravoslovno-matematične vede
21,2
21,7
Tehniške vede
27,9
27,9
Medicinske vede
14,0
14,6
Biotehniške vede
11,0
9,9
Družboslovne vede
10,5
9,9
Humanistične vede
15,4
16,0
SKUPAJ
100,0
100,0
Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih okvirno 10 % sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu družbenemu cilju sledi predlog raziskovalnega projekta. Izbrani družbeni cilj mora biti s področja primarne vede, ki jo prijavitelj navede v prijavi interdisciplinarnega projekta. V primeru, da izbrani družbeni cilj ni s področja primarne vede, se prijavna vloga zavrne.
Seznam družbenih ciljev, ki jih je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost, z ustrezno primarno vedo:
Slika 1
Z oznako ● so označene ustrezne primarne vede glede na družbene cilje. Krajši opisi družbenih ciljev s tematskimi polji oziroma raziskovalnimi področji so objavljeni na spletnih straneh agencije.
Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.
3.2. Višina (so)financiranja
Temeljni oziroma aplikativni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.
Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 3193 letnih ur cenovnega razreda A (1596 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2828 letnih ur cenovnega razreda B (1414 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2469 letnih ur cenovnega razreda C (1234 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2210 letnih ur cenovnega razreda D (1105 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2005 letnih ur cenovnega razreda E (1002 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 1834 letnih ur cenovnega razreda F (917 za projekte v vrednosti 50.000 EUR).
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Preračunano v efektivne ure raziskovalnega dela projekta to pomeni okvirno 3193 letnih ur cenovnega razreda A, 2828 letnih ur cenovnega razreda B, 2469 letnih ur cenovnega razreda C, 2210 letnih ur cenovnega razreda D, 2005 letnih ur cenovnega razreda E ali 1834 letnih ur cenovnega razreda F.
Temeljne projekte in temeljne raziskovalne projekte – Program AD bo agencija financirala do 100 % utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75 % utemeljenih stroškov projekta. Obseg podoktorskega projekta je 1700 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (1 FTE) cenovne kategorije B, pri čemer znaša sofinanciranje aplikativnega podoktorskega projekta s strani agencije 1275 letnih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,75 FTE) cenovne kategorije B.
Prijavitelj aplikativnega oziroma aplikativnega podoktorskega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene efektivnih ur raziskovalnega dela ob začetku financiranja. Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju.
Sofinancer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10 % obsega projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta.
Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi urami raziskovalnega dela, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Temeljne raziskovalne projekte – Program AD lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.
Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju. Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem, da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
5. Cilji javnega razpisa
5.1. Cilj javnega razpisa je izbor:
– manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov
– podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov.
Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10 % podoktorskih projektov. Vsaj 30 % projektov s področja tehnike, vsaj 20 % s področja biotehnike, vsaj 10 % s področja medicine in družboslovja ter vsaj 5 % s področja naravoslovja, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 20 % takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 let po letu zagovora prvega doktorata).
Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih največ 10 % za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih.
5.2. Cilj javnega razpisa je tudi izbor:
– temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD.
Na raziskovalno vedo se v izhodišču odobrita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede.
V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa AD, v tem okviru ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
6. Pogoji
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske temeljne in aplikativne projekte so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so objavljeni na spletni strani agencije.
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za temeljne raziskovalne projekte – Program AD so določeni v Metodologiji.
6.1. Pogoji za temeljne in aplikativne projekte ter podoktorske (temeljne in aplikativne) projekte
6.1.1. Osnovni pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Temeljni in aplikativni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.
Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen prijavitelj v skladu s 4. točko javnega razpisa. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, mora imeti prijavitelj z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih RO, kar mora navesti že ob prijavi – tč. 28 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).
Na podlagi sporazuma z avstrijsko agencijo FWF, madžarsko agencijo NKFIH in hrvaško agencijo HRZZ lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi, madžarskimi oziroma hrvaškimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih, madžarskih oziroma hrvaških raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot »vodilna agencija«, ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski, madžarski oziroma hrvaški raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa FWF, NKFIH oziroma HRZZ pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF, NKFIH oziroma HRZZ. Skupni projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in FWF, NKFIH oziroma HRZZ.
Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.
Vodja projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija. Vodja projekta, ki še nima številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, kateremu je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.
Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt, pri katerem je bil vodja projekta.
Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt, ki ga je vodil, je na predhodnem razpisu (ki je bil izveden v enofaznem postopku) v postopku ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen pravilnika.
Na razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave za prvo fazo razpisa ali po datumu za oddajo prijave v enofaznem postopku vodje največ enega projekta, v to omejitev pa se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom za zaključek izvajanja projekta iz 104. člena pravilnika. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in 146. člena pravilnika ter nov projekt, prav tako se vanjo ne štejejo projekti iz 145. člena pravilnika, ki se sofinancirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.
Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata v obdobju 1. 1. 2017–zaključka razpisa). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 29. 1. 2020. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.
Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega projekta.
V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
6.1.2. Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo imeti za izvajanje projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Ob podpisu pogodbe mora imeti vodja projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni. Član projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 urami) mora ob podpisu pogodbe sodelovati z najmanj 17 prostimi efektivnimi urami raziskovalnega dela (0,01 FTE) na letni ravni.
Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov, razen pri zamiku začetka sofinanciranja. Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
6.1.3. Raziskovalna uspešnost vodij projektov
Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.
Pogoji za vodje temeljnih in aplikativnih projektov so:
– Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določata 2. oziroma 3. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj,
– Vrednost A' > 0.
Osnovni pogoj za kandidate za vodje projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.
V tabelah so za vede in posamezna področja navedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.
1. Ocena A1
a. A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
b. Za vodje projektov, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni naslednji:
Veda/področje
A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija
0,4
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
2. Čisti citati
a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je naslednji:
Veda/področje
CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Arheologija, Geografija
5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport
15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija
50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali
100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija
200
b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje projektov, ki imajo status mladega doktorja, naslednji:
Veda/področje
CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje
1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo
5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava, Geografija
10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika
20
3. Drugi kvantitativni pogoji
A3 minimalni je za vodje projektov enak 0.
Pogoji za vodje podoktorskih projektov so:
– Izkazovanje vsaj ene znanstvene objave, določene v podzakonskem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspešnosti,
– Izkazovanje sposobnosti za organiziranje in vodenje,
– Vrednost A1> 0,
– Vrednost A' > 0.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).
6.2. Pogoji za temeljne raziskovalne projekte – Program AD
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa in najmanj zadnje leto pred zaključkom javnega razpisa bivati v tujini in ne sme biti zaposlen v Republiki Sloveniji. Pogoj najmanj enoletnega bivanja v tujini se šteje za izpolnjen tudi, če je vodja prijavljenega projekta opravil doktorsko disertacijo v tujini v letu 2019 oziroma do zaključka javnega razpisa.
– Vodja prijavljenega projekta mora na dan zaključka javnega razpisa izpolnjevati pogoj, da po letu zagovora njegovega prvega doktorata ni poteklo več kot 10 let.
– Vodja prijavljenega projekta mora biti na dan zaključka javnega razpisa državljan Republike Slovenije.
– Vodja prijavljenega projekta mora biti evidentiran na raziskovalnem projektu, ki ga vodi, najmanj v višini 680 efektivnih ur raziskovalnega dela letno (40 % od 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela). Ob sklenitvi pogodbe za sofinanciranje raziskovalnega projekta, pridobljenega na javnem razpisu, mora imeti evidentiran vsaj 40 % delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.
– Vodja prijavljenega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta.
– V primeru pridobitve projekta raziskovalec ne more ponovno prijaviti projekta v okviru enakega/istega ali sorodnega mehanizma, to je mehanizma, namenjenega sofinanciranju projektov raziskovalcev, ki se iz tujine vračajo v Republiko Slovenijo.
7. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019 izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija). Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku – izpolnjen mora biti v obeh jezikih.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost.
Sestavni del prijave je tudi projektna skupina. Projektne skupine iz prijavne vloge do konca leta, v katerem se začne izvajati raziskovalni projekt, ni mogoče spreminjati, razen ob prenehanju delovnega razmerja, upokojitvi ali smrti člana projektne skupine oziroma zaradi drugih pisno utemeljenih razlogov.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11, objavljena 8. 4. 2016, pričela veljati 9. 4. 2016, predložijo tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019-DP.
8. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.
Kriteriji in kazalci za ocenjevanje raziskovalnih projektov so opredeljeni v 99. in 100. členu Pravilnika, in so:
– za temeljni projekt in podoktorski temeljni projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev 
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost 
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja 
– za aplikativni projekt in podoktorski aplikativni projekt:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev 
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost 
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav 
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja. 
Temeljni raziskovalni projekti – Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih projektov, kot so opredeljeni v 99. členu Pravilnika.
9. Ocenjevanje projektov
Postopek ocenjevanja prijav poteka v eni fazi. Ocenjevanje se izvede v skladu z določbami Pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi.
Prijave za temeljne in aplikativne projekte, podoktorske temeljne in aplikativne projekte ter temeljne raziskovalne projekte – Program AD ocenjujeta dva tuja recenzenta po postopku iz 93. člena pravilnika. V primeru neusklajenega poročila strokovno telo določi tretjega recenzenta.
10. Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 7. 2020, odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije. O predvidenem datumu začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med razpisom.
Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg efektivnih ur raziskovalnega dela za vsa leta trajanja projekta na tem razpisu.
11. Izbor projektov
V izbor projektov za sofinanciranje se ne morejo uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno nižjo od praga, določenega v Pravilniku in metodologiji.
Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
Pri izboru temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD velja naslednji postopek:
– Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov, in sicer se na raziskovalno vedo v izhodišču uvrstita dva najbolje ocenjena projekta, pri čemer ne smeta biti z istega področja znotraj vede. V primeru, da so v okviru vede prijavljeni le projekti z enega področja, se uvrstita dva najbolje ocenjena projekta znotraj istega področja.
– V primeru, da na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrščenih 12 prijav projektov, se preostanek sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) sorazmerno razdeli med tiste vede celotnega javnega razpisa, na katere občasno strokovno telo na predlog prednostnega seznama projektov ni uvrstilo dveh prijav projektov.
– V primeru, da temeljni raziskovalni projekt – Program AD, v okviru tega programa ni izbran, se lahko uvrsti v izbor temeljnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
– Panel za vsako posamezno vedo, na kateri so prijave za (so)financiranje temeljnih raziskovalnih projektov – Program AD, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa in niso uvrščene na predlog prednostnega seznama na podlagi prve ali tretje alineje tega odstavka, dodatno predlaga do tri prijave na rezervno listo, ki jih v okviru svojih pristojnosti obravnava ZSA in največ do višine razpoložljivih sredstev javnega razpisa (za predmet 2.c točke javnega razpisa) dopolni predlog prednostnega seznama prijav; pri tem velja, da sta na predlog prednostnega seznama lahko na raziskovalno vedo uvrščena več kot dva projekta.
12. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor agencije.
Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
13. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020* morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta skladno s 105. členom pravilnika.
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
*Spletni naslov: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf
14. Način, oblika in rok za predložitev prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 11.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 11.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
Recenzentu se posreduje v ocenjevanje v angleškem jeziku izpolnjena prijava, kot jo na portalu ARRS izpolni prijavitelj. Navedeno pomeni, da bo recenzent prejel izključno navedbe prijave v vnosnih poljih, namenjenih angleškemu besedilu, in priponke, pripete na mesto, namenjeno angleškemu besedilu. Odgovornost prijavitelja je, da prijavo pravilno izpolni. Agencija pravilnosti izpolnitve prijave, vključno s priponkami, ne bo preverjala.
14.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega projekta).
Prijave morajo biti oddane do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure.
14.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2019) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba oddati v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 – št. prijave_____« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 29. 1. 2020 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
15. Odpiranje prijav
Komisija za odpiranje prijav bo 31. 1. 2020, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku oddane in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre).
16. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma v juniju 2020.
17. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Kontaktne osebe: 400 5960 (Vanja Rodič, Almira Bremec, Alja Kastelic Primc, Mateja Gašpirc in Tina Valenci).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti