Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

Št. 354-758/2019-4 Ob-3372/19, Stran 2368
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana za leto 2020 s področja varstva okolja
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) v letu 2020, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju MOL, in sicer:
– Sklop A: Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.
– Sklop B: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoče projekte v delu, ki še niso sofinancirani iz javnih sredstev. MOL bo sofinanciral le aktivnosti, ki bodo za udeležence brezplačne.
Posamezna okoljska nevladna organizacija in neprofitna organizacija lahko prijavi na posamezen sklop javnega razpisa največ 2 projekta. Če bo vlagatelj na posamezen sklop vložil več kot 2 projekta, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo kot takšni evidentiral MOL. Istega projekta se ne sme prijaviti na oba sklopa.
Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 26. oktobra 2020, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja krajine (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih) in imajo sedež v MOL.
Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za sofinanciranje.
Pri sklopu A morata biti metodologija dela oziroma orodje zasnovana tako, da lastnik zemljišča nima stroškov z izvajanjem aktivnosti in nadaljnjega vzdrževanja zemljišča.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A, ki se ne bodo izvajale na zemljiščih v lasti MOL, mora izvajalec po potrebi pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa B mora izvajalec do izvedbe projekta pridobiti soglasje lastnika zemljišča. V primeru posega v naravo, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo ali naravovarstveno soglasje, mora vlagatelj priložiti k vlogi pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave.
V obrazcih 4A in 4B je potrebno navesti vse načrtovane izdatke. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi v okviru zaprošenih sredstev navedel stroške, ki ne štejejo med upravičene, bodo le-ti odšteti od vsote zaprošenih sredstev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 40.000,00 EUR (26.000,00 EUR za sklop A in 14.000,00 EUR za sklop B).
MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2020.
4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 16. 12. 2019 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2020 s področja varstva okolja – sklop …..«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ter poštna številka in kraj vlagatelja.
Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj v tej točki tega razpisa), je MOL ne bo obravnaval ter bo s sklepom zavržena.
Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v eurih.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga.
5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija in ne bo javno, se bo pričelo 20. 12. 2019. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da jo v roku 3 dni dopolnijo.
6. Merila in drugi pogoji za izbor projektov/aktivnosti v sofinanciranje
Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt/aktivnost pri merilih, je 50 točk, kar velja za oba sklopa (A in B). MOL bo sredstva dodeljeval na podlagi doseženih točk pri ocenjevanju vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala tudi omejitev, da MOL sofinancira projekte/aktivnosti v višini največ 75 % celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar:
– za sklop A ne več kot 26.000,00 EUR in
– za sklop B ne več kot 7.000,00 EUR.
Kolikor se na enem sklopu ne porabijo vsa razpoložljiva sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo na drug sklop.
Merila za sklop A:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– ponovljivost izvedbe,
– razvoj metodologije oziroma orodja,
– izvirnost,
– koristnost/uporabnost za okoliško prebivalstvo.
Merila za sklop B:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– kategorija ogroženosti,
– reference nevladnih organizacij ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (2016–2019),
– število izobraževalnih aktivnosti.
Merila so podrobneje specificirana in s točkami ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
Vloga, ki ji bo področna komisija v postopku ocenjevanja pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« dodelila nič točk, bo zavrnjena.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več predlaganih projektov/aktivnosti doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro presežena razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri projektov/aktivnosti odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna komisija.
6. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 26. oktobra 2020.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti,
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti,
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– morajo dejansko nastati,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili,
– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta.
Upravičeni stroški za posameznen sklop so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Lastna udeležba se lahko izkaže v prostovoljskem delu kot ga določa Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
7. Roki porabe dodeljenih sredstev
MOL bo z izbranimi vlagatelji sklenil pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020, morebitnimi spremembami in rebalansi proračuna ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena do 26. oktobra 2020.
8. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in drugih pogojev, določenih v besedilu tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– tistih vlagateljev, katerih vloge bodo ocenjene z manj kot 50 točkami,
– ki jim bo področna komisija dodelila pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« (0) točk,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestil o izidu razpisa najkasneje v 90 dneh od zaključka odpiranja vlog.
9. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe.
10. Dostopnost dokumentacije
Osebni prevzem razpisne dokumentacije je mogoč od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer vsak delovni dan med 9. in 12. uro v Oddelku za varstvo okolja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana na Zarnikovi ulici 3 v Ljubljani (IV. nadstropje, soba 413 pri Ivani Popov Jovanović).
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani MOL: https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
11. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: za vse zainteresirane bo dne 4. decembra 2019 od 16. do 18. ure organiziran sestanek na naslovu, navedenem v 11. točki, in sicer v sobi 417. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delovni dan do vključno 13. decembra 2019 pri Heleni Regina, tel. 01/306-43-38, med 8. in 10. uro oziroma na elektronskem naslovu helena.regina@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost