Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

Št. 35200-01/2019 Ob-3371/19, Stran 2365
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) Občina Bovec objavlja
javni razpis 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so trenutno prosta stanovanja:
– enosobno stanovanje v Bovcu na naslovu Kot 24, v izmeri 37,00 m2
– štirisobno stanovanje v Čezsoči na naslovu Čezsoča 41, v izmeri 112,34 m2
– in druga stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14 – v nadaljevanju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja je določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15 in 91/15 – v nadaljevanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem).
Neprofitna najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, znaša za stanovanje na naslovu Kot 24 116,52 € mesečno, za stanovanje na naslovu Čezsoča 41 pa 246,24 € mesečno.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, 320 točkami (primerno stanovanje), znaša najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 180,00 €/mesečno.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik glede na denarne prejemke in premoženjsko stanje ni več upravičen do najema neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno najemnino.
1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov gospodinjstva
Površina stanovanja brez plačila varščine 
1-člansko
od 20 m2 do 30 m2
2-člansko
nad 30 m2 do 45 m2
3-člansko
nad 45 m2 do 55 m2
4-člansko
nad 55 m2 do 65 m2
5-člansko
nad 65 m2 do 75 m2
6-člansko
nad 75 m2 do 85 m2
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali to želi, pri čemet se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci so poslovno sposobni državljani RS ter ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih členic EU, ki na dan razpisa izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo prijavljeno stalno bivališče na območju Občine Bovec najmanj eno leto pred objavo razpisa
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino
– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka
– da dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2018 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2018 znašala 1.092,74 €.
gornja meja dohodka gospodinjstva 
(brez plačila lastne udeležbe)
Velikost gospodinjstva
%
Meja dohodka 
(v €- neto)
1-člansko
90 %
983,47
2-člansko
135 %
1.475,20
3-člansko
165 %
1.803,02
4-člansko
195 %
2.130,84
5-člansko
225 %
2.458,66
6-člansko
255 %
2.786,49
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk.
Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposrednega pridobivanja vseh podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri FURS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva za navedeno obdobje za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva predložiti sami.
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja (kot osnova za določitev primernega stanovanja se upošteva stanovanje s 320 točkami in vrednostjo točke 2,63 € in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov ob upoštevanju primerne površine iz točke 1.3.)
število članov gospodinjstva
40 % vrednosti primernega stanov.
število članov gospodinjstva
40 % vrednosti primernega stanov.
1-člansko
15.149 €
4-člansko
27.604 €
2-člansko
18.515 €
5-člansko
31.981 €
3-člansko
23.565 €
6-člansko
35.347 €
Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi:
– žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Občini Bovec in začasno bivajo v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Bovec
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega bivališča, če imajo v Občini Bovec možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju (prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja)
– državljani držav članic EU, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje in njihova država izpolnjuje pogoj vzajemnosti, kot je določeno v 160. členu Stanovanjskega zakona
– osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno bivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odl. US in 14/99 – odl. US – pop.), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in 65/05 – ZZZRO), če izpolnjujejo ostale splošne pogoje za upravičenost do pridobitev neprofitnega stanovanja v najem.
2.2. Dodatni pogoji
Najemodajalec določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatne pogoje glede stalnosti bivanja v Občini Bovec, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe bivanja, in sicer:
stalno bivanje v Občini Bovec
nad 5 do 10 let
20 točk
nad 10 do 15 let
30 točk
nad 15 do 20 let
40 točk
nad 20 let
50 točk
Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
Stanovanjske in socialno varstvene razmere prosilca bodo ocenjene in točkovane tako, kot je določeno v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
V skladu s 6. členom Pravilnika se s tem razpisom opredeli tudi prednostna kategorija prosilcev – to so mlade družine z najmanj enim otrokom, kjer nobeden od staršev ni starejši od 35 let. Prosilec, ki izpolnjuje kriterij mlade družine, prejme dodatnih 50 točk.
4. Prednost pri dodelitvi
V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih, socialnih in drugih razmer, se vrstni red med temi upravičenci določa po naslednjih prioritetah:
– prosilci z daljšo dobo bivanja v Občini Bovec
– prosilci z večjim številom otrok
– nižji ugotovljeni dohodki na člana gospodinjstva.
5. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu, ki bo na voljo od 15. 11. 2019 do vključno 9. 12. 2019 v sprejemni pisarni Občine Bovec vsak delovni dan od 8. do 15. ure. Obrazec vloge bo na voljo tudi na spletni strani Občine Bovec www.obcina.bovec.si.
Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo v sprejemni pisarni Občine Bovec ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, s pripisom: »Javni razpis – Neprofitna stanovanja«.
Ob oddaji vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 4,54 € za vlogo in 18,12 € za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 ZUT-UPB5 in ZUT-I (Uradni list RS, št. 106/10 in 35/16).
Upravna taksa v skupnem znesku 22,66 € se plača z gotovino v sprejemni pisarni ali se nakaže na transakcijski račun Občine Bovec, številka SI56012064060309109, sklic SI11 75051-7111002.
Rok za oddajo vlog je vključno 9. 12. 2019.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3. in 5., druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) in izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri upravljavcih zbirk podatkov
3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2018 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo ...
4. izjava o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2018
5. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu 2019, če v letu 2018 ni imel dohodkov iz delovnega razmerja
6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega polnoletnega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje)
7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba, dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih, dokazilo o lastništvu stanovanja ...
8. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika,
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let
11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada
12. drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje socialno zdravstvene razmere
13. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje
14. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti (obrazec)
15. zdravniško potrdilo o nosečnosti
16. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu ...).
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila občinska uprava neposredno od pristojnega državnega organa.
Listine, priložene k vlogi, se zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Z dnem pravnomočnosti prednostne liste preneha veljati prednostna lista A, sestavljena v letu 2018.
6. Splošne določbe
Strokovna služba Občine Bovec bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju komisija), bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja, njegova vloga se zavrne.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis najpozneje v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Bovec. O pritožbi odloči v roku 60 dni župan Občine Bovec. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.
Udeleženec razpisa je dolžan pisno javiti vsako spremembo, ki se zgodi v času razpisa oziroma veljavnosti prednostne liste (npr. sprememba naslova, stanovanjskega statusa, števila članov gospodinjstva ...).
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo najemodajalec ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.
Za vprašanja, ki niso določena s tem razpisom, veljajo določila Stanovanjskega zakona in Pravilnika.
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, v času uradnih ur ali po tel. 05/38-41-900.
Občina Bovec 

AAA Zlata odličnost