Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

Št. 91100-36/2019 Ob-3367/19, Stran 2364
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) ter Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 54/15), Občina Škofljica objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Škofljica
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel. 01/360-16-00, e-pošta: obcina@obcina.skofljica.si.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini Škofljica.
3. Vrsta storitve
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve je zaposlitev dveh oskrbovalk s polnim delovnim časom.
5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja za enako časovno obdobje. Predvideni začetek izvajanja storitve je s 1. 1. 2020.
6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoč na domu lahko izvaja le en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.
Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:
– v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo ponudnik v redno delovno razmerje za nedoločen čas prevzel izvajalki neposredne oskrbe, ki sta že zaposleni pri dosedanjem izvajalcu te storitve za območje Občine Škofljica, Centru za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Vič-Rudnik.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
7. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Škofljica.
8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje celotne Občine Škofljica.
9. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki storitve so osebe s stalnim prebivališčem v Občini Škofljica, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Do pomoči so upravičeni občani, ki so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za povsem samostojno življenje;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
10. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
11. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet koncesije
Obvezna:
a) splošna dokazila
1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
2. izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,
3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati,
5. izjavo, da bo ponudnik delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva,
6. projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
7. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta oziroma prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost,
8. projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
9. ponudbo cene z izračunom cene za socialnovarstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi,
10. program dela izvajanja storitve,
11. referenčna potrdila,
12. ostala dokazila, ki so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
b) Finančna in poslovna dokazila:
1. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let,
2. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
a. BON-2 za gospodarske družbe, za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ali
b. BON-1/SP za samostojne podjetnike,
3. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti.
12. Rok za prijavo na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje do 2. 12. 2019, do 12. ure, na naslov »Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila s strani ponudnika prejeta na zgornji naslov najpozneje do 2. 12. 2019, do 12. ure.
Ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica« s pripisom »Prijava JR – Pomoč na domu – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, dopolnitve morajo biti označene z oznako »Dopolnitev ponudbe«.
Vse prejete vloge in dopolnitve, ki bodo na naslov koncedenta prispele po razpisanem terminu, bo koncedent s sklepom zavrgel.
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezano na javni razpis na elektronski naslov obcina@obcina.skofljica.si do 29. 11. 2019 do 12. ure. Vsa vprašanja in odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.
13. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb se bo odvijalo dne 3. 12. 2019 ob 10. uri v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika.
Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje Socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo zgolj popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog za podelitev koncesije ter o tem obvestila ponudnike.
Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in jih zaprte vrne ponudniku.
14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– celotni stroški storitve – do 90 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar bo koncesijsko pogodbo podpisal z županom Občine Škofljica.
16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Milena Zorc, referent za družbene dejavnosti, tel. 01/360-16-11, e-pošta: milena.zorc@obcina.skofljica.si oziroma obcina@obcina.skofljica.si.
17. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na spletni strani Občine Škofljica: www.skofljica.si.
Občina Škofljica 

AAA Zlata odličnost