Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

Št. 3310-47/2019 Ob-3387/19, Stran 2356
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 in 71/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
4. javni razpis za podukrep 3.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.
Razpisana sredstva
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 700.000 EUR, od tega:
– 200.000 EUR za kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), ki so upravičenci iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe;
– 500.000 EUR za pravne osebe, ki so upravičenci iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer:
– 525.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja – 14–20 – EU,
– 175.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja – 14–20 – slovenska udeležba.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa 
Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaključek javnega razpisa
Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. novembra 2019 do vključno 20. decembra 2019 do 23:59 ure.
Obdobje upravičenosti stroškov
V skladu s 4. in 5. členom Uredbe lahko upravičenci pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči prejmejo za koledarsko leto prve pridobitve certifikata za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti in še naslednja štiri zaporedna koledarska leta. Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačila sredstev, ki je skladno z osmim odstavkom 9. člena Uredbe: 30. 6. 2023.
Če upravičenec prvič pridobi certifikat za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se petletno obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis. Pri tem se za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe šteje, da je prvič pridobil certifikat v koledarskem letu, ko je pridobil certifikat za kmetijsko gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: KMG) z najstarejšim datumom izdaje, pri čemer:
– mora biti ta certifikat pridobljen za KMG, za katero uveljavlja podporo z vlogo na javni razpis, in
– se mora nanašati na isto upravičeno shemo kakovosti oziroma na proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero vloži vlogo na javni razpis.
Cilj podukrepa 
Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.
Informacije o razpisu
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije)
2. Predmet in cilji podpore
1. Predmet in cilji podpore iz podukrepa so določeni v 3. in 5. členu Uredbe.
2. Upravičene sheme kakovosti oziroma upravičeni proizvodi iz shem kakovosti, za katere se lahko vloži vloga na ta javni razpis, so v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe naslednje:
2.1 sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
a) zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
b) zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
c) ekološka pridelava in predelava in
č) registrirana shema kakovosti za vino:
– kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
– vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
– vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem.
2.2 shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
a) izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja).
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 6. členu Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis, so določeni v 14. členu Uredbe.
2. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
3. Upravičenec glede pogojev iz 14. člena Uredbe poda izjavo, ki je sestavni del vloge na javni razpis.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis, so določeni v 7. členu Uredbe.
2. V skladu z 9. členom Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU) mora izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta. Šteje se, da je KMG aktiven kmet, če izpolnjuje pogoje iz prve alineje prvega odstavka ali iz tretjega do šestega odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 84/16, 23/17 in 5/18, v nadaljnjem besedilu: Uredba o neposrednih plačilih). Če je nosilec kmetijskega gospodarstva v preteklem letu prejel več kot 5.000 eurov neposrednih plačil in v skladu s prvim pododstavkom drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU upravlja letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča, se šteje, da KMG izpolnjuje pogoj aktivnega kmeta, če:
– izpolnjuje pogoj iz točke (a) tretjega pododstavka drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU,
– njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja najmanj tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh dejavnosti, prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo, ali
– je v Poslovnem registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve kot njegova glavna dejavnost opredeljena ena izmed dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del Uredbe o neposrednih plačilih.
3. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta iz prejšnje točke se šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za leto 2019.
4. V skladu z določbo tretjega odstavka 4. člena Uredbe se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičencu, če mu je bila že odobrena vloga za:
– katerikoli ekološki proizvod, kljub temu, da poda vlogo na javni razpis za drug proizvod iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava,
– registrirano shemo kakovosti za vino, kljub temu, da poda vlogo na javni razpis za drug proizvod v okviru registrirane sheme kakovosti za vino. Navedeno velja tudi v primeru spremembe sorte ali spremembe kakovosti (npr. iz kakovostnega v vrhunsko vino).
5. V skladu z določbo tretjega odstavka 4. člena Uredbe se sredstva ne odobrijo in izplačajo, če je bila v okviru podukrepa za KMG že odobrena podpora za osnovno surovino v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost (npr.: mleko, sadje, govedo, perutnina), v tem primeru KMG tudi ni upravičen do podpore za predelan proizvod (npr.: mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, goveje meso, predelani izdelki iz sadja, perutninsko meso) in obratno.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis in vstopni prag so določeni v 8. členu Uredbe in v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ upravljanja PRP 2014-2020 in je dostopen na spletni strani MKGP: https://www.program-podezelja.si/sl/merila-za-izbor-operacij, ter so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za izbor se upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis. Ocenjevanje vloge bo temeljilo na predloženi dokumentaciji in podatkih iz uradnih evidenc.
3. Točkovnik za ocenjevanje vlog:
Merila za izbor, če je upravičenec KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe:
MERILO
Maksimalno število točk
1. Aktivna vključitev v shemo kakovosti
70
a) Vrsta sheme kakovosti. Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem kakovosti:
40
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük, Slovenski med),
40
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
37
– ekološka pridelava in predelava,
38
– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja),
35
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).
33
b) Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja. Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja v letu objave javnega razpisa, ki se nanaša na podprto dejavnost. Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu. V ta namen upravičenec priloži potrdilo o vključenosti v okviru Dokazila št. 6, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo glede na različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja. Največje možno število točk iz naslova tega merila je 30.
30
Upravičenec je član skupine proizvajalcev ali organizacije proizvajalcev. 
20
Upravičenec je član zadruge. 
15
Upravičenec je član gospodarsko-interesnega združenja.
7
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih in društvih).
5
2. KMG je razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Upošteva se povprečno število točk/hektar, ki jih na dan oddaje vloge na javni razpis prejme KMG v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev na območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD). Možna je ena izbira.
20
Kmetijsko gospodarstvo prejme 550 točk ali več.
20
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 549 točk.
16
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
12
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
10
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
7
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 50 do vključno 149 točk.
5
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 1 do vključno 49 točk.
3
3. Prispevek k horizontalnim ciljem (vključenost v ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, M11 – Ekološko kmetovanje in M14 – Dobrobit živali iz PRP 2014–2020). Vključenost v ukrep se preverja iz zbirne vloge za neposredna plačila, oddane v letu 2019.
10
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v en ukrep.
3
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v dva ukrepa.
6
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v tri ukrepe.
10
SKUPAJ OD 1–3
100
Merila za izbor, če je upravičenec pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe:
Merilo
Maksimalno število točk
1. Aktivna vključitev v sheme kakovosti
50
a) Vrsta sheme kakovosti. 
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem kakovosti:
40
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
40
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
37
– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, govedo, sadje, predelani izdelki iz sadja).
35
b) Uporaba zaščitnega znaka za shemo oziroma proizvod iz sheme kakovosti za katerega ne uveljavlja podpore v okviru podukrepa iz Uredbe.
Če pravna oseba uveljavlja to merilo, priloži Dokazilo št. 2, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije. Točke, pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije, in točke, pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti, se lahko seštevajo. Najvišje možno število točk iz naslova tega merila je 10.
10
Uporaba zaščitnega znaka za sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije (možna samo ena izbira):
– zaščitena geografska označba, 
– zaščitena označba porekla, 
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirane sheme kakovosti EU za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).
6
Uporaba zaščitnega znaka za sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja).
4
2. Število KMG, za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe.
30
Pravna oseba uveljavlja podporo za več kot 100 KMG.
30
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 51 KMG do vključno 100 KMG.
27
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 31 KMG do vključno 50 KMG.
23
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 21 KMG do vključno 30 KMG.
20
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 11 KMG do vključno 20 KMG.
17
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 6 KMG do vključno 10 KMG.
15
Pravna oseba uveljavlja podporo za 5 KMG in manj.
10
3. KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe, so razvrščena v OMD. Upošteva se povprečno število točk/hektar, v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev na OMD, ki jih na dan oddaje vloge na javni razpis prejmejo KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe. Pri tem se seštejejo povprečno število točk/hektar za vse KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe. Vsoto točk se deli s številom KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe. Možna je ena izbira.
15
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno 550 točk ali več.
15
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 450 do vključno 549 točk.
12
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 350 do vključno 449 točk.
10
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 250 do vključno 349 točk.
8
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 150 do vključno 249 točk.
6
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 50 do vključno 149 točk.
4
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 1 do vključno 49 točk.
2
4. Drug certificiran proizvod ali druga shema kakovosti, za katerega upravičenec ne uveljavlja podpore v okviru podukrepa iz Uredbe. Če pravna oseba uveljavlja to merilo, priloži kopijo certifikata v okviru Dokazila št. 3, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije. Točke, pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije, in točke, pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti, se lahko seštevajo. Najvišje možne število točk iz naslova tega merila je 5.
5
Pridobitev certifikata za sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije (možna samo ena izbira):
– zaščitena geografska označba, 
– zaščitena označba porekla, 
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirane sheme kakovosti EU za vino registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).
3
Pridobitev certifikata za sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja).
2
SKUPAJ 1–4
100
6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so določene v 10. členu Uredbe.
2. Višina pavšalnega plačila za posamezno upravičeno shemo kakovosti ali proizvod iz upravičene sheme kakovosti je določena v prilogi 2 Uredbe.
7. Vloga in obravnava vlog
1. Vložitev vloge, postopek za dodelitev sredstev in obravnava vlog se izvaja v skladu z 11., 12. in 13. členom Uredbe.
2. Za elektronsko izpolnjevanje vlog na javni razpis ARSKTRP vzpostavi vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos vloge v informacijski sistem ARSKTRP. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Priloge upravičenec ali njegov pooblaščenec v tem primeru priloži kot skenogram. Priloge se lahko na ARSKTRP pošiljajo tudi po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali odda na vložišču ARSKTRP. V tem primeru morata biti iz ovojnice razvidna naslov in oznaka javnega razpisa.
3. V skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 51. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), se vloge odobrijo na podlagi popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, dosežejo minimalni prag točk pri merilih za izbor, in sicer po vrstnem redu od najvišje do najnižje točkovane vloge, za katero so razpisana sredstva v celoti še na voljo.
4. Če sta dve ali več vlog na javni razpis točkovani z enakim številom točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer na način:
Upravičenec je KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe
ponder
Upravičenec je pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe
ponder
Vrsta sheme kakovosti. 
15 %
Vrsta sheme kakovosti.
10 %
Vključenost v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja.
10 %
Uporaba zaščitnega znaka na proizvodu, za katerega ne uveljavlja podpore.
15 %
KMG je razvrščeno v OMD.
40 %
Število KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo.
25 %
Prispevek k horizontalnim ciljem.
35 %
KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo so razvrščena v OMD.
30 %
Drug certificiran proizvod ali druga shema kakovosti. 
20 %
5. V skladu s 53. členom Zakona o kmetijstvu se upravičencu sredstva odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
6. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) ARSKTRP zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za pridobitev podpore.
8. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
1. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka, so določeni v 9. členu Uredbe.
2. Pri preverjanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka 9. člena Uredbe, se šteje, da je KMG aktiven kmet, če izpolnjuje pogoje iz 2. točke poglavja 4.2 tega javnega razpisa, pri čemer se kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za leto, za katerega vloži zahtevek za izplačilo sredstev.
3. Za dokazila iz 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 9. člena Uredbe upravičenec v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe priloži zahtevku za izplačilo sredstev na obrazcu Dokazilo št. 4 ter Dokazilo št. 5, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije.
4. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev določa 16. člen Uredbe.
5. Za elektronsko izpolnjevanje zahtevka za izplačilo ARSKTRP vzpostavi vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev zahtevka za izplačilo s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos zahtevka za izplačilo v informacijski sistem ARSKTRP. Zahtevek za izplačilo je treba vnesti na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisanega z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom ter ga natisniti in skupaj z dokazili iz 3. točke tega poglavja vložiti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali oddati na vložišču ARSKTRP.
7. Upravičenec vloži zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko vložitve zahtevkov za izplačilo sredstev, kot jo določa 17. člen Uredbe.
8. Če ima upravičenec poslovno spletno stran, mora v skladu s Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o označevanju) na tej spletni strani označiti vir sofinanciranja. Upravičenec, ki je v skladu s pravilnikom o označevanju dolžan označiti vir sofinanciranja s plakatom ali obrazložitveno tablo, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti fotografijo o označevanju vira sofinanciranja.
9. V skladu s šestim odstavkom 9. člena Uredbe mora upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka predložiti poročilo o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kakovosti, ki je priloga št. 3 razpisne dokumentacije.
10. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca določa 18. člen Uredbe.
10. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 19. členu Uredbe.
11. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedbo kontrol ter sistem kršitev in sankcij določa 20. člen Uredbe.
2. Višjo silo in izjemne okoliščine določa 21. člen Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost