Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Ob-2684/19, Stran 1683
Nadzorni svet družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., objavlja razpis za
direktorja/direktorico družbe
Kandidat za direktorja družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. mora poleg delovnopravnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri;
– da ima najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj;
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je, v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica oziroma, v primeru izrečene prepovedi opravljanja poklica, prepoved ne velja več;
– da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma sta, v primeru pravnomočne obsodbe, minili dve leti od pravnomočnosti sodbe.
Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na elektroenergetskem področju.
Prijavi je treba priložiti:
1. življenjepis (v obliki in vsebini, določeni z obrazcem Europass)
2. motivacijsko pismo (z navedbo razlogov za prijavo)
3. notarsko overjeno dokazilo o izobrazbi
4. dokazilo o delovnih izkušnjah
5. fotokopijo o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista
6. lastno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz četrte, pete in šeste alineje drugega odstavka tega razpisa
7. pooblastilo družbi SODO d.o.o., da v primeru izbire pridobi iz uradnih evidenc dokazila o izpolnjevanju pogojev iz četrte, pete in šeste alineje iz drugega odstavka tega razpisa
8. izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku
9. vizijo razvoja družbe v pisni obliki na največ petih straneh na podlagi javno dostopnih podatkov o družbi.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in vizijo razvoja družbe pošljejo v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti, v roku 17 dni po objavi razpisa, na naslov: Nadzorni svet SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, s pripisom »Za nadzorni svet SODO d.o.o. – javni na razpis za direktorja družbe SODO d.o.o. (ne odpiraj)«.
Nepravočasne prijave bodo izločene in zavržene. Kandidati bodo o izidu razpisa pisno obveščeni.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Nadzorni svet družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti