Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Ob-2683/19, Stran 1683
Svet zavoda Osnovne šole Korena, Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena, na podlagi 8. sklepa 6. redne seje Sveta zavoda OŠ Korena z dne 12. 6. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 12. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj 5 let mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (drugi oziroma peti odstavek 53. člena ZOFVI),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni) in
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Korena, Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Korena 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti