Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Ob-2695/19, Stran 1680
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
1. Povabilo k oddaji prijave
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), Sklepa Vlade RS številka 36000-1/2019/5, z dne 6. 6. 2019 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (Uradni list RS, št. 44/19, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: http://dom-jesenice.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«
Številka javnega razpisa: 4300-2/2019
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (Uradni list RS, št. 44/19)
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega:
OBJEKT
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Zgradba A
Številka stavbe 2979, k.o. 2175 Jesenice
Številka parcele 159/1, k.o. 2175 Jesenice
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
Zgradba B
Zgradba D – prizidek
Zgradba C
Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene za največ 15 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na sklope.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 19. 9. 2019 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, dne 19. 9. 2019 ob 10.15 uri.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 3. 2020.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@dom-jesenice.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 2. 9. 2019 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti