Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Ob-2694/19, Stran 1673
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja
javni razpis 
semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)
1. Izvajalec: izvajalec produkta je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja
Finančni instrument semenski kapital se financira:
a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca Sklada skladov upravlja SID banka in
b) v deležu 1/3, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.
Skupni razpoložljivi znesek znaša 1.250.000,00 EUR. V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poviša.
Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SI-SK po tem razpisu znaša največ do 1.250.000 EUR. V primeru porabe razpoložljivih sredstev se razpisan znesek lahko poveča.
Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije.
V primerih, ko se financira inovativno podjetje1 po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z ustreznimi dokazili, znaša višina investicije do največ 1.200.000 EUR.
1 Inovativno podjetje je v členu 2(80) Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 opredeljeno kot podjetje:
a) ki lahko dokaže z oceno, ki jo izvede zunanji strokovnjak, da bo v bližnji prihodnosti razvilo proizvode, storitve ali procese, ki so novi ali znatno boljši v primerjavi z najsodobnejšimi postopki v svoji gospodarski panogi, in tvega tehnološki ali industrijski neuspeh; ali,
b) katerega stroški raziskav in razvoja pomenijo najmanj 10 % njegovih skupnih stroškov poslovanja v vsaj enem od treh let pred dodelitvijo pomoči, ali v primeru novoustanovljenega podjetja brez kakršne koli finančne preteklosti, v reviziji trenutnega finančnega obdobja, ki jih potrdi zunanji revizor.
Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %.
Nakazila posameznih tranš investicije izvede SPS po prejetju bančnega potrdila o nakazilu tranše s strani zasebnega investitorja(jev).
Podjetje/vlagatelj lahko pridobi skupno investicijo (javno in zasebno) od 200.000 EUR do 1,200.000 EUR, v primeru inovativnega podjetja po definiciji iz 2(80) člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 pa do 2,400.000 EUR javno/zasebnih sredstev.
3. Predmet, namen in cilj produkta – semenski kapital – so-investiranje
Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.
Cilj javnega razpisa je:
– lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;
– spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja).
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so:
1. mikro in mala podjetja (v skladu z določili iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oziroma finančnih zneskov v teh primerih;
2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;
3. so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, ki ustreza pogojem za neodvisnega zasebnega investitorja po tem razpisu (fizično ali pravno osebo) vsaj v višini vrednosti investicije Sklada (tj. minimalno 100.000 EUR oziroma 200.000 EUR v primeru investicije korporacije). Zasebni investitorji so lahko poslovni angeli, skladi zasebnega kapitala ali podjetja v rasti poslovnih angelov ter korporacije. Sklad in zasebni investitor vlagatelja dokapitalizirajo skupaj po načelu pari passu, prav tako upoštevajoč isto načelo naknadno dokapitalizirajo končnega prejemnika (t. i. naknadna vplačila);
4. imajo vsaj 1 zaposlenega družbenika polni delovni čas2;
2 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.
5. so starejša od šest mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge);
6. ustvarjajo prihodke iz dejavnosti;
7. imajo sedež v Republiki Sloveniji.
4.2 Pogoji za zasebne investitorje
1. Neodvisni zasebni investitor za namene tega razpisa je lahko:
– Poslovni angel. Kot poslovni angel za namene tega razpisa se šteje fizična oseba, ki je:
– član v kateri od organiziranih mrež investitorjev ali
– investitor z izkušnjami na področju investiranja v start up podjetja ali
– investitor, ki ima izkušnje na investicijskem področju, vendar nima izkušenj pri investiranju v start up podjetja ali
– ima poslovne izkušnje na vodilnih funkcijah v srednje velikih in velikih družbah ali
– ima podjetniške izkušnje, kot ustanovitelj podjetja, ki uspešno posluje. 
– Podjetje v lasti poslovnega angela/poslovnih angelov.
– Sklad semenskega/tveganega/zasebnega kapitala – alternativni investicijski skladi in alternativni zasebni investicijski skladi s statusom specialnega investicijskega sklada v skladu z Zakonom, ki ureja alternativne investicijske sklade in upravljavce alternativnih investicijskih skladov; vlagatelj je v tem primeru veljavno registriran upravljalec takega sklada pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
– Korporacija: za namene razpisa pomeni (i) gospodarsko družbo, ki se po obsegu poslovanja, kot izhaja iz zadnje bilance stanja in izkaza poslovnega izida, uvršča med srednje ali velike družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in/ali (i) gospodarsko družbo, s sedežem v tujini, katere obseg poslovanja, kot izhaja iz zadnje bilance stanja in izkaza poslovnega izida, bi tako družbo po predpisih Republike Slovenije uvrščal med srednje ali velike družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, če ima taka družba s sedežem v tujini v Republiki Sloveniji (a) veljavno registrirano podružnico ali (b) odvisno družbo v njeni 100 % lasti. Med upravičence se uvrščajo tudi odvisne družbe, ki so v večinski lasti korporacije v smislu prejšnjega odstavka, ustanovljene z namenom investiranja v inovativna zagonska podjetja in druga inovativna podjetja.
2. Neodvisni zasebni vlagatelj vlaga svoja finančna sredstva, v svojem imenu in za svoj račun.
3. Zasebni investitor ni kapitalsko, interesno ali osebno kakorkoli povezan z vlagateljem ali družbeniki vlagatelja.
4. Sklad ni pri preteklem sodelovanju z zasebnim investitorjem odkril nepravilnosti ali odstopanja od pogodbenih določil.
4.3 Dodatni pogoji za prijavo na razpis
Dodatni pogoji za vlagatelje:
1. Vlagatelj ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo Komisije EU št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se šteje, da je v težavah, če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. Podjetje, ki deluje manj kot 3 leta od registracije, se ne šteje kot podjetje v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjuje merila za stečajni postopek oziroma je insolventno v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07 in spremembe).
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Ministrstva za gospodarski razvoj in izvajalskih institucij ministrstva (SPS, SPIRIT, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med vlagateljem in MGRT oziroma izvajalskimi institucijami MGRT niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
6. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
7. Vlagatelj ob prijavi na razpis nima blokiranega transakcijskega računa.
8. Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
10. Vlagatelju v zadnjih 5 letih mu ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države.
11. Vlagatelj in zakoniti zastopniki vlagatelja niso v kazenski evidenci.
12. Vlagatelji, ki so prejeli sredstva (pozitivni Sklep) na javnem razpisu Sklada pri produktu P2, P2R, P2L in SK75 v istem letu niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.
13. Družba vlagateljica je lastnica vseh avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine, povezane z dejavnostjo družbe in/ali cilji, zaradi katerih je ustanovljena.
14. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in spremljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
15. Družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s Skladom kot solastnikom podjetja, s posebnimi pravicami in določili v družbeni pogodbi (priloga: družbena pogodba) ter skladno z njenimi določili in določili javnega razpisa pred sklenitvijo družbene pogodbe, po potrebi spremeniti oziroma dopolniti svoje ustanovitvene akte, družbene pogodbe oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili v nasprotju s temi določili.
16. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
17. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model.
18. Vlagatelj izkazuje potencial rasti in razvoja.
19. Projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
20. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti, ki spada med izključene dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene dejavnosti:
– Dejavnost, ki spada v naslednje ravni SKD20083 oziroma NACE Rev. 24:
3 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
4 Statistical classification of economic activities in the European Community (Uredba (ES) št. 1893/2006 (UL L 393, 30. 12. 2006, str. 1)).
– A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
– B 05: Pridobivanje premoga
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
– G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
– L: Poslovanje z nepremičninami
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti
– M 70: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
– R 92: Prirejanje iger na srečo
– Storitev/naložbo povezano z:
– Informacijsko tehnologijo (IT): 
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali na področju pornografije;
– ki naj bi omogočila/-e nezakonit vstop v elektronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski obliki.
– Bioznanostjo: 
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene in gensko spremenjene organizme;
– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«.
– Dejavnostjo s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
– Letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje.
– Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku.
Prejemnikom sredstev je prepovedano dajanje posojil ustanoviteljem oziroma družbenikom ter poslovanje s povezanimi podjetji, razen z izrecnim soglasjem Sklada. Prepovedano je tudi poplačilo že obstoječih kreditov podjetja.
Kadar ima prejemnik sredstev zasebnega investitorja, je prepovedano kakršno koli izplačevanje sredstev investitorjem ali z investitorjem povezanim osebam. Pri tem je prepovedano tudi plačevanje računov za storitve investitorjem, posojila investitorjem oziroma kakršne koli druge finančne transakcije med podprtim podjetjem in investitorjem.
Stroške, ki jih podjetje financira iz sredstev so-investiranja, mora podjetje voditi na ločenem kontu.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev investiranih sredstev (s postopkom izstopa iz družbe) v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pridobila že druga javna sredstva (npr. P2, SK75), vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo biti dvojno financirani.
Skrajni rok za črpanje vseh tranš lastniškega financiranje je dvanajst mesecev od dneva odobritve financiranja.
6. Vsebina vloge
1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga te razpisne dokumentacije, se potrdi s podpisom odgovorne osebe in štampiljko ter predloži k vlogi (če vlagatelj ne posluje s štampiljko mora to navesti). Obvezni del prijavnega lista so: Finančni načrt, Izjave podjetja, Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti in Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo.
2. Dokumentacija zasebnega investitorja:
– pismo o nameri za investiranje zasebnih investitorjev,
– opis izkušenj na področju investiranja,
– kratka razlaga razlogov za investicijo ter predvidena izstopna strategija,
– Obrazec 6: Izjava zasebnega vlagatelja v zvezi z ukrepi na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
3. Prijavni vprašalnik – sklop vprašanj o podjetju, produktu in podjetniški ekipi. Predstavitveni vprašalnik vodi vlagatelja sistematično skozi ključna vprašanja o podjetju.
4. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna razmerja med družbeniki in katere vsebina ni zajeta v družbeni pogodbi ali statutu podjetja.
5. Bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube, vsi zadnji oddani na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES) na poenotenih obrazcih za državno statistiko (zadnji računovodski izkazi) – tisti, ki so na voljo (najmanj zadnji medletni izkaz).
6. Organizacijska shema podjetja, življenjepis z referencami vodilnega kadra in njihovimi kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za ključni kader, če te pogodbe že obstajajo.
7. Zaposlitve se dokazujejo:
– z izjavo predlagatelja o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad,
– kopije pogodb o zaposlitvi družbenikov.
8. Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije na dan oddaje vloge oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije.
9. Potrdilo o nekaznovanosti za vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja na dan oddaje vloge ali pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 9 in predložena v fizični obliki. Vloga mora biti v slovenskem jeziku, zneski v evrih.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogodbe zahteva ažurno verzijo dokumentov vloge. V primeru, da pride v vmesnem času:
– do bistvenih razlik v poslovanju podjetja (dodatno zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, druge naknadne ugotovitve),
– da prihaja do razlik med podatki navedenimi v prijavi in resničnim stanjem,
– do ugotovitev, da je prišlo do bistvene spremembe lastniške strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podjetja ipd.),
lahko Sklad odstopi od lastniškega financiranja podjetja ne glede na pozitivni sklep o odobritvi sredstev.
Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozitivnega sklepa in pred podpisom družbene pogodbe predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno pogodbo in/ali statut in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso v nasprotju z določili družbene pogodbe, ki je priloga tega javnega razpisa in določili javnega razpisa. V kolikor spremembe in dopolnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje Skladu predloži obstoječe dokumente. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila k oddanim dokumentom.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge z obveznim pojasnilom zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne odpiraj – SI-SK leto oddaje«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
8. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 in 2020 so: 31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.
Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oziroma do 31. 12. 2020. V primeru, da bodo vsa za do 31. 12. 2020 predvidena sredstva predčasno porabljena, bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim predvidenim zneskom sredstev v Uradnem listu Republike Slovenije.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada, pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog.
9. Odpiranje vlog: odpiranje na Skladu se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
Zap. št.
MERILA ZA IZBOR
1.
Višina vložka neodvisnega zasebnega investitorja
2.
Izkušnje zasebnega investitorja (investitorjev)
3.
Podjetniška ekipa
4.
Faza razvoja in rasti podjetja ter višina prihodkov
5.
Tehnologija in zaščita intelektualne lastnine
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za ocenjevanje podjetja).
Skupno možno število točk je 100. Komisija Sklada oceni reference investitorja ter podjetje po predhodno opredeljenih merilih. Prag števila točk, nad katerim je odobrena investicija, je 60 ali več točk.
Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk najprej pri merilu višina vložka neodvisnega zasebnega investitorja, nato po merilu podjetniška ekipa, nato po merilu izkušnje zasebnega investitorja, nato po merilu faza razvoja in rasti podjetja ter višina prihodkov ter nazadnje po merilu tehnologija in zaščita intelektualne lastnine.
Vloge podjetij, ki ne izkazujejo prisotnosti zasebnega investitorja v višini najmanj 100.000 EUR kadar so zasebni investitorji poslovni angeli (podjetja v njihovi lasti ali skladi zasebnega kapitala) oziroma 200.000 EUR v primeru so-investicij s strani korporacij, bodo zavrnjene kot neustrezne, saj ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa.
Zasebni investitor vstopa skupaj s Skladom (kar ob oddaji vloge pomeni jasno namero vstopa zasebnega investitorja skupaj s Skladom z zavezujočo izjavo). Investicija zasebnega investitorja mora biti vplačana v denarju kot kapitalski vložek (v obliki osnovnega kapitala, vplačanega presežka kapitala in vplačanih naknadnih vplačil). Kot kapitalski vložek se ne upoštevajo stvarni vložki v obliki premičnin, nepremičnin, pravic, podjetij ali deli podjetij, prav tako se ne upošteva konverzija terjatev upnikov podjetja ali klasičnih kreditov v kapital.
Neodvisni zasebni investitorji so lahko poslovni angeli, podjetja v njihovi lasti, skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ali korporacije, vsekakor pa ne obstoječi družbeniki (podjetniki) ali z družbo poslovno ali kapitalsko povezana podjetja ali njihovi družbeniki. Kot neodvisnega zasebnega investitorja se lahko obravnava družbenika, ki v družbi ni zaposlen in v družbo lastniško vstopa sočasno s Skladom z denarnim vložkom v minimalni višini:
– 100.000 EUR, ko je zasebni investitor poslovni angel, podjetje v lasti zasebnih angelov ali sklad semenskega/tveganega/zasebnega kapitala (lahko gre za skupen znesek več neodvisnih zasebnih investitorjev). Sklad oceni reference investitorja ali se lahko prijavljeni investitor kategorizira kot zasebni investitor z vidika izkušenj na področju poslovanja (izkušnje pri vodenju lastnega podjetja ali v vodilni ekipi korporacije) oziroma je zasebni investitor oziroma investitor, ki je že investiral v podjetja.
– 200.000 EUR, kadar je zasebni investitor korporacija.
V kolikor zasebni investitor ne izvede vplačila lastniškega vložka, Sklad ne izvede vplačila lastniškega vložka po tem razpisu.
Zasebni investitorji morajo vlagati v družbo svoja lastna razpoložljiva sredstva v svojem imenu. V oddani dokumentaciji mora vlagatelj jasno navesti kdo so zasebni investitorji in njihove izkušnje, tako poslovne izkušnje kot izkušnje z vidika investiranja v (start-up/scale-up) podjetja, ter uspešnost transakcij oziroma poslovanja podjetij v katera je nalagal.
Komisija Sklada bo prejete vloge administrativno pregledala z vidika pravno formalne popolnosti in ustreznosti. Formalno popolne so vloge, ki imajo priložene vse zahtevane dokumente navedene pod točko »Vsebina vloge iz javnega razpisa«. Pravno formalno ustrezne vloge so vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje razvidne iz javnega razpisa. Po administrativnem pregledu sledi strokovni pregled s točkovanjem in ocenjevanjem po merilih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija Sklada lahko v okviru strokovnega pregleda zahteva od vlagatelja ter od zasebnega investitorja še dodatna pisna pojasnila oziroma odgovore. Sklad si pridržuje pravico, da na svoje stroške izvede skrbni pregled poslovanja družbe. Skrbni pregled se izvaja tudi na sedežu družbe in lahko zajema tehnološki, pravni, finančni ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skladnost resničnega stanja družbe z oddanimi podatki in informacijami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo pregleda najame na lastne stroške tudi zunanjega izvajalca.
Vloga, ki prejme 60 ali več točk, se predloži v sprejem direktorici Sklada. Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge. V sklepu o odobritvi vloge Sklad vlagatelja in investitorja pozove k podpisu družbene pogodbe. V kolikor vlagatelj in investitor ne sprejmeta družbene pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije, se šteje, da je vlagatelj odstopil od vloge. V tem primeru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije na tem javnem razpisu.
Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno število točk in pozitivni sklep o odobritvi vloge, lahko Sklad zavrne investicijo.
Sklad lahko vlogo zavrne v primeru, če zasebni investitor odstopi od financiranja, če se je podjetje po oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki presega 70 % ali je npr. kapitalsko neustrezno), če so ugotovljene nepravilnosti v poslovanju, če Sklad, Družba in zasebni investitor ne uskladijo pogojev vstopa Sklada v lastništvo družbe, če je prišlo do spremembe podjetniške ekipe, če je Sklad pridobil nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene v prijavni dokumentaciji, če je prišlo do bistvenih sprememb v lastniški strukturi, če je kateri od družbenikov tudi družbenik v podjetju, ki je že pridobilo sredstva SK50, SK75 ali SI-SK (ne velja za neodvisne zasebne investitorje) ali če obstajajo drugi razlogi, ki bistveno povečajo tveganje investicije s strani Sklada.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija Sklada za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog posreduje vlagateljem sklep o (ne)odobritvi vloge.
V sklepu o odobritvi vloge Sklad pozove vlagatelja in investitorje k podpisu pogodbe. V kolikor vlagatelj in investitor(-ji) ne sprejmejo družbene pogodbe in izvedejo investicije, se šteje, da odstopajo od vloge. V tem primeru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije na tem javnem razpisu.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije.
12. Vsebinska podpora
Produkti Sklada postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna (start-up in scale-up) podjetja, ki vključuje tako finančne spodbude, kot tudi mentorsko in svetovalno-administrativno podporo, izobraževanje ter enotno promocijo produktov in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in spremljanje podjetij, ki so prejela javna sredstva.
Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanja z izbranim start-up mentorjem, ki si ga po sprejemu družbene pogodbe izberejo iz Seznama start-up mentorjev. Seznam start-up mentorjev je objavljen na spletni strani Sklada.
Prejemniki so dolžni 30 dni od sprejema nove družbene pogodbe s sklepom direktorja oziroma zakonitega zastopnika družbe ustanoviti strokovni svet družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje pri strateških odločitvah na področju izobraževanja ter pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje. V strokovnem svetu sodelujejo tudi izbrani start-up mentorji.
V kolikor sredstva za izvajanje vsebinske podpore iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebinske podpore v letu 2019 ne bo izvedel oziroma jo bo izvedel v skladu z razpoložljivimi drugimi sredstvi.
13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij, dokazila in način preverjanja pogojev, vzorec prijavnega lista in obrazcev ter vzorec družbene pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah ter e-pošti:
– 02/234-12-61 Nina Urbanič in nina.urbanic@podjetniskisklad.si,
– 02/234-12-41 Rok Huber in rok.huber@podjetniskisklad.si.
14. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in nasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovno finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 (sklep Vlade RS št. 47602-1/2019/3, z dne 15. 1. 2019),
– Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 z dne 4. 6. 2019 (sklep št. 47602-11/2019/7),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in nasl.),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje finančnega instrumenta »EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP (2014–2020) za Zahod št. 50-62112/19 ter za Vzhod št. 50-62112/19,
– Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe in
– priglašene sheme pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve BE01-5665493-2019).
15. Državna pomoč in ostale zahteve
Semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter priglašeno shemo pomoči Ministrstva za finance Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve BE01-5665493-2019).
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku v okviru tega razpisa ne presega dovoljenih zneskov naložb lastniškega kapitala skladno z določili 4. in 22. člena Uredbe Komisije (EU) št. št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe se lahko semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa, kumulira z vsako drugo državno pomočjo, tudi z de minimis pomočjo, z opredeljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov se lahko kumulira s katero koli drugo državno pomočjo, ki je brez opredeljivih upravičenih stroškov, tudi de minimis pomočjo, in sicer do najvišjega zadevnega skupnega praga financiranja, določenega za posebne okoliščine vsakega primera s to ali katero koli drugo uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga je sprejela Komisija.
V primeru preseganja akumulacije državne pomoči se lahko Sklad in vlagatelj dogovorita za so-investiranje v nižjem znesku (do višine dovoljene kumulacije državne pomoči).
Končni prejemnik je dolžan še deset let od odplačila konvertibilnega posojila oziroma izhoda iz naložbe v lastniški kapital hraniti vso dokumentacijo o Finančnem poslu, ter Izvajalcu finančnega instrumenta posredovati vse podatke, dokumentacijo in poročila, ki jih ta potrebuje zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti Izvajalca finančnega instrumenta.
16. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo: osebni podatki se bodo prenašali v institucije EK ali EU. Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti