Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Ob-2693/19, Stran 1668
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja
javni razpis 
semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2019)
1. Izvajalec: izvajalec produkta je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja
Finančni instrument semenski kapital se financira:
a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca sklada skladov upravlja SID banka d.d. in
b) v deležu 1/3 z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.
Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2019 znaša najmanj 750.000 EUR. Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja je 75.000 EUR.
3. Predmet, namen in cilji produkta – semenski kapital – konvertibilno posojilo
Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.
Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).
Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).
Cilj javnega razpisa je:
– Finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1. Splošni pogoji za vlagatelje
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji (podjetja), ki:
1. imajo status mikro ali malega podjetja (v skladu z določili iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oziroma finančnih zneskov v teh primerih.);
2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja, še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;
3. so starejša od dvanajstih mesecev in mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge);
4. imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga/jo že preizkusili pri prvih strankah;
5. imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve;
6. imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas;
7. imajo sedež v Republiki Sloveniji.
4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo Komisije EU št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se šteje, da je v težavah, če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala. To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. Podjetje, ki deluje manj kot 3 leta od registracije, se ne šteje kot podjetje v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjuje merila za stečajni postopek oziroma je insolventno v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07 in spremembe).
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med vlagateljem in MGRT oziroma izvajalskimi institucijami MGRT niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Vlagatelj nima neporavnanega naloga za izterjav državne pomoči zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
6. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Vlagatelj ob prijavi na razpis nima blokiranega transakcijskega računa.
8. Vlagatelj in družbeniki se strinjajo s Skladom kot potencialnim družbenikom podjetja, s posebnimi pravicami in določili v pogodbi o konvertibilnem posojilu (priloga: pogodba o konvertibilnem posojilu) ter skladno z njenimi določili in določili javnega razpisa pred sklenitvijo pogodbe o konvertibilnem posojilu, po potrebi spremeniti oziroma dopolniti svoj ustanovitveni akt, družbeno pogodbo oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili v nasprotju s temi določili. Stroške pravnega usklajevanja pogodbe o konvertibilnem posojilu krije podjetje.
9. Družba vlagateljica je lastnica vseh avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine, povezane z dejavnostjo družbe in/ali cilji, zaradi katerih je ustanovljena.
10. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model.
11. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
12. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
13. V zadnjih 5 letih mu ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države.
14. Vlagatelj in zakoniti zastopniki vlagatelja niso v kazenski evidenci.
15. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
16. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model ter izkazuje potencial rasti in razvoja.
17. Upravičenci, ki so se v istem letu prijavili na razpise P2, P2R, P2L in SI-SK in prejeli pozitiven sklep, niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.
18. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in spremljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
19. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene dejavnosti:
(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni SKD20081 oziroma NACE Rev. 22:
1 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
2 Statistical classification of economic activities in the EURopean Community (Uredba (ES) št. 1893/2006 (UL L 393, 30. 12. 2006, str. 1)).
– A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
– B 05: Pridobivanje premoga
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
– G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti 
– L: Poslovanje z nepremičninami
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti
– M 70: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
– R 92: Prirejanje iger na srečo
– Storitev/naložbo povezano z:
– Informacijsko tehnologijo (IT): 
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali na področju pornografije;
– ki naj bi omogočila/-e nezakonit vstop v elektronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski obliki.
– Bioznanostjo: 
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene in gensko spremenjene organizme;
– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«.
– Dejavnostjo s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
– Letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje.
– Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES.
5. Kreditni pogoji
Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 EUR, ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ treh mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša v roku največ sedmih mesecev od sklenitve pogodbe, vse Skladno z osnutkom Pogodbe o konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Valuta posojila je EUR. Prejemnik posojila se zaveže za črpani in neodplačani znesek posojila plačevati pogodbene obresti, ki se začnejo obračunavati z dnem veljavnosti pogodbe o konvertibilnem posojilu, pri čemer je obresti dolžan začeti odplačevati prvi mesec po prejemu prve tranše posojila. Pogodbena obrestna mera pri konvertibilnem posojilu znaša fiksno 4,0 % p.a.
Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila, je pet let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti. Konvertibilno posojilo se lahko odobri in podaljša zgolj za ročnost polnih let. Moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila znaša tri leta. V primeru podaljšanja ročnosti posojila se za isto obdobje podaljša tudi trajanje moratorija.
Konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija. Pogoji konverzije posojila v poslovni delež končnega prejemnika so urejeni z vzorcem Pogodbe o Konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Vselej se lahko konvertira zgolj neodplačana glavnica posojila.
Zapadanje pogodbenih obresti, pogoji za črpanje tranš in drugi pogoji financiranja so urejeni z vzorcem Pogodbe o Konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku.
Prejemnikom sredstev je prepovedano dajanje posojil ustanoviteljem oziroma družbenikom ter poslovanje s povezanimi podjetji, razen z izrecnim soglasjem Sklada. Prepovedano je tudi poplačilo že obstoječih kreditov podjetja.
Kadar ima prejemnik sredstev zasebnega investitorja je prepovedano kakršno koli izplačevanje sredstev investitorjem ali z investitorjem povezanim osebam. Pri tem je prepovedano tudi plačevanje računov za storitve investitorjem, posojila investitorjem oziroma kakršne koli druge finančne transakcije med podprtim podjetjem in investitorjem.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev investiranih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, oziroma kot je to določeno v pogodbi o konvertibilnem posojilu.
Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pridobila že druga javna sredstva (npr. P2 v prejšnjih letih), vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo biti dvojno financirani.
Stroške, ki jih podjetje financira iz sredstev konvertibilnega posojila, mora podjetje voditi na ločenem kontu.
7. Vsebina vloge
Vloga za investicijo sklada v Družbo vsebuje:
1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga te razpisne dokumentacije, se potrdi s podpisom odgovorne osebe in štampiljko ter predloži k vlogi (če vlagatelj ne posluje s štampiljko mora to navesti). Obvezni del prijavnega lista so: Finančni načrt, Izjave podjetja, Izjava od stanju državne pomoči, Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti in Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo.
2. Prijavni vprašalnik – sklop vprašanj o podjetju, produktu in podjetniški ekipi. Predstavitveni vprašalnik vodi vlagatelja sistematično skozi ključna vprašanja o podjetju.
3. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe podjetja skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna razmerja med družbeniki in katere materija ni zajeta v družbeni pogodbi ali ustanovitvenem aktu podjetja.
4. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida in izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube, vsi zadnji oddani na AJPES na poenotenih obrazcih za državno statistiko (zadnji računovodski izkazi), ki so na voljo – najmanj zadnji medletni izkazi.
5. Organizacijska shema in življenjepis vodilnih oseb s kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za ključno osebje, če te že obstajajo.
6. Zaposlitve se dokazujejo na podlagi:
– izjave o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
– Kopije pogodb o zaposlitvi družbenikov.
7. Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije na dan oddaje vloge oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije.
8. Potrdilo o nekaznovanosti za vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja na dan oddaje vloge ali pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od točke 1 do točke 8 in predložena v fizični obliki. Vloga mora biti v slovenskem jeziku, zneski v evrih.
Sklad si pridržuje pravico, da pred sprejetjem pozitivnega sklepa oziroma odločitve o dodelitvi sredstev na svoje stroške dodatno izvede skrbni pregled družbe. Skrbni pregled lahko zajema tehnološki, pravni, finančni ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skladnost resničnega stanja družbe z oddanimi informacijami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo skrbnega pregleda najame na lastne stroške zunanjega izvajalca. Komisija v tem primeru pripravi poročilo o izvedenem skrbnem pregledu, ki je podlaga za odločitev o izdaji sklepa o odobritvi oziroma o ne odobritvi konvertibilnega posojila.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogodbe zahteva ažurno verzijo dokumentov iz vloge. V primeru, da pride v času od oddaje vloge na javni razpis in pred dnem podpisa pogodbe o konvertibilnem posojilu do bistvenih sprememb v poslovanju podjetja (dodatno zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene v prijavni dokumentaciji, bistvena sprememba lastniške strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podjetja, selitev sedeža podjetja ipd.), lahko Sklad odstopi od financiranja podjetja.
Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozitivnega sklepa in pred podpisom pogodbe o konvertibilnem posojilu predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno pogodbo in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso v nasprotju z določili pogodbe o konvertibilnem posojilu in določili javnega razpisa. V kolikor spremembe in dopolnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje Skladu predloži obstoječe dokumente. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila k oddanim dokumentom.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge z obveznim pojasnilom zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – SK75 2019«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
9. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 je do vključno 27. 9. 2019. Razpis bo odprt do porabe sredstev.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedež Sklada, pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog. Nerazporejena sredstva iz posameznega roka se prenesejo na naslednje odpiranje. V tem primeru lahko Sklad poveča število potencialno odobrenih vlog ob posameznem prihajajočem razpisu.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
0. Število doseženih točk v pred-selekciji
1. Podjetniška ekipa
2. Inovativnost in tehnologija
3. Obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v denarju
4. Prisotnost zasebnega investitorja
5. Finančno stanje oziroma zadolženost podjetja
6. Velikost in rast trga
7. Sposobnost vračila konvertibilnega posojila
8. Možnost prodaje lastniškega deleža Sklada
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za ocenjevanje podjetja).
Skupno možno število točk je 100. V sklopu pred-selekcije lahko podjetje zbere do 40 točk, v sklopu ostalih definiranih meril pa do 60 točk. Prag števila točk, nad katerim je odobrena investicija, je 60 ali več točk.
Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk po naslednjem vrstnem redu meril:
– pri merilu pred-selekcija,
– sposobnost vračila konvertibilnega posojila,
– inovativnost in tehnologija,
– podjetniška ekipa,
– možnost prodaje lastniškega deleža Sklada,
– velikost in rast trga,
– prisotnost zasebnih investitorjev,
– vplačana višina kapitala in
– nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost podjetja.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno število točk in pozitivni sklep o odobritvi vloge, lahko Sklad zavrne investicijo.
Sklad lahko vlogo zavrne v primeru, če se je podjetje po oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki presega 70 % ali je npr. kapitalsko neustrezno), če so ugotovljene nepravilnosti v poslovanju, če Sklad in podjetje ne uskladita pogojev vstopa Sklada v lastništvo podjetja, če je prišlo do spremembe podjetniške ekipe, če je Sklad pridobil nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene v prijavni dokumentaciji, če je prišlo do bistvenih sprememb v lastniški strukturi, če je kateri od družbenikov tudi družbenik v podjetju, ki je že pridobilo sredstva SK50, SK75 ali SK200 (ne velja za neodvisne zasebne investitorje) ali če obstajajo drugi razlogi, ki bistveno povečajo tveganje investicije s strani Sklada.
12. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad bo najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi vloge.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije.
V primeru odobritve konvertibilnega posojila bo Sklad skupaj s sklepom o odobritvi vloge poslal vlagateljem poziv k podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu. Če se vlagatelj v roku 30 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem primeru Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije na tem javnem razpisu.
13. Vsebinska podpora
Vsebinsko podporo prejmejo podjetja po podpisu Pogodbe o konvertibilnem posojilu in obsega:
– izobraževanje in usposabljanje z aktualnih področij povezanih s podjetništvom;
– start-up mentoriranje;
– povezovanje z investitorji doma in v tujini;
– podporo pri internacionalizaciji;
– mreženje na mednarodnih dogodkih;
– povezovanje z drugimi prejemniki finančne in vsebinske podpore.
Finančni produkti Sklada postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna (start-up in scale-up) podjetja, ki vključuje tako finančne spodbude, kot tudi mentorsko in svetovalno-administrativno podporo, izobraževanje ter enotno promocijo produktov in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in spremljanje podjetij, ki prejmejo javna sredstva.
Podjetniki (družbeniki podjetja) so deležni vsebinske podpore v pred-selekciji, katere namen je pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela, pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in dodatna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije, priprava podjetnika (družbenikov podjetja) na predstavitev pred zasebnimi investitorji ter pomoč pri celotni pripravi vloge, tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika.
Po podpisu pogodbe je prejemnik (družbeniki podjetja) deležen vsebinske podpore v obliki izobraževanja po »pospeševalniškem programu«. Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanja z izbranim start-up mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu izberejo iz Seznama start-up mentorjev. Seznam start-up mentorjev je objavljen na spletni strani Sklada.
Prejemniki so dolžni 30 dni od podpisa pogodbe o konvertibilnem posojilu s sklepom direktorja oziroma zakonitega zastopnika družbe ustanoviti strokovni svet družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje pri strateških odločitvah na področju izobraževanja ter pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje. V strokovnem svetu sodelujejo tudi izbrani start-up mentorji.
V kolikor sredstva za izvajanje vsebinske podpore iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebinske podpore v letu 2019 ne bo izvedel oziroma jo bo izvedel v skladu z razpoložljivimi drugimi sredstvi.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah in e-pošti:
– Nina Urbanič, 02/234-12-61, nina.urbanic@podjetniskisklad.si,
– Rok Huber, 02/234-12-41, rok.huber@podjetniskisklad.si.
15. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in nasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovno finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 (sklep Vlade RS št. 47602-1/2019/3, z dne 15. 1. 2019),
– Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 z dne 4. 6. 2019 (sklep Vlade RS št. 47602-11/2019/7),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in nasl.),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje finančnega instrumenta »EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP (2014–2020) za Zahod št. 50-62112/2019 ter za Vzhod št. 50-62112/2019,
– Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe,
– Priglašene sheme pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve BE01-5665493-2019).
16. Državna pomoč in ostale zahteve
Semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter priglašeno shemo pomoči Ministrstva za finance Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve BE01-5665493-2019).
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku v okviru tega razpisa ne presega dovoljenih zneskov naložb lastniškega kapitala skladno z določili 4. in 22. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe. Višina državne pomoči, prejete s konvertibilnim posojilom, znaša toliko, kolikor znaša glavnica posojila.
V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe se lahko semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa, kumulira z vsako drugo državno pomočjo, tudi z de minimis pomočjo, z opredeljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov se lahko kumulira s katero koli drugo državno pomočjo, ki je brez opredeljivih upravičenih stroškov, tudi de minimis pomočjo, in sicer do najvišjega zadevnega skupnega praga financiranja, določenega za posebne okoliščine vsakega primera s to ali katero koli drugo uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga je sprejela Komisija.
Končni prejemnik je dolžan še deset let od odplačila konvertibilnega posojila oziroma izhoda iz naložbe v lastniški kapital hraniti vso dokumentacijo o Finančnem poslu, ter Izvajalcu finančnega instrumenta posredovati vse podatke, dokumentacijo in poročila, ki jih ta potrebuje zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti Izvajalca finančnega instrumenta.
17. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51; elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika: S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov: gdpr@podjetniskisklad.si lahko vlagatelj zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo: Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EK ali druge institucije na ravni EU. Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti