Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Ob-2705/19, Stran 1659
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020-2022)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1301/2013),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi spremembami,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 6. 12. 2017, z vsemi spremembami,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15, 27/17 in 13/18 ZSInv, v nadaljevanju: ZPOP-1),
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Sprememb čistopisa Programa dela s finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 2019 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 4. 2019, št. 302-71/2018/19,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,
– Dodatka št.1 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 8. 12. 2017,
– Dodatka št. 2 k Sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 31. 1. 2018, Pogodbo št.: SPIRIT-2020-2022/SIO-BŽ o izvajanju in financiranju javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020-2022) sklenjeno med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 5. 6. 2019,
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-53/2019/8 za »javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020-2022)« z dne 31. 7. 2019.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva in izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniški organ) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 »(SIO 2020-2022)« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa v vlogi izvajalskega organa je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij1 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.
1 V okviru tega javnega razpisa sta termina operacija in projekt pomensko enakovredna, zato je možna uporaba obeh terminov.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, opredeljene v točki 3 tega javnega razpisa (v nadaljevanju: ciljna skupina), v okviru subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:
– povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
– povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
– premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
S cilji javnega razpisa bo zasledovan:
– kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«;
– specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze so naslednje:
Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
Faza 3 – podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij – »scale up« podjetij – namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.
Aktivnosti v okviru predmeta javnega razpisa podrobneje prikazuje Tabela 1.
Tabela 1: Pregled vsebin javnega razpisa po aktivnostih in fazah življenjskega cikla podjetij
Aktivnosti za ciljno skupino
Podpora procesu preverbe poslovne ideje 
Faza 1
Podpora rasti 
in razvoju »start-up« podjetij
Faza 2
Podpora v rasti
in razvoju hitro rastočih podjetij – »scale up« podjetij 
Faza 3
Promocijsko – motivacijski dogodki (A) 
– Promocija podjetništva 
– Predstavitve storitev ter programov SIO 
– Predstavitve dobrih praks in poslovno mreženje
X
X
Informiranje in svetovanje (B) 
– Svetovanje pri preverbi poslovne ideje 
– Svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje
X
X
Tematski dogodki (C) 
– Posredovanje znanj in kompetenc za začetek podjetniške poti oziroma na različnih strokovnih področjih
X
X
Mentoriranje (D) 
– Poglobljeno, dolgoročno individualno delo podjetnik/podjetniška skupina – mentor
X
X
X
Svetovanje ekspertov (E) 
– Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij
X
X
X
Upravljanje in širitev portfelja ciljne skupine (F) 
– Dalj časa trajajoči procesi nabora in presoje podjetniških idej 
– Spremljanje in evalvacija ciljnih skupin z namenom napredka ciljnih skupin in vključitve v aktivnosti SIO
– Splošna promocija SIO in 
– Posredovanje informacij agenciji iz portfeljev SIO
X
X
X
Dvig kompetenc SIO in povezovanje (G) 
– Izobraževanja svetovalcev in mentorjev zaposlenih na SIO 
– Povezovanje in prenos informacij med subjekti podpornega okolja (SPIRIT SLOVENIJA, SPOT regije, Fablab, SRIPi, TTO …) 
X
X
X
Prijavitelj mora v celotnem obdobju trajanja operacije izvajati vse aktivnosti iz Tabele 1, glede na posamezno fazo na katero se prijavlja. Aktivnosti mora nujno opredeliti v akcijskem načrtu za celotno obdobje trajanja operacije.
Podrobnosti o posameznih aktivnostih, ciljnih skupinah in ključnih rezultatih so opredeljene v razpisni dokumentaciji in v Navodilih agencije za poročanje na podlagi JR za SIO 2020-2022, ki bodo objavljena na spletni strani agencije ob objavi javnega razpisa.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli sedež na dan oddaje vloge na ta javni razpis. Sedež podjetja oziroma poslovni naslov mora biti vpisan v Sodni/Poslovni register Slovenije.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za ne izdajo sklepa, ne sklenitev oziroma odpoved pogodbe o financiranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v programskem območju, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Upravičenci po tem javnem razpisu so SIO, ki že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge kontinuirano izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa.
Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so:
– inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
– nova in obstoječa inovativna podjetja »start up«;
– hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.
4. Pogoji za kandidiranje
Prijavitelj se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo. Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Prijavitelj v vlogi jasno označi na katere faze se prijavlja in jih bo izvajal.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki II.2.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda in je vpisan v Sodni/Poslovni register Slovenije.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom oziroma Izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva in/ali agencije v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet financiranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega financiranja).
10. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj opravlja aktivnosti subjekta inovativnega okolja že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge (preverja se datum vpisa v sodni/poslovni register in dokazila (za zadnjih 24 mesecev)) kar izkazuje z:
– sklenjenimi vsaj 5 najemnih pogodb z inkubiranci za najem prostora pri prijavitelju v letu 2017 in 5 najemnih pogodb v letu 2018 (pri čemer so lahko te pogodbe sklenjene z istimi inkubiranci ali drugimi kot v letu 2017);
– prijavitelj ni kapitalsko povezan z inkubiranci;
– zaposleni pri prijavitelju niso lastniško ali upravljavsko povezani z inkubiranci;
– ter vključitvi inkubirancev v programe prijavitelja.
2. Prijavitelj je primerljive aktivnosti, kot so opredeljene v projektu, s katerim se prijavlja na javni razpis, izvajal kontinuirano (vsaj eno dokazilo mora biti iz obdobja 18–24 mesecev pred oddajo vloge) zadnjih 24 mesecev pred oddajo vloge, kar dokazuje s predloženimi referencami, in sicer:
– o izvedenih najmanj šestih samostojnih informativnih dogodkih ali tematskih delavnicah z najmanj 8 udeleženci v zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge;
– o izvedenih najmanj sedemdesetih urah svetovanja ali mentoriranja posameznikom s področij aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa v zadnjih 24 mesecih pred oddajo vloge.
3. Prijavitelj aktivno sodeluje z vsaj tremi organizacijami vpisanimi v evidenco pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, kar prijavitelj izkaže z veljavnimi pogodbami, iz katerih je razvidno, da sta pogodbeni stranki v zadnjih 24 mesecih sodelovali na konkretnem skupnem projektu s področja spodbujanja podjetništva in inovativnosti.
4. Prijavitelj ima vzpostavljeno mrežo najmanj dvanajstih zunanjih sodelavcev za področje svetovanja, mentoriranja in ekspertnega svetovanja, kar prijavitelj izkaže s seznamom zunanjih sodelavcev in pogodbami o sodelovanju, ki niso starejše od 12 mesecev pred oddajo vloge.
5. Prijavitelj razpolaga z najmanj petsto kvadratnimi metri poslovnih prostorov namenjenih izvajanju dejavnosti.
6. Prijavitelj ima na dan oddaje vloge najmanj dva redno zaposlena:
– s strokovnim znanjem in kompetencami s področij, ki so predmet sofinanciranja tega javnega razpisa in
– z najmanj tremi leti (za fazo 1 in 2) oziroma petimi leti (za fazo 3) delovnih izkušenj s primerljivih delovnih področij, ki bosta izvajala aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja.
Zgoraj navedene pogoje izkaže prijavitelj s predložitvijo življenjepisov in referencami zaposlenih.
7. Prijavitelj na razpisu kandidira samo z eno vlogo.
4.2.1 Dodatni pogoji za prijavitelje za aktivnosti na Fazi 3
1. V operacijo oziroma vlogo lahko prijavitelji vključijo Fazo 3 v primeru, ko imajo na dan oddaje vloge sklenjeno pogodbo o sodelovanju z vsaj 2 podjetjema, ki zadostita kriterijem za hitrorastoča podjetja z velikim potencialom rasti (2.2 Predmet javnega razpisa).
2. Prijavitelj ima do dneva oddaje vloge za namen izvajanja aktivnosti Faze 3 sklenjene pogodbe o sodelovanju z najmanj 3 SIO, ki so prijavitelji na Fazo 1 in 2 iz svoje kohezijske regije, pri čemer lahko vsak SIO sklene pogodbo o sodelovanju samo z enim prijaviteljem na Fazo 3.
3. Prijavitelj ima vzpostavljeno mrežo najmanj treh zunanjih sodelavcev za področje svetovanja, mentoriranja in ekspertnega svetovanja iz tujine, kar prijavitelj izkaže s seznamom zunanjih sodelavcev in pogodbami o sodelovanju, ki niso starejše od 12 mesecev pred oddajo vloge.
4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Operacija mora naslavljati ciljne skupine navedene v razpisu.
3. Operacija mora obvezno obsegati vse aktivnosti, vezane na Fazo 1 in Fazo 2 podpore (Tabela 1). V kolikor operacija vključuje tudi Fazo 3, mora obvezno obsegati tudi vse aktivnosti vezane na Fazo 3 (Tabela 1).
4. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije je razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij
Agencija bo vloge izbrala po postopku, kot ga določa ZPOP-1 ter skladno s to objavo in razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis.
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija). Komisijo s sklepom imenuje direktor agencije ali od njega pooblaščena oseba.
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge komisija najprej ugotovi ali je vloga skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter preveri ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da navedeno ni izpolnjeno, ocenjevanja po merilih ne izvede, vlogo pa agencija zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Tabela 2: Merila za ocenjevanje
Merilo
Maksimalno število točk
1
Ocena kakovosti in izvedljivosti operacije
30 točk
2
Prispevek k izboljšanju poslovnega okolja
25 točk
3
Širši družbeni vpliv
20 točk
4
Partnerstvo
15 točk
5
Prispevek k spodbujanju regionalnega razvoja
10 točk
SKUPAJ
100 točk
Maksimalno število točk je 100. Minimalno število točk za uvrstitev v financiranje je 60.
Način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog, ter postopek ocenjevanja in rangiranja vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki II.3. Merila za ocenjevanje.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 10.133.915,92 EUR, od tega za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 4.053.566,37 EUR in za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 6.080.349,55 EUR.
Tabela št. 3: Okvirna višina sredstev
PP
PROGRAMSKO OBMOČJE
%
2020
2021
2022
2023
SKUPAJ
160065 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
Zahod
70
693.000,00
924.000,00
989.496,45
231.000,00
2.837.496,45
160066 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-slovenska udeležba
Zahod
30
297.000,00
396.000,00
424.069,92
99.000,00
1.216.069,92
Skupaj Zahod
100
990.000,00
1.320.000,00
1.413.566,37
330.000,00
4.053.566,37
160063 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
Vzhod
75
1.113.750,00
1.485.000,00
1.590.262,16
371.250,00
4.560.262,16
160064 PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-slovenska udeležba
Vzhod
25
371.250,00
495.000,00
530.087,39
123.750,00
1.520.087,39
Skupaj Vzhod
100
1.485.000,00
1.980.000,00
2.120.349,55
495.000,00
6.080.349,55
SKUPAJ
/
/
2.475.000,00
3.300.000,00
3.533.915,92
825.000,00
10.133.915,92
Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2020, 2021, 2022 in 2023, oziroma do porabe sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici iz Tabele št. 3, se neporabljena sredstva lahko prenese med leti v skladu z razpoložljivostjo proračunskih sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje, ostane ta del sredstev nerazdeljen.
Dinamika financiranja operacije bo določena z vlogo prijavitelja, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila bo izvajalo ministrstvo, in sicer kot posredniški organ. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in nacionalno udeležbo za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 % in za programsko območje kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 %.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov operacije se prične s 1. 1. 2020 in konča z 31. 12. 2022. Obdobje upravičenosti izdatkov upravičencev je od 1. 1. 2020 do 15. 1. 2023, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Izvajalski organ in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju operacije določita obseg in način sofinanciranja operacije.
9. Shema in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Financiranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči za SIO.
Za podjetja, ki bodo prejemniki storitev, ima vrednost prejete aktivnosti D (mentoriranje) in E (svetovanje ekspertov) naravo državne pomoči in se obravnava po pravilih »de minimis« na podlagi sheme M001-2399245-2015.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu prejemniku/upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Preverjanje podjetij glede pomoči »de minimis« je v domeni SIO in je podrobneje določeno s pogodbo o sofinanciranju.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči, shemo de minimis in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so opredeljeni v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in so:
1. stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (najmanj 30 % skupne vrednosti upravičenih stroškov operacije),
2. posredni stroški za izvajanje operacije,
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Višina stroškov za delo zaposlenih povezanih z izvedbo operacije in stroški storitev zunanjih izvajalcev za aktivnosti A, C in D so določeni na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice stroškov na enoto za stroške izvajanja aktivnosti v okviru Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, februar 2018), v nadaljevanju: metodologija.
Vsi stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo nanašati na aktivnosti opredeljene v Tabeli 1.
DDV je neupravičen strošek, razen v primeru, če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada.
Posamezne vrste aktivnosti in povezanih upravičenih stroškov so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti in dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov.
Zaposleni, ki bodo izvajali aktivnosti po tem javnem razpisu, ne smejo sodelovati kot zunanji izvajalci pri svojem matičnem SIO in pri drugih SIO izbranih na tem javnem razpisu.
10.1.1. Stroški dela zaposlenih
Skladno z metodologijo, vrednost urne postavke za stroške dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije za izvajanje Faze 1 in 2 znaša 18,84 €/uro ter 24,42 €/uro za Fazo 3 (razen za aktivnosti F in G, ki imata v vseh 3 fazah vrednosti urne postavke 18,84 €/uro). Na mesečni ravni se prizna število delovnih ur največ v višini delovne obveznosti v tistem mesecu.
Dokazila za uveljavljanje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom:
– pogodba o zaposlitvi;
– pravni akt, s katerim je zaposleni razporejen na delo na operaciji z jasno opredelitvijo delovnega mesta in obsega dela (v urah ali %);
– mesečno poročilo, iz katerega je razvidna vsebina dela in obseg opravljenih ur na operaciji.
V primeru, da je na delo na operaciji razporejena oseba, ki pri upravičencu opravlja vodstvene naloge (npr.: direktor, vršilec dolžnosti direktorja, prokurist ipd.), znaša njegova največja razporeditev na projektu do 90 % obsega delovne obveznosti v posameznem mesecu.
Zaposleni, ki bodo izvajali aktivnosti po tem javnem razpisu, morajo izpolnjevati pogoje pod 4.2. Posebni pogoji za prijavitelje, točka 6.
10.1.2. Posredni stroški za izvajanje operacije
Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 se posredni stroški, vezani na operacijo, uveljavljajo v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije. Dokazilo o nastanku posrednih stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov.
10.1.3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Skladno z metodologijo, vrednost stroškov storitve zunanjih izvajalcev znašajo:
– 730 € na izveden dogodek za aktivnost A;
– 1.150 € na izvedeno delavnico oziroma dogodek/dan za aktivnost C;
– 105 € na uro mentoriranja za aktivnost D.
Za uveljavljanje upravičenih stroškov za storitve zunanjih izvajalcev za aktivnosti E, F in G se uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, največ do višine, opredeljene v razpisni dokumentaciji. Upravičenec je dolžan storitve zunanjih izvajalcev naročati s skrbnostjo dobrega gospodarja in po običajnih tržnih pogojih. Dokazila za dejanske stroške pri aktivnostih E, F in G morajo upravičenci dokazovat z dokazilom o gospodarni izbiri izvajalca, ki vsebuje:
– dokazilo tržne cene zunanjega izvajalca;
– preveritev, da zunanji izvajalec ni 25 % ali več lastniško povezan z upravičencem;
– utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca.
V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih oziroma tehničnih razlogov, poda prejemnik sredstev agenciji utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca. Upravičenci bodo morali dokazati tržno ceno za storitve zunanjih izvajalcev. V kolikor upravičenec le-te ne bo ustrezno dokazal, lahko agencija strošek izloči.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo financirali na naslednje načine:
1. Stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije, so določeni s standardno lestvico stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih v skladu z metodologijo, ki so zaposleni pri upravičencu za polni delovni čas in so razporejeni na delovne naloge po tem javnem razpisu.
2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za aktivnosti A, C in D (Tabela 1) so določeni s standardno lestvico stroška na enoto v skladu z metodologijo. Za delo oziroma storitve opravljene v okviru aktivnosti E, F in G (Tabela 1) se stroški uveljavljajo na podlagi dejanskih stroškov.
3. Posredni stroški za izvajanje operacije se financirajo v obliki pavšala v višini 15 odstotkov upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije.
Zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v točki II.4. Seznam aktivnosti in dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov.
10.3 Intenzivnost financiranja
Intenzivnost financiranja znaša do 100 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 100.000,00 EUR in ne višja od 550.000,00 EUR v primeru, da sta vključeni samo Fazi 1 in 2 in ne višja od 700.000,00 EUR v primeru, da so vključene Faze 1, 2 in 3 za celotno obdobje trajanja projekta. Finančni načrt za Fazo 3 je ločen od Finančnega načrta za Fazi 1 in 2. Sredstva namenjena Fazi 3 lahko obsegajo največ 50 % celotne vrednosti operacije.
Sredstva morajo biti v finančnem načrtu za posamezno operacijo realno in praviloma enakomerno razporejena po proračunskih letih in jih med izvajanjem projekta ni mogoče prenašati med leti, razen ob soglasju agencije in ministrstva.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2019.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – SIO 2020–2022« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: http://www.spiritslovenia.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osem dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agencije je navedeno v prilogi št. 2: Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti (SPIRIT) kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih agenciji posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za agencijo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati agencija.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 6. členom in Prilogo I Uredbe (EU) št. 1301/2013 dolžan spremljati in agenciji zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov sio@spiritslovenia.si.
Za predstavitev javnega razpisa bo predvidoma organiziran informativni dan. Datum, kraj ter predviden program bo pravočasno objavljen na spletnih straneh agencije.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/.
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti