Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Št. 093-18/2019/3 Ob-2704/19, Stran 1653
Na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 /DP2019/ (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 23. in 28. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) ter Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 (Uradni list RS, št. 37/18), Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, objavlja
javni razpis 
za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.
Javni razpis je razdeljen na tri ločene sklope: sklop A: horizontalna mreža, sklop B: regionalna stičišča in sklop C: mreža za prostovoljstvo. Specifike vsakega posameznega sklopa so določene v besedilu javnega razpisa, v kolikor teh specifik ni, veljajo določbe javnega razpisa za vse tri sklope enako.
3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.
V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.
Sklop A:
– Financiranje ene horizontalne mreže NVO
Sklop B:
– Financiranje dvanajstih regionalnih stičišč NVO (enega na posamezno regijo)
Sklop C:
– Financiranje ene mreže za prostovoljstvo
Financiranje podpornih struktur predvideva ukrep 1.2 Strategije razvoja NVO in prostovoljstva – Urejen infrastrukturni okvir na regionalni in nacionalni ravni ter vsebinskih področjih.
4. Cilj javnega razpisa
Skladno s Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 sta splošna cilja javnega razpisa Vzpostaviti vzpodbudno podporno okolje za delovanje in razvoj nevladnih organizacij (NVO) in Spodbujati solidarnost in kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
Specifični cilji za sklop A – Sofinanciranje programa/projekta horizontalne mreže NVO
Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, organizacijski razvoj NVO, usposobljenost za zagovorništvo in trajnostno krepitev mrež/stičišč NVO in NVO s potencialom1
2. Izboljšati pravno in sistemsko okolje za razvoj NVO2 transparentnih procesov odločanja ter večjega vpliva NVO na oblikovanje politik, s krepitvijo zagovorniškega položaja in zagovorniških aktivnosti NVO
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje z javnimi institucijami, gospodarstvom in drugimi akterji za razvoj novih rešitev za naslavljanje posameznih družbenih izzivov
1 V nadaljevanju NVO s potencialom pomeni, da NVO izraža interes za zadovoljevanje določene potrebe v lokalni skupnosti in interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj.
2 Npr. na področjih kot so: predpisi za finančno poslovanje, davčne politike glede NVO, transparentno dodeljevanje sredstev NVO s strani pristojnih resorjev, odnos: prostovoljstvo – zaposlovanje, davčne olajšave za korporativne in individualne donatorje NVO, vključevanje NVO v postopke sprejemanja zakonov itd.
Specifični cilji za sklop B – Sofinanciranje programov/projektov regionalnih stičišč NVO
Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO
2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (npr. na področju izobraževanja, usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih dobrin ipd.)
Specifični cilji za sklop C – Sofinanciranje programa/projekta mreže za prostovoljstvo
Specifični cilji javnega razpisa
1. Okrepiti informiranost, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO na področju prostovoljstva in s tem prispevati k večji strokovni usposobljenosti za izvajanje javnih politik
2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju sektorskih politik na področju prostovoljstva
3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za razvoj novih rešitev na področju prostovoljstva pri naslavljanju posameznih družbenih izzivov (npr. na področju izobraževanja/usposabljanja, zaposlovanja, varstva okolja/narave/zdravja, urejanja prostora, kulture)
Prijavitelji morajo v izvedbenem načrtu programa/projekta (Obrazec št. 2: Prijavnica razpisne dokumentacije) predvideti aktivnosti in učinke za doseganje vseh navedenih pričakovanih rezultatov v okviru navedenih specifičnih ciljev javnega razpisa. Iz opisa aktivnosti in učinkov morajo biti razvidne načrtovane vrednosti vseh kazalnikov učinka.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu.
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v konzorcijskem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos partnerjev k izvedbi programa/projekta. Konzorcijsko partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri nevladne organizacije (prijavitelj in trije partnerji). V kolikor se na javni razpis prijavi konzorcij, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec vloge.
5.1 Prijavitelji
Vsak prijavitelj mora, ne glede na sklop, na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. je imel v letu 2018 najmanj 50.000 EUR prihodka,
4. je imel na dan 1. 1. 2019 zaposleni vsaj dve osebi za polni ali krajši delovni čas,
5. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
6. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
7. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
8. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Sklop A
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop A, mora dodatno izpolnjevati pogoj:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v prvem odstavku 24. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) – je nevladna organizacija, ki na nacionalni ravni združuje nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na nacionalni ravni.
Sklop B
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop B, mora dodatno izpolnjevati pogoje:
2. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v drugem odstavku 24. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18) – je nevladna organizacija, ki na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na ravni svojega delovanja.
3. ima sedež v statistični regiji NUTS 3 (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška), v kateri bo izvajal program/projekt.
4. prijavitelji iz Podravske, Savinjske, Osrednjeslovenske, Gorenjske in Jugovzhodne Slovenije morajo imeti obvezno vsaj enega partnerja, ki mora imeti sedež v upravni enoti, ki ima sedež v regiji, v kateri se izvaja program/projekt. Obenem partner ne sme imeti sedeža v isti upravni enoti kot prijavitelj.
Sklop C
Prijavitelj, ki se prijavlja na sklop C, mora dodatno izpolnjevati pogoj:
5. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
6. na nacionalni ravni združuje nevladne organizacije z različnih področij prostovoljstva.
5.2 Partnerji v konzorciju
Vsak partner, ne glede na sklop, mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),
2. je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
3. ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
4. ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
5. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
6. za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
Vsak partner, ki se prijavlja na sklop B, mora dodatno izpolnjevati še naslednji pogoj:
1. Ima sedež v statistični regiji NUTS 3 (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška, Obalno-kraška), v kateri se bo izvajal program/projekt, vendar ne v isti upravni enoti kot prijavitelj.
Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da bo na javnem razpisu izbran konzorcij, Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj (Priloga D: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). Prijavitelj je dolžan najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju ministrstvu predložiti podpisan konzorcijski sporazum, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga E: Vzorec konzorcijskega sporazuma). V konzorcijskem sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše z vsemi partnerji, so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti konzorcija za izvedbo aktivnosti, navedenih v potrjeni vlogi.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja posameznih pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak prijavitelj/partner navedena dokazila iz uradnih evidenc priloži sam (npr. kopija veljavnega ustanovitvenega akta/temeljnega akta, dokazilo FURS o poravnanih obveznostih ipd.).
V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev katerega koli prijavitelja ali partnerja lahko Ministrstvo za javno upravo zahteva dodatna pojasnila in dokazila. V primeru, da le-ta ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu, bo strokovna komisija vloge takih prijaviteljev zavrnila.
Vloga, ki ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru vloge, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o izboru vloge pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
6. Sodelovanje s pridruženimi partnerji
Zaželeno je sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. To pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru konzorcija, partnerjev, z drugimi pravnimi osebami ne glede na njihov status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). To so lahko npr. občine, podjetja, združenja, regionalne razvojne agencije, ministrstva, nevladne organizacije, socialna podjetja, izobraževalne in kulturne institucije ali drugi pravni subjekti za katere prijavitelj ne more uveljavljati stroškov v okviru prijavljene vloge, lahko pa le-ti s svojo dejavnostjo in vlogo pripomorejo k uspešnejši izvedbi aktivnosti oziroma k doseganju zastavljenih ciljev.
Sodelovanje pridruženih partnerjev je zaželeno in bo pri ocenjevanju prijavljenih vlog upoštevano. V okviru posamezne vloge lahko sodeluje več pridruženih partnerjev (dokazilo: Priloga F: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem).
7. Financiranje
7.1 Okvirna višina sredstev javnega razpisa za celotno obdobje
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.726.000 EUR.
Predvidena razporeditev sredstev po sklopih in letih je sledeča:
2019
2020
2021
2022
2023
SKUPAJ
 
545.000,00
1.515.000,00
1.210.000,00
1.466.000,00
990.000,00
5.726.000,00
A – horizontalna mreža
100.000,00
250.000,00
210.000,00
240.000,00
160.000,00
960.000,00
B – regionalna stičišča
400.000,00
1.150.000,00
900.000,00
1.126.000,00
750.000,00
4.326.000,00
C – mreža za prostovoljstvo
45.000,00
115.000,00
100.000,00
100.000,00
80.000,00
440.000,00
V primeru, da se sredstva na posameznem sklopu javnega razpisa ne razdelijo v celoti, ostanejo sredstva nerazporejena.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne sklene pogodb o sofinanciranju v primeru, da za javni razpis nima zagotovljenih sredstev v proračunu ali da, glede na razpoložljiva proračunska sredstva v posameznem letu, predlaga prilagoditev dinamike izplačil ali spremembo višine sofinanciranja.
Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leta 2020, 2021, 2022 in 2023 se uredi pod odložnim pogojem, in sicer prevzem obveznosti v tem delu stopi v veljavo, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
7.2 Višina zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo v okviru javnega razpisa, za celotno obdobje izvajanja programa/projekta, posamezno vlogo financiralo do naslednjih maksimalnih zneskov:
Sklop A: program/projekt horizontalne mreže NVO v višini 960.000 EUR
Sklop B: programe/projekte regionalnih stičišč NVO v skupni višini 4.326.000 EUR
Regija (NUTS 3)
Najvišja možna vrednost zaprošenih sredstev 
na program/projekt3
Savinjska
446.000
Podravska
419.000
Jugovzhodna Slovenija
392.000
Osrednjeslovenska
392.000
Gorenjska
365.000
Goriška
338.000
Koroška
338.000
Obalno-kraška
338.000
Pomurska
338.000
Zasavska
338.000
Posavska
311.000
Primorsko-notranjska
311.000
3 Višina finančnih sredstev za sklop B je bila dodeljena v skladu s številom upravnih enot v regiji, oziroma s številom mestnih središč (občin) z vzpostavljeno administrativno strukturo, ki omogoča izgraditev in izvajanje sistematičnega in trajnega zagovorništva NVO.
Sklop C: program/projekt mreže za prostovoljstvo v višini 440.000 EUR
Prijaviteljem bo dodeljen sorazmerni delež sredstev glede na doseženo število točk. Za vsako izgubljeno točko se zaprošena višina sredstev zniža za 0,5 %.
8. Upravičeni stroški javnega razpisa
8.1 Upravičeni stroški
Ministrstvo bo za programe/projekte prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo skladno z merili za izbor dosegli zadostno število točk, ter ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij, dodelilo sredstva za neposredne stroške osebja in sredstva za stroške pavšalnega financiranja v višini do 40 %.
Stroški osebja – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški dela zaposlenih, določeni kot standardni strošek na enoto. Urna postavka je enotna za celoten čas trajanja programa/projekta in znaša 14,67 EUR/ura.
Zaposleni lahko dela na programu/projektu polni ali krajši delovni čas. Polni delovni čas pomeni osem ur na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju znese 174 ur v mesecu. V primeru, da zaposleni dela na programu/projektu le del delovnega časa, se njegov strošek obračuna v sorazmernem deležu, z upoštevanjem obsega opravljenega dela.
Stroški pavšalnega financiranja
Stroški pavšalnega financiranja so stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi sofinanciranega programa/projekta, in sicer v višini do 40 % vrednosti vseh upravičenih stroškov dela osebja na programu/projektu.
Stroški pavšalnega financiranja v okviru tega javnega razpisa med drugim zajemajo naslednje kategorije stroškov:
– stroški za službena potovanja po Sloveniji in tujini (za zaposlene osebe, ki nastanejo v povezavi s programom/projektom),
– stroški usposabljanja sodelavcev, ki opravljajo delo na programu/projektu,
– stroški informiranja in komuniciranja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (npr. stroški zunanjih strokovnjakov, ki izvajajo različne delavnice za udeležence),
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
– stroški investicij v neopredmetena sredstva,
– stroški povračil prostovoljcem v skladu z Zakonom o prostovoljstvu.
8.2 Predplačila
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) bo ministrstvo upravičencem izplačalo predplačila. Podrobnejši način izplačevanja predplačila je opredeljen v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Obdobje upravičenosti stroškov
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo pri prijavitelju ali partnerju nastali v obdobju izvajanja aktivnosti podpornega okolja za razvoj NVO. Aktivnosti v okviru tega javnega razpisa se morajo začeti izvajati najkasneje 1. 1. 2020, vendar ne pred 1. 10. 2019 in se ne smejo zaključiti pred 30. 9. 2023 za vse sklope.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2023.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje programov/projektov.
10. Postopek izbora prijaviteljev
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 38 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 9. septembra 2019.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse, za posamezen sklop javnega razpisa zahtevane obvezne priloge in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD/DVD/USB ipd.) v Wordovi obliki posredovati tudi izpolnjene spodaj navedene obrazce:
Sklop A, B in C:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju in partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21 (glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Vlogo je potrebno poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj ali v primeru konzorcija, vsak partner, strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni v poglavju 5 in 13 tega javnega razpisa.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 9. septembra 2019 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno 9. septembra 2019, osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale, če bodo oddane na vložišče Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, do 9. septembra 2019 najkasneje do 15. ure.
Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene tiste vloge, ki bodo oddane na napačen način.
10.2 Število predloženih vlog
Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu – tj. ali na sklopu A, sklopu B ali sklopu C. V kolikor bo posamezni prijavitelj kandidiral na več sklopih ali oddal več vlog na javni razpis, se bo upoštevala vloga na tistem sklopu, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, vse ostale vloge pa se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
10.3 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o datumu in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023
V primeru velikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dva delovna dneva pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele, nepravilno izpolnjene in označene ovojnice bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva ter zaprte vrnjene pošiljatelju.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
11. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki za posamezen sklop javnega razpisa ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki na e-nosilcu (CD/DVD/USB ipd.) ne vsebuje vseh predpisanih obrazcev.
Prijavitelji morajo vlogi priložiti v celoti izpolnjene obrazce in obvezne priloge, ki so podrobneje navedene v poglavju 17.2 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj vlogi na javni razpis ne bo priložil Obrazca št. 1: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju in partnerjih, Obrazca št. 2: Prijavnica in Obrazca št. 3: Finančni načrt, strokovna komisija prijavitelja ne bo pozvala k dopolnitvi vlog, temveč bo vlogo zavrgla.
Če prijavitelj, ali v primeru konzorcija partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da obrazci in priloge ne bodo podpisani, se bo vloga štela za formalno nepopolno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vloge bo posredovan s priporočeno pošto na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Od prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavrnjene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa.
12. Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnosti vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila formalno popolne vloge.
V primeru da prijavitelj, ali v primeru konzorcija, posamezen partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev javnega razpisa, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije na podlagi meril, določenih v poglavju 13 tega javnega razpisa. Končno oceno vloge bo predstavljalo povprečje posameznih podeljenih ocen ocenjevalcev.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o vsebini vloge. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija za vsak posamezen sklop javnega razpisa oblikovala svoj predlog prejemnikov sredstev, ki jih bo predlagala za sofinanciranje.
Za sofinanciranje bodo predlagane le tiste vloge, ki bodo dosegle minimalni kakovostni kriterij, to je da bodo na podlagi ocenjevanja dosegle skupaj najmanj šestdeset točk. Na sklopu A in sklopu C bosta imeli prednost vlogi z doseženim najvišjim številom točk. Na sklopu B bo za posamezno regijo imela prednost vloga z najvišjim številom točk.
V primeru, da več prijaviteljev na posameznem sklopu doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, bo prednost pri izboru v okviru posameznega sklopa javnega razpisa imela vloga, ki bo prejela večje število točk pri merilu »Ustreznost izvedbenega načrta«. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bo izbrana tista vloga, ki bo na ministrstvo prispela kot prva.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko znotraj istega sklopa javnega razpisa izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da doseže minimalni kakovostni kriterij določen za posamezni sklop javnega razpisa.
13. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Strokovna komisija bo pri podeljevanju točk upoštevala naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji ni določen drugačen način ocenjevanja:
Št. točk
Ocena
5
odlično 
4
prav dobro 
3
dobro 
2
zadostno 
1
nezadostno 
0
neustrezno
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
– Sposobnost in izkušnje ter strateške usmeritve (20 točk)
– Ustreznost izvedbenega načrta (35 točk)
– Izvedljivost in finančna vzdržnost programa/projekta (15 točk)
– Trajnost predvidenih rezultatov (5 točk)
Največje skupno možno število doseženih točk je 75.
Podrobnejša razdelitev posameznih meril je določena v poglavju 5. Merila ocenjevanja razpisne dokumentacije.
14. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa in varovanje osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju (Priloga D: Vzorec pogodbe o sofinanciranju). V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
15. Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
16. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023
17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni- razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023 ali osebno na sedežu ministrstva, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, pri Mojci Žerovec.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023« (za Mojco Žerovec).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni- razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023. Vprašanja bo možno posredovati najkasneje do 30. 8. 2019, zadnji odgovori s strani ministrstva bodo objavljeni najkasneje do 2. 9. 2019. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni- razpis-za-podporno-okolje-za-nvo-2019-2023.
10.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji so objavljeni prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k vlogi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis. Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
10.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
Kjer ni posebej označeno, so obrazci oziroma priloge za vse sklope javnega razpisa enaki.
a) Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o vlogi, prijavitelju in partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
Sklop A
– Obrazec št. 4 A: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
Sklop B
– Obrazec št. 4 B: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
Sklop C
– Obrazec št. 4 C: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Izjava partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
b) Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga D: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga E: Vzorec konzorcijskega sporazuma (ni potrebno priložiti vlogi na javni razpis)
– Priloga F: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem/Agreement of Cooperation with an Associate Partner (slo in ang. različica) (če je relevantno; in sicer je potrebno Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem priložiti k vlogi na javni razpis za vsakega pridruženega partnerja posebej)
– Priloga H: Označba vloge
c) Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga A: Fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega splošnega dokumenta za prijavitelja in morebitne partnerje
– Priloga B: Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
– Priloga C: CD/DVD/USB ipd.
– Priloga G: Dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah za prijavitelja in morebitne partnerje.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti