Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Št. 5440-129/2019/2 Ob-2703/19, Stran 1649
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19, v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1819),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18) in
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, št. 10-1/3/MK/0 za program »Štipendije za specializirane poklice v kulturi« z dne 29. 3. 2018
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2)
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2) s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020.
Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu in ki se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.
Pomen izrazov:
– usposabljanje ali izobraževanje je nadgradnja teoretičnih ali praktičnih znanj in usposobljenosti s področja delovanja prijavitelja, za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje poklicev v kulturi, ki lahko traja od 3 do 12 mesecev (ob zaključku razpisa še poteka) in na katerem ob zaključku prijavitelj prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju;
– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa;
– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša opredelitev po NUTS 3 na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_ izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_ 2014_2020/;
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini je usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.
Štipendija za usposabljanje:
– štipendija se podeli za usposabljanje ali izobraževanje, ki poteka v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020 in se do dne zaključka razpisa še ni zaključilo;
– prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 in največ 12 mesecev glede na trajanje programa usposabljanja ali izobraževanja;
– institucija usposabljanja ali izobraževanja mora prijavitelju izdati potrdilo o zaključenem programu.
Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.
Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini);
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1990);
– izobraževalni obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti;
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev;
– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);
– v času izobraževanja ali usposabljanja bo prebival v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje;
– ni izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje;
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020 (dokazuje se z dokazilom o trajanju usposabljanja ali izobraževanja iz katerega je jasno razvidno, v katerem časovnem obdobju je usposabljanje ali izobraževanje potekalo) in se do dne oddaje vloge na razpis še ni zaključilo;
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okviru izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj morebiti vpisan in bi mu bilo priznano oziroma ovrednoteno kot del študijskega programa, ki ga opravlja na tej ustanovi;
– ne gre za javno veljaven študijski program, akreditiran v matični državi, kjer se program izvaja (neformalno izobraževanje);
– izobraževalna institucija izda udeležencem ob zaključku usposabljanja ali izobraževanja potrdilo o zaključenem programu (dokazuje se z opisom predvidenega poteka usposabljanja ali izobraževanja).
4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice (razen kjer je to v merilih drugače določeno):
Kvaliteta podeljevanja točk
Prejete točke 
neustrezno 
0
pomanjkljivo 
1
delno ustrezno 
2–3
ustrezno 
4–5
5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)
MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE
Največje možno št. točk
REFERENCE PRIJAVITELJA
15
Ustreznost priporočil (najmanj 2 priporočili področnih strokovnjakov)
do 5
Avtorska dela, nagrade ali priznanja na mednarodni ali državni ravni (s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa
do 5
Kakovost in uspešnost prijaviteljevega dosedanjega delovanja na področju, za katerega se prijavlja ter medijski odzivi, omembe, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti oziroma strokovna praksa
do 5
VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (1. življenjepis, 2. motivacijsko pismo, 3. povezava med programom usposabljanja in področjem delovanja oziroma izobrazbo prijavitelja)
15
PODROČJE USPOSABLJANJA
15
kritika na vseh področjih kulture, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka, oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, kulturni management, organizator literarnih festivalov, literarni agent, književni urednik, trženje in promocija v založništvu, vrednotenje umetnin, interpretacija kulturne dediščine, vrednotenje in upravljanje kulturne dediščine
15
ostala področja 
0
KONČANA STOPNJA IZOBRAZBE PRIJAVITELJA
5
do V. stopnje 
5
VI. in VII. stopnja
2
VIII. stopnja
0
SKUPAJ
50
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 87.850,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2019 znaša največ do:
– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 15.344,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 3.836,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo:
– 4.536,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 1.134,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2020 znaša največ do:
– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 34.776,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 8.694,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo:
– 15.624,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 3.906,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike financiranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo financiralo štipendije za usposabljanje ali izobraževanje, ki bo potekalo v obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020 in se do dne oddaje vloge za razpis še ni zaključilo.
8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja (pavšal za življenjske stroške), ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju skupaj s prevodom v slovenski jezik.
Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom financiranja:
Vrsta stroška
Podrobnejša opredelitev
Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto
Štipendija za usposabljanje
dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje s prevodom
Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku usposabljanja:
Vrsta stroška
Podrobnejša opredelitev
Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto
Štipendija za usposabljanje
dokazilo o zaključku usposabljanja ali izobraževanja s prevodom
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na javni razpis.
9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020,
– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2,
– vzorec pogodbe o štipendiranju,
– obrazec Zahtevek za izplačilo štipendije.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter dokazila v tiskani in elektronski obliki:
A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2;
B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe;
C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje;
Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraževanja, iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje poteka usposabljanja ali izobraževanja;
D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izobraževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi cilji itd.;
E) priporočili vsaj 2 področnih strokovnjakov, ki nista starejši od 6 mesecev od datuma zaključka razpisa z lastnoročnim podpisom strokovnjakov;
F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (npr. kopija osebnega dokumenta).
Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno veliko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je potrebno priložiti prevod v slovenski jezik.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki ali kot skeniran dokument (v primeru raznih dokazil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Ministrstvo, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba (EU) št. 1303/2013)) še deset let po zaključku operacije, za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 9. 2019. Vloge z zahtevano vsebino morajo biti v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« – »prijava na Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020« ter na hrbtni strani ovitka z navedbo vlagatelja: ime, priimek in naslov. Vloge morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, do v objavi navedenega dne ter če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog se bo pričelo dne 5. 9. 2019 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 313) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na vsebino vloge (program usposabljanja) ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno število točk. Skupno najvišje možno število doseženih točk je 50 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo dosegel najmanj 26 točk. Izbrani bodo prijavitelji z višjim številom točk.
Izmed prijaviteljev, ki bodo dosegli najvišje število točk, se izbere štipendiste tako, da je delitev podeljenih sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi glede na vzhodno in zahodno regijo. Merilo je kraj stalnega prebivališča štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V primeru, da bosta dve ali več vlog dosegli enako število točk za zadnja razpoložljiva sredstva glede na določeno kohezijsko regijo (Slovenija se deli na 2 kohezijski regiji skladno s Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziroma angleška kratica NUTS)), se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.
Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijaviteljev za sofinanciranje. Minister bo na podlagi predloga komisije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, ki je odstopil. V primeru, da bosta dve ali več prijav dosegli enako število točk se dodelijo sredstva prijavitelju iz vzhodne regije. Če sta oba prijavitelja iz vzhodne regije se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki dosežejo vsaj 26 točk, in zaradi omejitve finančnih sredstev niso izbrani v financiranje.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski naslov tea.mohorcic@gov.si.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili pogodbe.
Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti