Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

Ob-2707/19, Stran 1647
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo 
javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«,
objavljenega dne 30. 6. 2017 v Uradnem listu RS, št. 32/17, št. objave Ob-2610/17, ter spremenjenega dne 16. 3. 2018 v Uradnem listu RS, št. 17/18, št. objave Ob-1718/18, za katero je bila izdana s strani Organa upravljanja Spremenjena odločitev o podpori št. 1-2/1/MGRT/2 z dne 1. 8. 2019.
V podpoglavju 4.1. Splošni pogoji za kandidiranje za prijavitelje in vse konzorcijske partnerje se spremeni četrta točka tako, da se glasi:
»Med prijaviteljem/konzorcijskim partnerjem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let. Pri povratnih sredstvih pa med prijaviteljem/konzorcijskim partnerjem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah niso bile ugotovljene hujše kršitve pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.«
V podpoglavju 4.4. Pogoji za RRI projekt se spremeni peta točka tako, da se glasi:
»Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 300.000,00 EUR.«
V podpoglavju 5.1. Merila za ocenjevanje vlog se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge strokovna komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
MERILO
OPIS
Št. možnih točk
Utež
KONČNA OCENA (št. možnih točk z utežjo)
MERILO 1
USTREZNOST RRI PROJEKTA 
Kvaliteta umestitve v fokusna področja in/ali tehnologije v okviru izbranega prednostnega področja uporabe, kot jih opredeljuje potrjen ali vsaj delno potrjen akcijski načrt Strateško razvojno inovacijskega partnerstva; prispevek k ciljem S4; izvedljivost, celovitost
30
15 %
4,5
MERILO 2
ODLIČNOST RRI PROJEKTA 
Utemeljenost v mednarodnem primerljivem znanju in kompetencah v celotnem procesu razvoja znanja, stopnja inovativnosti in tržni potencial
30
35 %
10,5
MERILO 3
VPLIVI IN UČINKI RRI PROJEKTA 
Prispevek k družbeni spremembi in k dvigu družbene ozaveščenosti ter vzdržnost in trajnost projekta
30
25 %
7,5
MERILO 4
USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA IN KONZORCIJSKIH PARTNERJEV 
Povezovanje znanja, kompetenc in tehnologije ter interdisciplinarnost konzorcijskih partnerjev
30
10 %
3,0
MERILO 5
NAČRTOVANJE RRI PROJEKTA 
Kakovost predloga, ki bo zagotavljal stroškovno/ekonomsko učinkovitost in racionalnost
30
15 %
4,5
SKUPAJ
150
30
DODATNO MERILO 6
LOKACIJA RRI PROJEKTA 
Sedež oziroma poslovni naslov poslovne enote ali podružnice prijavitelja ali vsaj enega izmed partnerjev v primeru konzorcija, kjer bodo izvajali aktivnosti RRI projekta, je na enem izmed obmejno problemskih območji ali na enem izmed problemskih območji z visoko stopnjo brezposelnosti ali na območju Triglavskega narodnega parka
2
SKUPAJ
150
32
Skupna končna ocena (št. možnih točk z utežjo), vključno z dodatnim merilom 6, je za prijavitelje in partnerje v primeru konzorcija 32, za samostojne prijavitelje 31,4.«
V podpoglavju 5.2. Postopek izbora se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene vloge in glede na prednostna področja uporabe S4 na naslednji način:
– samo za prvo in drugo odpiranje velja, da v postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje po eno vlogo iz vsakega od 9 prednostnih področij, določenih v točki 2.1., in sicer vlogo, ki je za posamezno prednostno področje dosegla najvišjo končno oceno med vlogami, ki so dosegle ali presegle prag 18 točk,
– po izvedenem postopku iz predhodne alineje bo strokovna komisija do višine preostanka razpoložljivih sredstev izmed preostalih vlog izbrala za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na prednostno področje prijave. Ko so sredstva v posameznem programskem območju že razporejena, se izbere RRI projekt z najvišjim doseženim številom točk v programskem območju, kjer so sredstva še na voljo,
– za tretje odpiranje velja, da v postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje po tri vloge iz vsakega od 9 prednostnih področij, določenih v točki 2.1., in sicer tri vloge, ki so za posamezno prednostno področje dosegle najvišje končne ocene med vlogami, ki so dosegle ali presegle prag 18 točk,
– po izvedenem postopku iz predhodne alineje bo strokovna komisija do višine preostanka razpoložljivih sredstev izmed preostalih vlog izbrala za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na prednostno področje prijave. Ko so sredstva v posameznem programskem območju že razporejena, se izbere vlogo z najvišjim doseženim številom točk v programskem območju, kjer so sredstva še na voljo.
– v primeru konzorcijev bodo sofinancirane le tiste vloge na javni razpis, katerih vsi konzorcijski partnerji bi se uvrstili v sofinanciranje, glede na prednostna področja uporabe v S4 in razpoložljiva sredstva za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija ali Kohezijsko regijo zahodna Slovenija po tem javnem razpisu.«
V podpoglavju 5.2. Postopek izbora se na konec četrtega odstavka doda novi, zadnji stavek, ki se glasi:
»Enako velja tudi za vloge, ki bodo dosegle enako najvišje število točk na posameznem prednostnem področju S4, na osnovi tretje alineje prejšnjega odstavka.«
V podpoglavju 10.3. Intenzivnost pomoči se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR in največ 300.000,00 EUR.«
V poglavju 11. Roki in način prijave na javni razpis se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
»Roki za oddajo vlog za posamezna odpiranja so naslednji:
– oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017
– oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018
– oddaja vlog za 3. odpiranje: 18. 11. 2019«
V poglavju 13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa, se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti