Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

VL 128492/2018 Os-2192/19, Stran 1337
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, Verovškova ulica 62, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Mityi Kodermac, prej Puri Gopal, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, ki ga zastopa zak. zast. Blaž Ivančič – odvetnik, Železna cesta 14, Ljubljana, zaradi izterjave 99,27 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mityi Kodermac, prej Puri Gopal, Sukhunvit Soi 4, Bangkok, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Blaž Ivančič, Železna cesta 14, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2019