Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Št. 123/2019 Ob-2383/19, Stran 1312
Na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.), 5. in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS, št. 110/04) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS, št. 16/17), objavlja Mednarodni grafični likovni center, ki ga zastopa direktorica Nevenka Šivavec
javno zbiranje ponudb 
za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske in reprezentativne namene
Datum: 4. 6. 2019
Vsebina:
1. Splošno
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
3. Namembnost površin in posebni pogoji
4. Programska izhodišča
5. Višina najemnine in čas trajanja najema
6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)
7. Izdelava ponudbe
8. Veljavnost ponudbe
9. Izločilni pogoji
10. Izbira ponudnika
11. Sklenitev pogodbe
12. Opozorila
13. Obrazci in priloge
1. Splošno
Zbiralec vlog in najemodajalec razpisanih prostorov je v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS, št. 110/04) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (uradni list RS, št. 16/17) Mednarodni grafični likovni center (v nadaljevanju Mednarodni grafični likovni center/najemodajalec), Pod Turnom 3, 1000 Ljubljana.
Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem je podrobneje opisan v točki Predmet javnega zbiranja ponudb. Lastnik predmeta javnega zbiranja ponudb je Mestna občina Ljubljana, upravljavec pa Mednarodni grafični likovni center.
Razpisani prostori se oddajajo za osnovni namen opravljanja gostinske dejavnosti in dejavnosti organiziranja prireditev, cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske in prireditvene ponudbe v Mednarodnem grafičnem likovnem centru.
Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa (4. 6. 2019 do 24. 6. 2019) na spletni strani www.mglc-lj.si ali na naslovu Pod Turnom 3, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: info@mglc-lj.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet tega javnega zbiranja ponudb je oddaja prostorov v najem za opravljanje gostinskih in prireditvenih storitev v poslovnem prostoru na naslovu Pod Turnom 4, 1000 Ljubljana, imenovan Ustvarjalni center Švicarija, ki obsegajo:
– dvorana: 224,96 m2;
– kuhinja: 17,59 m2;
– delovni prostor in toaletni prostori: 9,00 m2;
– lopa: 24,27 m2.
Najemnik bo imel pravico tudi do uporabe terase pred prostori Ustvarjalnega centra Švicarija. Površina in območje terase, ki je na voljo za uporabo najemnika za izvajanje gostinske dejavnosti, je opisano in označeno v tlorisu terase, ki je priloga in sestavni del tega razpisa.
3. Namembnost površin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb
Prostori, ki so predmet oddaje tega javnega zbiranja ponudb, se uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost kavarne in restavracije ter za zagotavljanje povezav med razpisanimi prostori. Prostori imajo lastne sanitarije za osebje oziroma se uporabljajo javne sanitarije za obiskovalce.
Vsi prostori, ki so predmet oddaje v najem, so zasnovani tako, da upoštevajo veljavno zakonodajo s tega področja: zakonodajo s področja higiene živil, zakonodajo s področja gostinstva in v so skladu s Priporočili dobre higienske prakse.
Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom Mednarodnega grafičnega likovnega centra in Ustvarjalnega centra Švicarija.
3.a. Posebni pogoji
– Izbrani ponudnik bo dolžan sam pridobiti vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– Izbrani ponudnik bo dolžan izvajati dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, smernicami dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu;
– Izbrani ponudnik bo moral obiskovalcem lokala nuditi kakovostno in raznovrstno gostinsko ponudbo hrane in pijače s poudarkom na kulinarični izvirnosti, ki temelji na slovenski in tuji kavarniški tradiciji oziroma dediščini;
– Izbrani ponudnik se bo moral prilagajati vsebinskemu programu Mednarodnega grafičnega likovnega centra in Ustvarjalnega centra Švicarija. V ta namen bo lahko izvajana redna mesečna, po potrebi pa tudi pogostejša koordinacija med izbranim ponudnikom in pristojno osebo Mednarodnega grafičnega likovnega centra, v okviru katere bo določen vsebinski, prostorski, zvočni in svetlobni načrt delovanja in ponudbe lokala;
– Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali dodajal gostinsko in drugo opremo le po predhodnem dogovoru in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca;
– Izbrani ponudnik bo moral v gostinskem lokalu za obiskovalce zagotoviti dovolj oseb za izvajanje gostinskih storitev, ki bodo morale izpolnjevati predpisane pogoje za delo v gostinski dejavnosti;
– Izbrani ponudnik bo moral delovni čas gostinskega lokala določiti na podlagi navodil Mednarodnega grafičnega likovnega centra, to je najmanj od 10. do 18. ure. Morebitna odstopanja obratovalnega časa bodo možna po predhodnem soglasju z najemodajalcem; Izbrani ponudnik z oddajo ponudbe soglaša, da bo v primeru prireditev v okviru dejavnosti Mednarodnega grafičnega likovnega centra del blagajniškega izkupička (inkasa) pripadel najemodajalcu. V ta namen bo najemnik Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru omogočil vpogled v posamezne blagajniške izkupičke ob navedenih prireditvah. Podrobnejši delež in tehnična izpeljava bo določena in dogovorjena z najemno pogodbo, na podlagi ponudbe s strani najemnika, ki bo podrobneje predstavljena v ponudbi;
– Notranja in zunanja ureditev, vključno z morebitno dodatno opremo, se izvaja s predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca in, če bo najemodajalec tako presodil, pozitivnega mnenja organa s področja varstva kulturne dediščine. Ureditev oziroma oprema mora biti v skladu z visokimi estetskimi in funkcionalnimi standardi, v skladu s predpisi varstva kulturne dediščine;
– Izbrani ponudnik bo moral za izvedbo zaključenih sprejemov ali lastnih prireditev obvezno pridobiti predhodno pisno soglasje Mednarodnega grafičnega likovnega centra;
– Elementi opreme prostorov in naprave, ki jih bo najemnik uporabljal za obratovanje gostinskih programov in gostinskih objektov, morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske dejavnosti ter sanitarno-tehničnim pogojem;
– Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda Mednarodnega grafičnega likovnega centra;
– Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled lokacije;
– Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto;
– Vsako podjetje se lahko prijavi le z eno ponudbo. V primeru lastniških povezav podjetij velja pravilo, da se na razpis ne sme prijaviti podjetje, v katerem ima več kot 20 % lastniški delež oseba, ki je (so)lastnik drugega podjetja, ki je oddalo ponudbo na ta razpis.
4. Programska izhodišča
Izhodišče:
Načrtovani gostinski lokal je namenjen obiskovalcem parka Tivoli, Mednarodnega grafičnega likovnega centra in obiskovalcem prireditev, ki bodo potekale v prostorih Ustvarjalnega centra Švicarija. Lokal je namenjen tudi vsem naključnim obiskovalcem okolice, ki želijo enostavnejšo ponudbo pijač, kosil in manjših prigrizkov. Gostinski lokal bo imel predvidoma 80 sedežev in 100 stoječih mest, ter 50 sedežev na terasi. Gostinski lokal se v celoti nahaja na nivoju 0.
Sanitarije za goste so javne in so locirane na nivoju 0. Tehnološki del gostinskega lokala je na nivoju 0, tako kot prostori za goste.
Ponudba:
Hrana: Predvidena je ponudba kosil, jedi po naročilu, enostavnejših jedi, npr. obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd. Možna je tudi ponudba enostavnih solat in sladoleda.
Pijače, napitki: ponudba toplih in hladnih napitkov, brezalkoholnih pijač, sadnih sokov, kakovostnega vina, izbranih žganih pijač in raznovrstnega piva.
Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz.
Tehnološki del obsega kuhinjo in shrambo.
Vir energije: elektrika.
5. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo petih let od dneva začetka obratovanja. Predviden začetek obratovanja je 1. 8. 2019. Po največ petletnem obdobju bo izveden nov javni razpis.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu. Ponujenih pogojev iz ponudbe kasneje ni mogoče v nobenem primeru več spreminjati. Izhodiščna najemnina za storitve po tem javnem razpisu skupaj znašajo 2.000 evrov mesečno. Najemnik bo moral poleg najemnine plačevati tudi sorazmerni delež splošnih stroškov, ki je ocenjen v obliki pavšala na 300 evrov mesečno. Splošni stroški vsebujejo ogrevanje in hlajenje, porabo vode, varovanje in ostale obratovalne oziroma režijske stroške. Čiščenje in odvoz odpadkov zagotovi najemnik. V navedene zneske ni vključen DDV.
Najemnina se bo obračunavala vnaprej, z rokom plačila na zadnji dan v mesecu za prihodnji mesec.
6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane dokumente v predpisani obliki in vrstnem redu.
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 01).
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjene dokumente, ki so lahko tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled), pri čemer se za izhodišče določitve starosti dokumentov upošteva rok za odpiranje ponudb:
– Registracijo podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost (katere predmet je razpis), oziroma priglasitveni list (za s.p.), ki ni starejša od 90 dni od roka odpiranja ponudb;
– Potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register) – dokument ne sme biti starejši od 30 dni od roka odpiranja ponudb;
– Potrdilo o solventnosti na transakcijskem računu za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni od roka za odpiranje ponudb;
– Potrdilo, da je prijavitelj poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojni organ in ni starejši od 30 dni od roka odpiranja ponudb.
Poleg naštetega je obvezen ogled lokacije oziroma obeh gostinskih lokalov. Ogleda bosta 6. 6. 2019 in 13. 6. 2019 ob 13. uri v prostorih, ki se oddajajo, na naslovu Pod turnom 4 v Ljubljani. Brez potrdila o udeležbi na ogledu, ki ga bo vsak potencialni ponudnik prejel na ogledu, bo prijava zavržena.
Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v poslovne prostore, ki so predmet tega razpisa in ne more na tej podlagi pridobiti nikakršnih pravic.
6. A Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
Ponudnik mora oddati v ponudbeni dokumentaciji izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, s katero zagotavlja, da (Obrazec 02):
– sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
– ni posredoval zavajajočih podatkov,
– je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbene zahteve,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega nobenega od svojih transakcijskih računov,
– pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni noben od (so)lastnikov podjetja, ki oddaja ponudbo, obenem tudi več kot 20 % (so)lastnik drugega podjetja, ki bo oddalo prijavo na ta razpis.
6. B Reference
Ponudnik mora predložiti vsaj dve ustrezni referenci in izpolniti referenčno listo (Obrazec 03). Priznajo se samo reference s področja razpisane dejavnosti.
Reference bodo točkovane po naslednjih kriterijih: možnih je največ 20 točk. Vsaka referenca, ki jo ponudnik izvaja najmanj pet let, se ovrednoti s 5 točkami. Če se ta referenca izvaja v kulturnih institucijah, se ovrednoti z 10 točkami. Ponudnik lahko navede več referenc, točke pa je mogoče pridobiti za največ dve referenci. Vsaka referenca mora biti potrjena s strani naročnika.
Vsak ponudnik se glede na pridobljene reference in predstavljen program iz tega razpisa tudi dodatno analizira. V Mednarodnem grafičnem likovnem centru bo oblikovana tričlanska komisija, ki bo ocenila reference ponudnikov.
Ponudniki lahko predložijo tudi dodatne reference v obliki potrjenih standardov kakovosti, znakov kakovosti, prejetih nagrad in priznanj. Dodatne reference se bodo upoštevale tudi v primeru, da bo enakovredno ponudbo za najem prostorov poslalo več ponudnikov, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje.
6. C Drugo
Pogoj po tej ponudbi je tudi delitev blagajniškega izkupička ob prireditvah, ki potekajo v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ali v organizaciji najemnika – rojstni dnevi, poroke in podobno – ob predhodnem soglasju najemodajalca. Blagajniški izkupiček (inkaso) se razdeli med najemodajalca in najemnika v skladu s ponudbo najemnika, ki se bo vnesla v pogodbo.
Ponudnik mora v posebni prilogi priložiti tudi načrt opravljanja dejavnosti, ki vsebuje predvsem:
– Oprema (oprema prostora, strežni inventar in steklenina, pribor in ostala namizna posoda);
– Ponudba (obseg ponudbe, vrsta ponudbe, minimalno število pijač in jedi ...);
– Osebje (število, izobrazbena struktura, strokovna usposobljenost, znanje tujih jezikov …);
– Način izvajanja storitev;
– Predlog obratovalnega časa (dnevni, tedenski, nedelje in prazniki);
– Predvideni nivo cen za posamezen gostinski obrat (ki morajo biti primerljive s cenami v podobnih gostinskih lokalih);
– Ostalo (glasba, dekoriranje ob dogodkih, videz cenikov in jedilnikov …).
7. Izdelava ponudbe
a. Oblika ponudbe
Ponudnik mora oddati en izvod ponudbene dokumentacije skladno z navodili razpisne dokumentacije. V izvodu morajo biti dodana samo originalna dokazila oziroma fotokopije, kjer je to dovoljeno.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma njenih posameznih delov. Ponudbena dokumentacija mora po vsebini in obliki slediti razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika.
Zahtevano je:
– da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto ali zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata ter
– da ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti na prednji strani navedeno: Ne odpiraj – Javni razpis – oddaja gostinskih prostorov v najem, na zadnji strani pa mora biti naveden celoten naziv firme in naslov pošiljatelja.
b. Dokumenti, ki sestavljajo ponudbo
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v naslednjem zaporedju:
1. Ponudba (Obrazec 1)
2. Reference ponudnika (Obrazec 2)
3. Izjava ponudnika (Obrazec 3)
4. Dokazilo glede registracije – izpis iz sodnega registra (Obrazec 4)
5. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (Obrazec 5)
6. Potrdilo o neblokiranih bančnih računih (Obrazec 6)
7. Potrdilo o ogledu (Obrazec 7)
8. Izpolnjen (glava pogodbe in podpisnik), podpisan in žigosan osnutek pogodbe
Obrazec služi ponudniku kot kazalo za pregled potrebne dokumentacije, ki je zahtevana za nastop na omenjenem javnem razpisu za oddajo gostinskih prostorov v najem.
Ponudba mora vsebovati vsa zahtevana poglavja z obrazci in prilogami, izpolnjenimi v skladu z zahtevami ter zloženimi po zgoraj navedenem vrstnem redu.
c. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba mora biti oddana v tajništvu Mednarodnega grafičnega likovnega centra najkasneje do 24. 6. 2019 do 15. ure, oziroma najkasneje ta dan kot priporočena pošiljka oddana na naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod Turnom 3, 1000 Ljubljana.
D. Drugo
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru udeležbe na javnem odpiranju izkazati s pooblastilom ponudnika.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka.
Komisija lahko v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/19) opravi s ponudniki dodatna pogajanja za dosego čim ugodnejših pogojev.
Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, navedene v tej dokumentaciji, ali ki bodo prispele po roku, določenem za oddajo, bodo izločene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, določenem za oddajo, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje in dosegel najvišje število točk po merilih.
Najemodajalec si pridružuje pravico, da brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek zbiranja ponudb oziroma ne izbere nobene ponudbe, ne da bi za to navedel razloge. Najemodajalec lahko po lastni presoji sklene, da se postopek zbiranja ponudb ponovi, lahko tudi pod spremenjenimi pogoji.
8. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 45 dni od roka za odpiranje ponudb. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni.
9. Izločilni pogoji
Izločilni pogoji so:
1. če je imel ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja blokiran katerega od svojih transakcijskih računov,
2. če ponudnik nima vsaj treh let izkušenj z delom na podobnem projektu,
3. če program dejavnosti, poslovni oziroma gostinsko-poslovni načrt ponudnika ne ustreza zahtevam naročnika,
10. Izbira ponudnika
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so najvišja ponujena najemnina, odstotek delitve blagajniškega izkupička ob prireditvah v Mednarodnem grafičnem likovnem centru in reference prijavitelja, pri čemer pomeni najvišja ponujena najemnina 70 % točk, odstotek delitve blagajniškega izkupička 10 %, reference pa 20 %.
Podrobnejša merila za izbor so naslednja:
– najugodnejša cena: največ 70 točk (najvišja ponujena cena se ovrednoti s 70 točkami. Nižjim ponujenim cenam se izračuna odstotek, za katerega najvišja cena presega njihovo ponudbo in se jim za enak odstotek zniža število točk, ki jih je prejela najvišja ponujena cena);
– odstotek delitve blagajniškega izkupička ob prireditvah v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra (pogoj najemodajalca je, da se ob prireditvah, ki potekajo v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ali v organizaciji najemnika – rojstni dnevi, poroke in podobno – ob predhodnem soglasju najemodajalca blagajniški izkupiček (inkaso) razdeli med najemodajalca in najemnika). Točkovanje tega pogoja je naslednje: 10 točk v primeru delitve inkasa 35 % za najemodajalca in 65 za najemnika, 6 točk v primeru delitve inkasa 25 % za najemodajalca in 75 % za najemnika, 3 točke v primeru delitve inkasa 15 % za najemodajalca in 85 % za najemnika in 0 točk pri delitvi inkasa, ki bo predvidevala manj kot 15 % delež inkasa za najemodajalca. Ponudnik s tem v zvezi izpolni obrazec 2 – III. točka;
– reference: največ 20 točk (v Mednarodnem grafičnem likovnem centru bo oblikovana tričlanska komisija, ki ovrednotila reference ponudnikov glede na število in kakovost referenc).
V primeru, da bo enakovredno ponudbo za najem prostorov poslalo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje, se bo med ponudniki opravil izbor glede na predložene dodatne ustrezne reference iz prilog.
11. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe.
12. Opozorila
– V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.
– V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.
– Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni javni razpis.
Mednarodni grafični likovni center 
Priloge