Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Št. 35430-9/2019-1 Ob-2331/19, Stran 1300
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 73SUB-sNESOB19
Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj nič-energijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito obnovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali obnovljenih skoraj nič-energijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovitejše energetske obnove starejših stanovanjskih stavb. Zmanjšanje potrebne energije za njihovo delovanje je zagotovljeno z ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja, obenem pa imajo zaradi celovitega pristopa k načrtovanju in kakovostne gradnje daljši življenjski cikel.
Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude(v nadaljnjem besedilu: vloga), razen v primeru nakupa stavbe oziroma stanovanja, in sicer:
A – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
B – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
C – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.
A – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup nove skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe (v nadaljnjem besedilu: nove stavbe), za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.
Ustreznost skoraj nič-energijske nove stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz Elaborata energijske učinkovitosti sNES (v nadaljnjem besedilu: Elaborat), izračuna po metodologiji PHPP za skoraj nič-energijske stavbe, verzija PHPP 9 (2015) ali novejša (v nadaljnjem besedilu: izračun PHPP), projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD (v nadaljnjem besedilu: DGD), načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI: načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu: PZI). Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu.
V primeru nakupa že dokončane nove stavbe se ustreznost izvedene naložbe preverja na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del PID: vodilni načrt, načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50 (v nadaljnjem besedilu: PID). Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ) in pridobljeno uporabno dovoljenje.
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje nove stavbe se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Navedeni vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo novogradnje, izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs, ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren, pa morajo imeti U ≤ 0,17 W/(m2K).
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,60 h-1.
Za novo naložbo pri ukrepu A se šteje tudi nakup nove stavbe, ki izpolnjuje pogoje ukrepa A, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2019, gradbeno dovoljenje za gradnjo te stavbe pa je bilo izdano po 1. 1. 2017.
Priznani stroški vključujejo vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so potrebna za doseganje energijske učinkovitosti nove skoraj nič-energijske stavbe, in sicer za:
– nakup in vgradnjo oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajočih sistemov zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemov tesnjenja obodnih konstrukcij;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti stavbe;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko priznani stroški dosegajo največ 50 % pogodbene vrednosti gradnje stavbe.
V primeru nakupa že dokončane stavbe priznani stroški dosegajo največ 50 % stroškov, povezanih z nakupom stavbe, v primeru nakupa nedokončane stavbe pa tudi vse dodatne stroške, ki so potrebni za dokončanje stavbe in so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so potrebna za doseganje njene energijske učinkovitosti in so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
B – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito obnovo dokončane in vsaj minimalno komunalno opremljene starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbo zgrajeno pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).
Celovita obnova starejše stavbe mora biti načrtovana in izvedena tako, da se ohrani večinski ogrevani del starejše stavbe. Za nove prizidave oziroma dele stavbe, ki so bili zgrajeni po 1. 7. 2010, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena.
Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni tudi investitorji, ki morajo zaradi celovite obnove starejše stavbe pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
Ustreznost celovite obnove starejše stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz Elaborata, izračunov PHPP za novo in obstoječe stanje, dokumentacije DGD, če je potrebno pridobiti novo gradbeno dovoljenje ter dokumentacije za izvedbo celovite prenove PZI, v kateri morata biti prikazana obstoječe in novo stanje, ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. Dokumentacija DGD in PZI morata biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. Pri izvedbi celovite obnove mora biti zagotovljen nadzor v skladu z GZ.
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje celovito obnovljene starejše stavbe se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Navedeni vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi. Z izračunom PHPP se vrednoti tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito obnovo.
Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs, ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren, pa morajo imeti U ≤ 0,20 W/(m2K).
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 1,20 h-1.
Priznani stroški vključujejo vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so potrebna za izvedbo celovite obnove stavbe, npr. za:
– nakup in vgradnjo oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajočih sistemov zunanjega senčenja;
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe itd.) ter sistemov tesnjenja obodnih konstrukcij;
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti stavbe;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
C – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli prvemu kupcu (fizični osebi) za nakup stanovanja v novi ali celovito obnovljeni starejši skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2019.
V primeru nakupa stanovanja v celovito obnovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi se spodbuda lahko dodeli le v primeru, da gre za celovito obnovo dokončane in vsaj minimalno komunalno opremljene starejše tri- in večstanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbo zgrajeno pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša večstanovanjska stavba).
Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni tudi kupci stanovanj v celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi z novimi prizidavami. Pri tem mora obnovljeni starejši del stavbe izpolnjevati pogoje za obnovo, nova prizidava pa pogoje za novo stavbo, skladno z razdelkom C javnega poziva.
Ustreznost novogradnje ali celovite obnove starejše večstanovanjske stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz Elaborata, izračunov PHPP za novogradnjo ter izračunov PHPP za novo in obstoječe stanje v primeru obnove, projektne dokumentacije DGD in projektne dokumentacije PZI. Ustreznost izvedene naložbe se preverja tudi na podlagi načrtov projektne dokumentacije PID. Dokumentacija DGD, PZI, PID mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa GZ in pridobljeno uporabno dovoljenje.
Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje nove večstanovanjske stavbe se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Pri starejši obnovljeni večstanovanjski stavbi mora računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje znašati QH ≤ 20,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi. V primeru nakupa stanovanj v starejši večstanovanjski stavbi se z izračunom PHPP vrednoti tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito obnovo.
Okna in vrata v toplotnem ovoju nove večstanovanjske stavbe ali obnovljene starejše večstanovanjske stavbe morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs ipd.), morajo pri novi večstanovanjski stavbi imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/(m2K), pri celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi pa U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren, morajo pri novi večstanovanjski stavbi imeti U ≤ 0,17 W/(m2K), pri obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi pa U ≤ 0,20 W/(m2K).
Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.
Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).
Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb.
Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 pri novi večstanovanjski stavbi znašati n50 ≤ 0,60 h-1, pri celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi pa n50 ≤ 1,2 h-1.
Priznani stroški vključujejo:
– strošek nakupa stanovanja.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
A – gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe iz izračuna PHPP, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe, opredeljeno v PZI.
Gradnja ali nakup sNES
Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe
Energija za ogrevanje stavbe QH [kWh/(m2a)]
Energija za pohlajevanje stavbe QK [kWh/(m2a)]
I. skupina
II. skupina
III. skupina
≤ 10
≤ 15
135
100
75
≤ 15
115
80
65
Stavba določene skupine mora poleg ostalih zahtev javnega poziva izpolnjevati še naslednje zahteve:
– I. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.) in z vgrajenimi lesenimi okni v deležu najmanj 70 % skupne površine oken (v m2);
– II. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora, ne glede na material zunanjega stavbnega pohištva;
– III. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.), ne glede na material zunanjega stavbnega pohištva.
Nepovratna finančna spodbuda znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe in je lahko dodeljena za največ:
– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
– 120 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo ali za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora ta dvostanovanjska stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa A tega javnega poziva.
B – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje stavbe QH iz izračuna PHPP, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe pred obnovo (oziroma po obnovi, če je ta manjša), opredeljene v PZI*:
Celovita obnova sNES
Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe*
Energija za ogrevanje stavbe QH [kWh/(m2a)]
Energija za pohlajevanje stavbe QK [kWh/(m2a)]
I. skupina
II. skupina
≤ 25
≤ 15
200
170
Stavba določene skupine mora poleg ostalih zahtev javnega poziva izpolnjevati še naslednje zahteve:
– I. skupina:
– stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov ali mineralnega izvora;
– II. skupina:
– stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).
Nepovratna finančna spodbuda lahko znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe. Dodeljena je lahko le za neto ogrevano površino stavbe pred obnovo (oziroma po obnovi, če je ta manjša), in sicer za največ:
– 200 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo, za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora ta dvostanovanjska stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa B tega javnega poziva.
C – nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič energijski tri- in večstanovanjski stavbi
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane površine stanovanja, opredeljene v PZI, in znaša:
– 100 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v novozgrajeni večstanovanjski stavbi in novi prizidavi k celovito obnovljeni starejši večstanovanski stavbi;
– 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.
Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine iz razdelka A in C javnega poziva sodeluje vsaka fizična oseba, ki je:
– prvi kupec skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi;
– družinski član kupca, opredeljenega v prejšnji alineji.
Stanovanjska stavba oziroma stanovanje, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti najkasneje ob izplačilu nepovratne finančne spodbude v izključni lasti fizične osebe. Lastništvo predmetne stanovanjske stavbe oziroma stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni vsi morebitni lastniki, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, ter da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil vsa potrebna soglasja.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. V primeru novogradnje ali celovite obnove stavbe mora biti vloga oddana pred pričetkom gradnje, tj. izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. V primeru nakupa že zgrajene stavbe ali nakupa stanovanja kupec vlogo odda po sklenitvi prodajne pogodbe. Kupec nedokončane stavbe mora vlogo oddati pred pričetkom izvajanja del, ki jih bo izvedel za dokončanje naložbe.
Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži izpolnjen obrazec Vloga 73SUB-sNESOB19 in naslednje priloge v tiskani obliki:
– gradbeno dovoljenje:
– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z žigom o pravnomočnosti;
– če gradbeno dovoljenje v primeru celovite obnove stavbe po trenutno veljavni zakonodaji ni potrebno, je potrebno predložiti izjavo vodje projekta o navedenem dejstvu in:
– kopijo gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja ali kopijo odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga;
– projekte:
– projektno dokumentacijo DGD; 
– projektno dokumentacijo PZI; 
– Elaborat z izračuni in dokazili:
– izračun PHPP (tiskani izpis ključnih strani in MS Excel datoteko), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana, ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;
– povzetek vseh neto površin (v m2) prostorov v stavbi z označenimi prostori, ki so ustrezno ogrevani in so prezračevani preko ustrezne naprave z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– povzetek vseh neto površin (v m2) ogrevanih prostorov v stavbi pred prenovo, v primeru da gre za celovito obnovo starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih ( %) glede na skupine, opredeljene v javnem pozivu;
– izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih ( %) pri zagotavljanju dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) na podlagi rezultatov izračuna PHPP, razen v primeru izjem, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– izračun površinskega deleža lesenega zunanjega stavbnega pohištva v odstotkih ( %) v primeru, da gre za gradnjo ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe in da stavba spada v I. skupino;
– izjavo o lastnostih oken, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve (g), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode;
– izjavo o lastnostih vrat v toplotnem ovoju stavbe, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katere je razvidna toplotna prehodnost vrat (Ud);
– izjavo o lastnostih ostalih vrst zunanjega stavbnega pohištva, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti elementov, zasteklitve in profila, vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi, geometrijske podatke profila ter faktor prepustnosti celotnega sončnega obsevanja zasteklitve;
– izjave o lastnostih toplotnih izolacij v toplotnem ovoju stavbe, skladne z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, iz katerih so razvidne posamezne toplotne prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov;
– izjavo o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave, če ta še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– podatkovni list generatorja toplote in hladu (toplotna črpalka, kurilna naprava ipd.), če generator toplote ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– izjavo dobavitelja o lastnostih sistema, če bo stavba oskrbovana iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali pa iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– fotografije v primeru celovite obnove stavbe ali nakupa nedokončane nove stavbe:
– fotografije celotne stavbe, iz katerih bodo razvidne vse fasade oziroma strani stavbe; 
– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih bo razvidno stanje strehe, zunanjih zidov, tal, zunanjega stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), ogrevalnega sistema ipd.; 
– fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz katerih bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu), če se bo pri izvedbi ukrepa upoštevala obstoječa toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena; 
– prodajno pogodbo z notarsko overjenim zemljiško knjižnim dovolilom v primeru nakupa stavbe ali stanovanja.
Če za enak ukrep v isti ali enaki stavbi kandidira več vlagateljev, zadošča predložitev enega izvoda skupne projektne in ostale zahtevane dokumentacije.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
b) stanovanjska stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za stavbe, katerih namembnost je, skladno z upravno odločbo (gradbenim oziroma uporabnim dovoljenjem) opredeljena kot stanovanjska. Gradbeno oziroma uporabno dovoljenje za spremembo namembnosti nestanovanjske stavbe v stanovanjsko mora biti izdano pred 1. 7. 2010.
Za stanovanjske stavbe po tem javnem pozivu štejejo stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122).
Če je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitene stanovanjske stavbe, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Pri načrtovanju in izvedbi ukrepa morajo biti upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_23. 2.2017.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za izvedbo več naložb
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude le za eno naložbo, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih naložb. V primeru, da vlagatelj kandidira na tem javnem pozivu, ne more za to stanovanjsko stavbo kandidirati še za izvedbo posamičnih ukrepov na drugem javnem pozivu Eko sklada, razen za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema in naprave za samooskrbo z električno energijo.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi ter vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je za naložbo, ki je predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena oziroma izplačana nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu, za izvedbo te naložbe ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami v tiskani obliki osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) izdaja odločbe in pogodbe
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo in pogodbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude in sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe po tem javnem pozivu je 24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in za katero so bili računi izvajalcev za izvedbo naložbe izdani po oddaji vloge na javni poziv. Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti v tiskani obliki najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe A, B in C mora vsebovati:
– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani vlagatelja;
– uporabno dovoljenje;
 predložitev je obvezna, razen v primeru izvedbe celovite obnove starejše eno ali dvo- stanovanjske stavbe, za katero gradbenega dovoljenja ni bilo potrebno pridobiti. V tem primeru je namesto uporabnega dovoljenja potrebno priložiti izpolnjeno Vodilno mapo Dokazila o zanesljivosti objekta (DOZ), ki je del Pravilnika (priloga 5);
– v primeru nakupa dokončane nove stavbe in v primeru, da so med izvedbo naložbe nastale spremembe ter v primeru nakupa stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi: projektno dokumentacijo PID;
– novelirani Elaborat z izračuni in dokazili, v skladu s točko 4 javnega poziva, če je prišlo med gradnjo do sprememb glede na oddano PZI dokumentacijo in Elaborat;
– račune in dokumentacijo, ki se nanaša na gradnjo (npr. pogodba s popisom del, materialov, gradbenih proizvodov ter strojnih naprav in opreme), iz katerih morajo biti razvidni podatki najmanj za:
– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vhodna vrata ipd.) in sistemov zunanjega senčenja; 
– nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, obodnih zidov in strehe za izvedbo celotnega toplotnega ovoja stavbe; 
– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za ogrevanje in hlajenje z generatorjem toplote in hladu;
– izvedbo meritve zrakotesnosti; 
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih alinej;
– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti stavbe, s potrdilom o kalibraciji merilne opreme;
– fotografije:
– izvedbe toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, obodne zidove, streho ipd., posnete med vgradnjo z merilnim trakom;
– vgradnje zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih vrat (posnete med vgradnjo tako, da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL);
– vgrajenega centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (razvodi, naprava);
– vgrajenega ogrevalnega sistema z generatorjem toplote (razvodi, naprava);
– meritve zrakotesnosti stavbe, posnete med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vrednosti na napravi, posneto med meritvijo; 
– dokončane stavbe, posnete tako, da so vidne vse fasade stavbe; 
– v primeru nakupa nove eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi mora dokumentacija o zaključku naložbe vsebovati še:
– dokazilo o plačilu celotne kupnine;
– dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremičnini.
Če je bila za enak ukrep v isti ali enaki stavbi odobrena spodbuda več vlagateljem, zadošča predložitev enega izvoda skupne projektne in ostale zahtevane dokumentacije.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost