Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Št. 35430-10/2019-1 Ob-2330/19, Stran 1297
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019 in v skladu s Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019, (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/Pravilnik.pdf), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad) objavlja
javni poziv 71SUB-SO19
Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
1. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).
Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska stavba pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno – stanovanjsko, stanovanjsko – poslovno in poslovno stavbo.
Nova naložba je naložba, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge in bo začela obratovati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.
Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:
– nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo;
– montaže naprave za samooskrbo z električno energijo ter zagona sistema;
– pripadajočih električnih inštalacij in opreme.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali
– etažni lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
– družinski član lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva.
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so investitorji in:
– lastniki ali solastniki stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali
– etažni lastniki ali solastniki posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.
Lastništvo predmetne stavbe bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo naložbe seznanjeni morebitni lastnik/i, solastnik/i oziroma etažni lastnik/i stavbe. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, oddana v času veljavnosti tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 71SUB-SO19 in obvezne priloge:
– predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo;
– podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave;
– izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, z označeno lokacijo namestitve naprave;
– kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1);
– v primeru skupnostne oskrbe pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
– v primeru skupnostne samooskrbe seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
V primeru skupnostne oskrbe lahko vlogo na javni poziv v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).
b) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprav.
c) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Naložba mora biti izvedena s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo.
d) lastništvo naprave za samooskrbo
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le tistim lastnikom naprave za samooskrbo oziroma upravičenim osebam, ki so hkrati tudi odjemalci in ne tretjim osebam.
e) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z Uredbo o samooskrbi, Pravilnikom ter vsemi drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, mora biti zgrajena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je stavba, na katero bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
f) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe (razen za pravne osebe javnega prava v delu, ko ne opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravičene osebe pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme odtujiti naprave za samooskrbo z električno energijo prej kot po 3 letih po izplačilu nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za naložbo, ki je predmet vloge, že dodeljena katera koli druga nepovratna finančna spodbuda, z izjemo spodbud, dodeljenih s strani občin.
i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isto naložbo
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude za nakup nove naprave za samooskrbo z električno energijo po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci za občane. Občan, upravnik ali pooblaščenec se lahko v izbrani lokalni pisarni v imenu občanov naroči na energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci z brezplačnimi nasveti pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko upravnik oziroma pooblaščenec dobi na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj lahko odda vlogo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude glede na določbe javnega poziva ter glede na vrstni red prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 38/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 15 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelji niso mogli predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa. Le v primeru, če je bila Pogodba o uporabi sistema sklenjena kasneje, kot je razvidno iz v prejšnjem stavku navedenih podatkov računa, se kot datum zaključka naložbe šteje datum sklenitve te pogodbe.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagatelja/pooblaščenca;
– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog ipd.) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– kopijo Pogodbe o uporabi sistema (skladno z določbami 114. člena EZ-1);
– fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun vlagatelja oziroma v primeru skupnostne oskrbe na bančni račun pooblaščenca, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljenih kršitev določil javnega poziva, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost