Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Št. 35430-8/2019-1 Ob-2329/19, Stran 1286
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 (Uradni list RS, št. 83/18; v nadaljnjem besedilu: Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe) ter Pogodbe št. 2550-19-311003 o izvajanju ukrepov v letu 2019 na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 z dne 18. 4. 2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 74SUB-OB19
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so bili izvedeni v času trajanja tega javnega poziva (kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum računa):
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
E – priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
F – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
G – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
H – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi,
I – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
J – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energije, za sistem s toplozračnimi sprejemniki sončne energije in za fotonapetostni sistem, ki ne bo priključen na električno omrežje in se bo uporabljal samo za direktno ogrevanje vode preko uporovnih električnih grelnikov. Fotonapetostni sistem ne sme biti priključen na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe in mora izpolnjevati varnostne zahteve skladno s predpisi o nizkonapetostnih električnih instalacijah, kot tudi zahteve ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Nepovratna finančna spodbuda se dodeli na osnovi aperturne (svetle) površine sprejemnika sončne energije oziroma inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.
Aperturna površina sprejemnika sončne energije bo preverjena na podlagi merilnega poročila skladnega s standardi SIST EN 12975-1: 2006+A1:2011, SIST EN 12976-1:2017, -2:2017 ali SIST EN ISO 9806:2018 oziroma podatkovnega lista sprejemnika sončne energije skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013 z dne 18. februarja 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave (UL L št. 239 z dne 6. 9. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 811/2013), spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. marca 2014 o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu (UL L št. 147 z dne 17. 5. 2014; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 518/2014).
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov;
– nakup in vgradnjo hranilnika tople vode in/ali toplotnega zbiralnika;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne elemente sistema;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ali za zamenjavo stare kurilne naprave, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, z novo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer:
– kotel na lesno biomaso kupljen do 31. 12. 2019 skladen z veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav) mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5:2012 pri računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih. Kotel z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik ogrevalne vode (v nadaljnjem besedilu: hranilnik) s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, hranilnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kotla. Kotel z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) mora imeti prigrajen hranilnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kotla. Ne glede na zgornje navedbe se lahko namesto hranilnika uporablja tudi drugačen hranilnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote. Hranilnika ni potrebno prigraditi kotlu z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči, če kotel dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami te alineje tudi pri najmanjši nastavljivi moči kotla (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5:2012. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo,
ali
– kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo 20 kW ali manj sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo več kot 20 kW sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov ni manjša od 80 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.
Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe.
ali
– peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91,0 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18,0 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250,0 mg/m3, določeno po standardu SIST EN 14785:2006.
Ustreznost kotla na lesno biomaso bo preverjena na podlagi podatkovne dokumentacije, skladne z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 oziroma na podlagi izjave o skladnosti in merilnega poročila skladnega s standardom SIST EN 303-5:2012 izdelanega s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012 za kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ali z drugim ustreznim dokazilom.
Ustreznost peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) bo preverjena na podlagi merilnega poročila skladno s standardom SIST EN 14785:2006, izdelanega s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1) oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Če bo nova kurilna naprava na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, je vlagatelj upravičen do višje nepovratne finančne spodbude. V tem primeru je potrebno ob oddaji vloge obvezno priložiti fotografijo prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še vgrajena in priklopljena na centralni sistem ogrevanja in fotografijo prostora, posneto po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurilne naprave ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove kurilne naprave na lesno biomaso ni bila odstranjena. Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri tem nastajajo emisije v zrak. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude v primeru zamenjave stare lokalne kurilne naprave, toplotne črpalke ali stare električne ogrevalne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso in v primeru, če stanovanjska stavba še ni bila vseljena.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na lesno biomaso na stanovanje;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje in mora imeti skupaj z napravo za uravnavanje temperature vrednost sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs ( %) vsaj 98 % oziroma mora biti komplet plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature vsaj v »A+« razredu sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov.
Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla bo preverjena na podlagi podatkovnega lista plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovnega lista naprave za uravnavanje temperature oziroma na podlagi energijske nalepke kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature, skladno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 ali z drugim ustreznim dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo enega plinskega kondenzacijskega kotla na stanovanje;
– nakup in vgradnjo krmilne opreme, hranilnika tople vode, sanitarne toplotne črpalke, senzorja CO;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
– električne, strojne in plinske instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:
Tip ogrevalne toplotne črpalke
Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah
Električna toplotna črpalka
Plinska toplotna črpalka
Sorpcijska toplotna črpalka
Hibridna toplotna črpalka
zrak/voda
140
110
110
150
voda/voda
200
-
130
-
slanica (kot npr. zemlja)/voda
170
-
130
-
Ustreznost toplotne črpalke bo preverjena na podlagi podatkovnega lista toplotne črpalke, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.
Če bo nova toplotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe, je vlagatelj upravičen do dodelitve višje nepovratne finančne spodbude. V tem primeru je potrebno ob oddaji vloge obvezno priložiti fotografijo prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še vgrajena in priklopljena na centralni sistem ogrevanja in fotografijo prostora, posneto po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurilne naprave ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ni bila odstranjena. Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri tem nastajajo emisije v zrak. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude v primeru zamenjave stare lokalne kurilne naprave, toplotne črpalke ali stare električne ogrevalne naprave z novo toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe in v primeru, če stanovanjska stavba še ni bila vseljena.
Vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanje;
– nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
– izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
– električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
E – priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Nova toplotna postaja mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami;
– ustrezno krmilno in varovalno opremo;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
F – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti novih lesenih oken morajo biti določene na podlagi standarda SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Ustreznost novih lesenih oken bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.
Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Lesena okna morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja oken ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih;
– nakup in vgradnjo senčil;
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
– popravilo in zaključno obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.
G – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K).
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/m2K:
Slika 1
Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema vključno s toplotno izolacijo;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«);
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic;
– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
H – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Nepovratna finančna spodbuda je v primeru izvedbe naložbe v večstanovanjski stavbi lahko dodeljena le, če gre za izvedbo naložbe v posameznemu stanovanju te stavbe, brez posega v skupne dele stavbe.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije, izvedbo estriha in zaključne obloge;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
I – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog;
– odstranitev ostalih gradbenih materialov;
– odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe ter ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
J – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka izvedenega s stanovanjskimi prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevalna naprava). Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo enega centralnega sistema na stanovanje in/ali za vgradnjo naprav za lokalno prezračevanje.
Prezračevalne naprave namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen enot z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %, vse prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).
Prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.
Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjena na podlagi izjave o skladnosti in podatkovnega lista prezračevalne naprave, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julija 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo prezračevalne naprave namenjene centralnemu prezračevanju in/ali nakup in vgradnjo lokalnih prezračevalnih naprav;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi;
– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za določene ukrepe se zagotavljajo tudi na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 16.500.000,00 EUR, pri čemer je 12.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije vključno z občinami, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.
b) višina nepovratne finančne spodbude
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 300 EUR na m2 aperturne (svetle) površine sprejemnikov sončne energije oziroma 600 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči fotonapetostnih modulov.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če nova kurilna naprava ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije;
– 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
– 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na vgrajen plinski kondenzacijski kotel.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ni zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
E – priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.000 EUR na posamezno stanovanje.
F – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 EUR na m2 zamenjanih oken.
G – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.
H – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
I – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo.
J – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posameznem stanovanju;
– 300 EUR na prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju.
c) višina nepovratne finančne spodbude v primeru hkratne izvedbe 3 ali več ukrepov po tem javnem pozivu v starejši stanovanjski stavbi
V primeru, da vlagatelj z isto vlogo kandidira za najmanj 3 ukrepe, navedene v razdelkih od A do J po tem javnem pozivu, ki so bili izvedeni v isti starejši stanovanjski stavbi, je upravičen do višje nepovratne finančne spodbude. Višja nepovratna finančna spodbuda je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe. Pri izvedbi določenih ukrepov, pri katerih je že osnovna višina nepovratne finančne spodbude določena v višini več kot 30 % priznanih stroškov naložbe, ni mogoče pridobiti višje nepovratne finančne spodbude kot tiste, ki je že določena za izvedbo posamičnega ukrepa v točki 2. b).
Višja spodbuda za hkratno izvedbo najmanj 3 ukrepov bo lahko dodeljena le v primeru, če bodo ukrepi izvedeni v isti stanovanjski stavbi oziroma njenih delih, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kot vlagatelj kandidira vsaka fizična oseba oziroma občan, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– družinski član lastnika nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
– najemnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.
Nepremičnina, stanovanjska stavba oziroma stanovanje v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti fizične osebe/oseb.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
Lastništvo predmetne stanovanjske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.
Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni morebitni lastnik, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, stanovanjske stavbe oziroma stanovanja večstanovanjski stavbi. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemanju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 74SUB-OB19 in obvezne priloge:
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,
oziroma
– izpolnjeno Izjavo o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).
V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno priložiti;
– dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:
A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
– račun za nakup in vgradnjo solarnega oziroma fotonapetostnega ogrevalnega sistema, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točno oznako (naziv) ter proizvajalca sprejemnikov sončne energije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajenih sprejemnikov sončne energije oziroma fotografija fotonapetostnih modulov;
– merilno poročilo oziroma skrajšano merilno poročilo za sprejemnik sončne energije, skladno s standardi SIST EN 12975-1: 2006+A1:2011, SIST EN 12976-1:2017, -2:2017 ali SIST EN ISO 9806:2018 (iz predložene dokumentacije mora biti razvidna tudi aperturna (svetla) površina sprejemnika sončne energije) oziroma podatkovni list izdelka skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, če sprejemnik sončne energije še ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si, oziroma podatki proizvajalca o fotonapetostnem sistemu, iz katerih so jasno razvidni podatki o fotonapetostnem sistemu (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč fotonapetostnih panelov), ki so lahko vključeni v račun ali podani ločeno v specifikaciji naprave.
B – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
– račun za nakup in vgradnjo kurilne naprave, hranilnika in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca kurilne naprave in hranilnika;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajene kurilne naprave in hranilnika (če je ta vgrajen);
– fotografija vgrajenega hranilnika, če je hranilnik že vgrajen in ni predmet naložbe, in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen hranilnika (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup hranilnika ipd.);
– fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru in fotografija prostora, posneta po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso;
– za novi kotel na lesno biomaso, skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189: podatkovna dokumentacija; za kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav: izjava o skladnosti in merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5:2012, izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti izdelka ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012; za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin): merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, skladno s standardom SIST EN 14785:2006; oziroma drugo ustrezno dokazilo, če vgrajena kurilna naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
C – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
– račun za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca plinskega kondenzacijskega kotla in regulatorja temperature;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijskega kotla;
– podatkovni list plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovni list naprave za uravnavanje temperature ali energijska nalepka kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature skladno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
– račun za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca toplotne črpalke;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda je potrebno priložiti fotografije tako zunanje kot notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
– fotografija prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru in fotografija prostora, posneta po odstranitvi stare kurilne naprave in pred prenovo prostora, tako da bo nedvoumno razvidno, da je bila stara kurilna naprava odstranjena, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
– vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda/voda, če vodno dovoljenje ni razvidno v javnem vpogledu v izdana vodna dovoljenja Direkcije Republike Slovenije za vode, ki je dostopen na: https://vode.dv.gov.si/vdvpogled/;
– podatkovni list nove toplotne črpalke skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če nova toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
E – priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje
– račun za nakup in vgradnjo toplotne postaje in pripadajoče inštalacije, ki mora vključevati popis del in opreme, točen tip ter proizvajalca toplotne postaje;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografije vgrajene toplotne postaje.
F – vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi
– račun za nakup in vgradnjo lesenih oken, ki mora vključevati popis del, število in površino vertikalnih in strešnih oken in/ali balkonskih vrat in/ali fiksnih zasteklitev, tip okna in profila, vrsto zasteklitve, tip distančnika, toplotno prehodnost celotnega okna ter navedbo načina vgradnje, ki mora biti skladen z načeli tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken (če podatki niso razvidni iz računa, mora biti poleg računa priložen tudi predračun oziroma drug dokument z vsemi potrebnimi specifikacijami oken);
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografije ustrezno pripravljene okenske odprtine (špalete) na mestu vgradnje okna;
– fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže;
– fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu. Če je bila naložba izvedena v stanovanju v večstanovanjski stavbi, se lahko predloži fotografije oken, posnete z notranje strani oziroma iz stanovanja;
– izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, ki mora med drugim vsebovati vrednost toplotne prehodnosti novega lesenega okna (Uw) in poročilo o tipskem preizkusu okna, skladnim s standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ter dokumentom o izračunu toplotne prehodnosti okna Uw (iz dokumenta morajo biti razvidne vrednosti toplotne prehodnosti celotnega okna (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), vrednost linijske toplotne upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila), ki morata biti izdelana s strani izbranega preizkuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski komisiji za gradbene proizvode, če okno še ni navedeno na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
G – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
– račun za izvedbo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino vgrajene toplotne izolacije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije fasadnega sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na računu;
– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz katere bo razvidna debelina in vrsta obstoječe izolacije, izmerjena z merilnim trakom (fotografija merilnega traku ob izolacijskem materialu). Fotografijo je potrebno priložiti le v primeru uveljavljanja že vgrajene (obstoječe) toplotne izolacije, ki ne bo odstranjena;
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu);
– fotografije vseh strani stavbe po izvedbi toplotne izolacije (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse fasade stavbe v celoti vidne;
– izjava o lastnostih, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelana na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG) ali po ZGPro-1, v primeru, da vgrajeni toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
H – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi
– račun za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na računu;
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu);
– fotografije izvedene naložbe in sicer fotografije izolirane površine po izvedbi naložbe toplotne izolacije poševne strehe (z notranje strani) ali stropa proti neogrevanemu prostoru.
I – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi
– račun izvajalca naložbe za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati popis del, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino vgrajene toplotne izolacije;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na računu;
– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob vgrajenem materialu);
– fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije izoliranih tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, ki so bila predmet naložbe.
J – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
– račun za nakup in vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave;
– dokazilo o plačilu celotnega računa (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica kupca; ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.) ali kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;
– fotografija vgrajene prezračevalne naprave/naprav;
– izjava o skladnosti in podatkovni list prezračevalne naprave, skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
b) stanovanjska stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, tj. stavbe, katerih namembnost je, skladno z upravno odločbo (gradbenim oziroma uporabnim dovoljenjem) opredeljena kot stanovanjska. Če javni poziv ne določa drugače (kot denimo v razdelku C, F, G, H in I 1. točke javnega poziva), mora biti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje za spremembo namembnosti nestanovanjske stavbe v stanovanjsko izdano pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.
Stanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo preverjeno z vpogledom v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), ki jo mora vlagatelj priložiti k vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude, oziroma na podlagi izpolnjene Izjave o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe, podpisane pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe, skladno z izdano upravno odločbo, stanovanjska.
V primeru dvoma o legalnosti stavbe oziroma razhajanj med navedbami vlagatelja v Izjavi o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe in podatki razvidnimi iz uradnih evidenc oziroma evidenc Eko sklada, bo Eko sklad vlagatelja pozval k predložitvi ustrezne upravne odločbe, s katero se je dovolila gradnja stavbe oziroma njena legalizacija in/ali dodatnih dokazil, ki bi izkazovala skladnost gradnje stavbe s predpisi. V primeru ugotovljene neskladnosti, vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma v kolikor se neskladnost ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, lahko Eko sklad pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom (gradbeni inšpekciji).
V primeru izvedbe naložbe v stanovanjski oziroma večstanovanjski stavbi, ki vključuje izvedbo vzdrževalnih del, s katerimi se posega v zunanji videz oziroma v skupno lastnino solastnikov oziroma etažnih lastnikov predmetne stavbe, mora vlagatelj pred izvedbo takih posegov pridobiti pisno soglasje solastnikov oziroma etažnih lastnikov v deležu kot ga za tovrstne posege določajo relevantni predpisi.
Če je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji, lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika /javne_stavbe/smernice_kd_23. 2. 2017.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Vlagatelj mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na isti stanovanjski stavbi. V primeru, da vlagatelj po drugem javnem pozivu Eko sklada kandidira za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe ali za ukrep celovite obnove starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, po tem javnem pozivu lahko za to stanovanjsko stavbo kandidira le za ukrep A.
d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času trajanja tega javnega poziva (vključno od dne objave v Uradnem listu RS do dne objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, a priporočljivo pred oddajo vloge na Eko sklad). Kot datum izvedbe naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. V kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.
g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu in je bila nepovratna finančna spodbuda že izplačana, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
i) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.
6. Brezplačno energetsko svetovanje za občane
V skoraj šestdesetih pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Vlagatelj se lahko v izbrani lokalni pisarni naroči na brezplačno energetsko svetovanje, kjer mu neodvisni svetovalci nudijo individualno svetovanje glede na njegove specifične okoliščine ter mu z brezplačnimi nasveti in razgovori pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjski stavbi.
Več informacij o brezplačnem energetskem svetovanju lahko vlagatelj dobi na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/16-69.
7. Rok in način prijave
Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero je izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
9. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad