Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Št. 35430-11/2019-1 Ob-2328/19, Stran 1283
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019, v skladu s Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) z dne 16. 4. 2019 ter Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019, (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/Pravilnik.pdf), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 75SUB-EPPO19
Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna pomoč) podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (v nadaljnjem besedilu: energetski pregled) ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Energetski pregled mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o metodologiji), uvedba sistema upravljanja z energijo pa skladno s standardom SIST EN ISO 50001.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.
Namen javnega poziva je tudi uvedba sistema upravljanja z energijo, skladno s standardom SIST EN ISO 50001, s katerim podjetja vzpostavijo sisteme in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje z energijo z namenom zmanjšanja stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Sistematično upravljanje z energijo je pomemben vidik poslovanja podjetja, ki ima pozitivne finančne učinke in predstavlja delovanje podjetja v smeri trajnostnega razvoja.
Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:
A – izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju,
B – uvedbo sistema upravljanja z energijo.
A – izvedba energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju
Podlaga za izdelavo energetskega pregleda morajo biti ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi, procesu ali transportu podjetja, ter diagram obremenitve za preteklo obdobje najmanj treh let na mesečni ravni, če je to potrebno.
V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano končno poročilo, opravljena predstavitev izvedenega energetskega pregleda podjetju, vodstvo podjetja pa mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno oziroma v celoti.
Energetski pregled mora vključevati:
– podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma samega transporta;
– analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče;
– nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski ukrepi);
– analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;
– ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).
Podjetje mora na podlagi podrobnih izračunov, narejenih v okviru energetskega pregleda, pridobiti informacijo o možnih ukrepih, prihrankih pri stroških za energijo oziroma vračilnih dobah investicij v ukrepe.
B – uvedba sistema upravljanja z energijo
Uvedba sistema upravljanja z energijo mora vključevati:
– podrobno študijo, ki obsega na osnovi meritev izdelano analizo rabe in porabe energije podjetja, določeno energetsko izhodišče, ki je referenčna vrednost pred izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, cilje in vizijo glede rabe energije, ukrepe varčevanja z energijo, merjenje, poročanje in dokumentiranje rabe energije;
– izvedbo presoje, ki spremlja in preverja učinke uvedenega sistema;
– pridobitev certifikata SIST EN ISO 50001, izdanega s strani akreditirane organizacije, ki ga mora podjetje vzdrževati še najmanj tri leta po pridobitvi.
Podjetje lahko omogoči usposabljanje zaposlenim za potrebe notranje presoje oziroma za skrbnike sistema upravljanja z energijo.
2. Vir in višina sredstev, upravičeni stroški ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih pomoči se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.
b) upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški izvedbe energetskega pregleda oziroma stroški uvedbe sistema upravljanja z energijo ter pridobitve certifikata SIST EN ISO 50001 brez DDV. Med upravičene stroške pri uvedbi sistema upravljanja z energijo spadajo tudi stroški uspešno opravljenega usposabljanja za notranjega presojevalca sistema in/ali skrbnika sistema upravljanja z energijo.
c) višina nepovratne finančne pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema za upravljanje z energijo brez DDV, vendar ne več kot 15.000,00 EUR.
3. Upravičene osebe
Upravičene osebe po tem javnem pozivu so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
Med upravičene osebe za ukrep A – izvedba energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju po tem javnem pozivu ne spadajo velika podjetja, ki so energetske preglede dolžna opraviti skladno z določili EZ-1. Velikost podjetja se presoja skladno s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 651/2014).
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko podjetje predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 75SUB-EPPO19 in obvezne priloge:
– dokazilo o velikosti podjetja, in sicer računovodske izkaze podjetja za zadnje zaključeno leto, oddane na AJPES, potrjene s strani odgovornih oseb podjetja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani AJPES-a, če le-ti niso dostopni v javnih bazah podatkov;
– predračun ustreznega izvajalca za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo s popisom vseh elementov, zahtev in kriterijev, skladno s standardi in ostalimi zahtevami iz 1. točke javnega poziva.
b) izvedba v skladu z veljavno zakonodajo
Energetski pregled ali sistem upravljanja z energijo, za katerega bo dodeljena nepovratna finančna pomoč, mora biti izveden skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
V primeru, da ukrep ne bo izveden skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad skladno s 146.h členom ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za izvedbo enega ali obeh ukrepov
Podjetje lahko kandidira in pridobi pravico do nepovratne finančne pomoči za izvedbo enega ali obeh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bosta izvajala v istem podjetju. V okviru tega javnega poziva lahko podjetje za izvedbo istega ukrepa nepovratno finančno pomoč pridobi le enkrat.
d) izvedba s strani usposobljenega zunanjega izvajalca
Za izvedbo energetskega pregleda mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje kriterije glede znanja ter izkušenj, skladno s standardom SIST EN 16247-5. Za uvedbo sistema upravljanja z energijo mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca ter presojevalca s strani akreditirane organizacije.
e) dokazilo o vzdrževanju certifikata
Podjetje mora pri uvedbi sistema upravljanja z energijo na Eko sklad po preteku roka 3 let dostaviti sklep o podelitvi nove izdaje certifikata. Če se ugotovi, da podjetje po preteku roka treh let ni sklepa o podelitvi nove izdaje certifikata, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne pomoči.
f) datum izvedbe energetskega pregleda/uvedbe sistema upravljanja z energijo
Do nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu je podjetje upravičeno za energetski pregled oziroma uvedbo sistema upravljanja z energijo, ki ob oddaji vloge še ni bil/a zaključen/a.
g) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu veljajo za podjetja pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.
Nepovratna finančna pomoč se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Nepovratna finančna pomoč se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– podjetjem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– podjetjem, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od podjetja pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
h) prepoved dodelitve nepovratne finančne pomoči v primeru že dodeljenih spodbud
Za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in/ali transporta v podjetju je nepovratna finančna pomoč lahko dodeljena po preteku najmanj 4 let od zaključka prejšnjega energetskega pregleda za katerega je bila izplačana nepovratna finančna spodbuda Eko sklada.
Nepovratna finančna pomoč ne more biti dodeljena za izvedbo energetskega pregleda ali uvedbo sistema upravljanja z energijo, za katerega je podjetju že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo podjetja natisnejo sama, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko podjetja naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko podjetja pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.
6. Rok in način prijave
Podjetja se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podjetja vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Podjetja lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne pomoči za izvedbo energetskega pregleda oziroma uvedbo sistema upravljanja z energijo ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne pomoči ter vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne pomoči
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna pomoč bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne pomoči skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila podjetju dodeljena pravica do nepovratne finančne pomoči.
b) rok za zaključek energetskega pregleda in uvedbe sistema upravljanja z energijo
Rok za zaključek energetskega pregleda in uvedbe sistema upravljanja z energijo ter pridobitve certifikata je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo podjetju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek, se rok za zaključek lahko podaljša. Objektivni razlogi so takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih podjetja niso mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka energetskega pregleda oziroma uvedbe sistema upravljanja z energijo se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je energetski pregled opravljen oziroma da je sistem upravljanja z energijo uveden. V kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka šteje datum izdaje računa.
c) predložitev dokumentacije o zaključku energetskega pregleda in uvedbe sistema upravljanja z energijo
Dokumentacijo o zaključku energetskega pregleda in uvedbe sistema upravljanja z energijo mora podjetje predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek energetskega pregleda in uvedbe sistema upravljanja z energijo.
Dokumentacija o zaključku mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne pomoči, podpisano s strani zakonitega zastopnika podjetja;
– izpolnjeno Izjavo o zaključku na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani zakonitega zastopnika podjetja in izvajalca energetskega pregleda oziroma presojevalca uvedbe sistema upravljanja z energijo;
– račun/-e izvajalca energetskega pregleda s podrobnim popisom izvedbe energetskega pregleda;
– račun/-e presojevalca uvedbe sistema upravljanja z energijo s podrobnim popisom izvedbe uvajanja sistema upravljanja z energijo;
– račun/-e uspešno opravljenih usposabljanj;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov za izvedbo energetskega pregleda;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov za uvedbo sistema upravljanja z energijo;
– dokazilo o plačilu in uspešno opravljenem usposabljanju za notranjega presojevalca sistema upravljanja z energijo;
– kopijo sklepa o podelitvi certifikata izdanega s strani akreditirane organizacije;
– kopijo končnega poročila izvedenega energetskega pregleda oziroma sistema upravljanja z energijo, izdelanega skladno s standardi in ostalimi zahtevami navedenimi v 1. točki javnega poziva.
d) izplačilo nepovratne finančne pomoči
Nepovratna finančna pomoč se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku energetskega pregleda oziroma o uvedbi sistema upravljanja z energijo na transakcijski račun podjetja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči do 5 let po izplačilu nepovratne finančne pomoči z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe energetskega pregleda oziroma sistema upravljanja z energijo z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne pomoči je podjetje dolžno Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne pomoči.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti