Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Št. 430-22/2019 Ob-2323/19, Stran 1275
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13, 81/16) in sklepa župana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Noč pred nočjo 2019 in Zagorska noč 2019« ob občinskem prazniku
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev ob občinskem prazniku Občine Zagorje ob Savi:
– »Noč pred nočjo 2019«, ki bo 2. avgusta 2019 in
– »Zagorska noč 2019«, ki bo 3. avgusta 2019.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko-tehnični del in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in programski del in izvedbo projekta kot celote za obe prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– pridobiti vsa dovoljenja za izvedbo prireditev,
– organizirati in izvesti program prireditve v celoti (dogovori z izvajalci, tehnično in prireditveno opremo za izvedbo programa itd.). Za prireditev »Noč pred nočjo 2019« s postavitvijo enega odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto in za prireditev »Zagorska noč 2019« s pripravo dveh odrov. En oder pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-mesto (ta je postavljen že za prireditev »Noč pred nočjo 2019«) in drugi oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob Savi,
– glasbeni program prireditev »Noč pred nočjo 2019« in »Zagorska noč 2019«,
– poskrbeti za logistiko izvedbe prireditve (postavitev odrov, ograj itd.),
– zagotovitev varnostne in redarske službe skladno z varnostnimi predpisi,
– zagotoviti nujno medicinsko pomoč,
– zagotoviti ustrezno gostinsko ponudbo na prireditvah,
– zagotoviti zadostno število kadrov za uspešno izvedbo prireditev,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– zavarovanje prireditev,
– ter ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje prireditev »Noč pred nočjo 2019« in »Zagorska noč 2019«, znaša za obe prireditvi največ 70.000,00 EUR in je zagotovljena v proračunu za leto 2019. Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ v višini razpisanih sredstev.
4. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne energije brez priključnih omaric,
– oglaševanje prireditev po medijih in drugo reklamiranje.
5. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – JR »Noč pred nočjo 2019« in »Zagorska noč 2019«« ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 1. 7. 2019 do 12. ure v sprejemno pisarno občine ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 2019 ob 13. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
6. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.
7. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Nataša Jerman Rajh (03/56-55-725).
Občina Zagorje ob Savi