Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Št. 8023-2/2019-5 Ob-2387/19, Stran 1268
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Ustanovitvenega akta Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 170/17 z dne 31. 3. 2017), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. 6. 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (Uradni list EU L, št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18), Splošnih pogojev poslovanja sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 23. 9. 2016 (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop., Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017 s spr. in dop. (postavke za leto 2017), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018 in 2019 s spr. in dop. (postavke za leti 2018 in 2019), Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013 s spr. z dne 23. 6. 2016 in 13. 10. 2016), Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije v obdobju 2010–2019 (sklep Vlade RS, št. 30301-6/2017/3 z dne 14. 9. 2017), Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (sklep Vlade RS št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016), Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (sklep Vlade RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 s spr. z dne 23. 6. 2016), Sklepa Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16), Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015 s spr. in dop.), Poslovnega načrta izvajanja ugodnih razvojnih kreditov za investicije na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenskega regionalno razvojnega sklada, avgust 2016, Pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-16-900001 o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih območjih v letih 2016 in 2017 z dne 29. 11. 2016, Dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne 20. 6. 2017, Dodatka št. 2 k tej pogodbi z dne 7. 12. 2017, Dodatka št. 3 k tej pogodbi z dne 15. 3. 2018 ter Dodatka št. 4 k tej pogodbi z dne 12. 9. 2018, Pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-18-900001 o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih območjih v letih 2018 in 2019 z dne 28. 9. 2018 ter soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k javnemu razpisu št. 3030-5/2016-235 z dne 6. 6. 2019, objavlja
javni razpis 
za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 11.529.735,99 EUR, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju:
Znesek v EUR
Za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
Skupno 11.529.735,99 EUR, od tega:
2019
Posojilo
Proračun RS
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
7.249.735,99 EUR
za obmejna problemska območja
2.160.000,00 EUR
za problemsko območje Pokolpja
2.120.000,00 EUR
za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na:
– konkurenčnost,
– zaposlitvene možnosti.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija z navodili za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– prijavni obrazec BP,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec posojilne pogodbe in
– vzorec ovojnice.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2018.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
6. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
7. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz EBONITETE.SI, najmanj 5. V kolikor bonitetna ocena ni razvidna v EBONITETE.SI, jo mora vlagatelj proti plačilu pridobiti sam pri isti bonitetni družbi.
8. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti dokazila.
9. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
10. Vlagatelj mora imeti plačane vse obveznosti do zaposlenih, evidentirane davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. V ta namen predloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava RS in ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge.
11. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada oziroma ob odpiranju vloge zamuda s plačilom zapadlih obveznosti ni daljša od 90 dni.
12. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po podprogramu ne sme presegati 1.000.000,00 EUR.
13. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 98.816.938,94 EUR na dan 31. 12. 2018.
14. Vlagatelj mora za izvedbo projekta imeti vsa ustrezna dovoljenja (npr. pravnomočno gradbeno dovoljenje) oziroma soglasja.
15. Vlagatelj mora imeti delež skupnega kapitala v letu 2018 v obveznostih do virov sredstev večji od 15,00 %.
16. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
17. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
18. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
19. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Uredba o skupinskih izjemah, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil.
20. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.1 Pogoji po podprogramu B4.1 – Problemska območja – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči BE02-2399245-2014/II z dne 24. 1. 2018.
Pogoji po podprogramu B4.1
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are, ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
2. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice). V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oziroma poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oziroma v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.
3. Vlagatelj mora prijaviti projekt, ki je povezan z eno izmed naslednjih možnosti:
– vzpostavitev nove poslovne enote, pri čemer je za velika podjetja na območju Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije potrebno upoštevati, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Standardni klasifikaciji dejavnosti kakor dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju na zadevnem območju;
– razširitev zmogljivosti obstoječe proizvodnje in storitve;
– diverzifikacija proizvodnje ali storitve na proizvode ali storitve, ki na upravičenem območju prej niso bili proizvajani oziroma izvajani, pri čemer morajo upravičeni stroški za najmanj 200 % presegati knjigovodsko vrednost sredstev (upošteva se vrednost v poslovnem letu pred začetkom del), ki se ponovno uporabijo. Za velika podjetja na območju Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije je potrebno upoštevati še, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Standardni klasifikaciji dejavnosti kakor dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju na zadevnem območju;
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa, pri čemer je za velika podjetja potrebno upoštevati, da upravičeni stroški presegajo znesek amortizacije sredstev, povezanih s posodobljenim proizvodnim oziroma storitvenim procesom, v zadnjih treh poslovnih letih.
4. Vlagatelj mora prijaviti začeten projekt, ki more izpolnjevati sledeče pogoje:
– projekt more biti povezan z nakupom opredmetenih in/ali neopredmetenih osnovnih sredstev od poslovno ali zasebno nepovezane osebe;
– vse transakcije morajo potekati pod tržnimi pogoji.
5. Vlagatelj v obdobju dveh let pred oddajo vloge ni smel prenehati z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru, ali v trenutku oddaje vloge imeti konkretne načrte za zaprtje takšne dejavnosti v obdobju do dveh let po dokončanju prijavljenega projekta po tem razpisu na zadevnem območju, kot to določa točka d) 13. člena Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake SKD 2008 po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti.
6. Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno enoto v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, ki prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč), če upravičenec pred dodelitvijo pomoči potrdi, da ni izvedel premestitve enake ali podobne dejavnosti ali njenega dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh letih pred zahtevkom za pomoč, in se zaveže, da tega ne bo storil še dve leti po zaključku začetne investicije, za katero prosi za pomoč. Za prenos iz prejšnjega odstavka se šteje, če se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto v istem razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1).
7. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– na področju, kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
8. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
9. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
10. Sredstva se dodeljujejo po obrestni meri, ki je nižja od veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju oziroma v skladu regionalno shemo državnih pomoči.
11. Intenzivnost regionalnih državnih pomoči do 31. 12. 2020:
– delež pomoči za velika podjetja je 10 % za Zahodno Slovenijo in 25 % za Vzhodno Slovenijo,
– delež pomoči za srednja podjetja je 20 % za Zahodno Slovenijo in 35 % za Vzhodno Slovenijo,
– delež pomoči za mala podjetja je 30 % za Zahodno Slovenijo in 45 % za Vzhodno Slovenijo.
12. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalno shemo državnih pomoči.
13. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal posojilodajalcu.
14. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je že prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo oziroma je pridobil sredstva ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh sredstev. V kolikor sredstva prejme kasneje v času trajanja projekta, mora to nemudoma sporočiti.
15. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
16. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj enega od naslednjih pogojev, ki ga mora dokazati s priloženo analizo, iz katere je razvidna možnost izvedbe projekta s prejetimi sredstvi Sklada in brez njih:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal;
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki;
– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta;
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal;
– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
2.1.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu B4.1
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
– pravna oseba, in sicer:
– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba, 
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba, 
– komanditna delniška družba, 
– evropska delniška družba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2018.
2.1.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu B4.1:
– mikro,
– mala,
– srednja,
– velika.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.1.3 Upravičene in neupravičene dejavnosti po podprogramu B4.1
Po javnemu razpisu so upravičene dejavnosti projektov s področja gospodarstva, razen tistih, ki so v tej točki razpisa opredeljene kot neupravičene.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Neupravičene dejavnosti po podprogramu B4.1
Neupravičene glavne dejavnosti vlagatelja in projekta, skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, so:
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve,
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– 20.6 Proizvodnja umetnih vlaken,
– 24 Proizvodnja kovin,
– 30 Proizvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve,
– 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti,
– 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost,
– 94 Dejavnost članskih organizacij,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,
– 98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
2.1.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu B4.1
– obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale),
– problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj),
– problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.
Projekti iz občin Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič in Črnomelj so prvenstveno upravičeni do sredstev, ki so na razpolago za problemsko območje Pokolpja, iz kvote obmejnih problemskih območij pa le v kolikor bodo sredstva na tem sklopu še na razpolago. Sklad bo informacijo, ko bodo sredstva za problemsko območje Pokolpja pošla, objavil na spletni strani, skupaj s podatkom o obsegu preostalih razpoložljivih sredstev za obmejna problemska območja.
2.1.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu B4.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na razpis.
2.1.6 Stroški po podprogramu B4.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75 % upravičenih stroškov. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev. Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev (izražena v deležu, v datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve
Dovoljeni delež 
v projektu  %
Datum rabljene opreme/strojev po
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
Nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
 
 
Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 
 
 
Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe
 
 
 
Neopredmetena sredstva (nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja)
Delež od vrednosti projekta
20 %
 
Nova oprema
 
Rabljena oprema
Samo za MSP* 
Nakup rabljene opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.
 
1. 1. 2015
Novi delovni stroji
Rabljeni delovni stroji
Samo za MSP* 
Nakup rabljenih strojev ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.
1. 1. 2015
*MSP – mikro, majhna in srednje velika podjetja
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev sredstev znotraj odobrenih kategorij stroškov ali za razširitev stroškov na ostale kategorije stroškov po razpisu, in sicer največ do 10 % od odobrenega posojila, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posamezni kategoriji stroškov.
DDV ni upravičen strošek po javnem razpisu.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so del Razpisne dokumentacije.
2.1.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B4.1
Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 1.000.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.
2.1.8 Posojilni pogoji po podprogramu B4.1
1. Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01 % letno.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo polletno (za obdobje med 1. 1.–30. 6. ter 1. 7.–31. 12.).
– Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja posojila.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih
od
do
od
do
25.001,00
1.000.000,00
0
24
108 mesecev oziroma največ do 30. 6. 2028
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 108 mesecev oziroma največ do 30. 6. 2028.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 24 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
2.1.9 Cilji vlagatelja po podprogramu B4.1
– posodobitev tehnologije,
– izboljšava proizvodnje,
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
– uvedba novih delovnih mest ter
– ohranitev delovnih mest.
2.2 Pogoji zavarovanja
1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
2. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
3. Upravičenci morajo posojilo zavarovati tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
4. Poleg predhodno navedene oblike zavarovanja mora vlagatelj izbrati eno ali več oblik zavarovanja, ki so skupaj z omejitvami tabelarično prikazane v nadaljevanju.
Oblika zavarovanja
Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor
Delež
Boniteta
Opombe
od
do
Hipoteka z vpisom na 1. mesto – predmet projekta
1,00
100
5
10
Obvezno za vse vlagatelje, razen v primeru zavarovanja po Splošnih pogojih sklada
Zastava premičnin – predmet projekta
1,00
100 
5
10
Hipoteka z vpisom na 1. mesto na nepremičninah v lasti vlagatelja, ki niso predmet projekta
1,00
50
5
7
Obvezno dodatno zavarovanje za vlagatelje z boniteto 5–7, razen v primeru zavarovanja po Splošnih pogojih sklada. Za ugotavljanje vrednosti nepremičnin se upošteva vrednost GURS-a.
Depozit
1,20
100 
5
10
Zavarovanje posojila po Splošnih pogojih sklada
Bančna garancija
1,01
100 
5
10
Hipoteka z vpisom na 1. mesto na nepremičninah, ki niso predmet projekta
2,00
100 
5
10
Hipoteka z vpisom na 2. mesto na nepremičninah, ki niso predmet projekta
3,00
100 
5
10
Zavarovanje posojila pri zavarovalnici
1,00
100 
5
10
Pomen omejitve posamezne oblike zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med višino zaprošenega posojila in vrednostjo predlaganega zavarovanja.
– Delež – je maksimalni delež posameznega oblike zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila
– Boniteta od do – je omejitev, vezana glede na bonitetno oceno vlagatelja
5. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena v Razpisni dokumentaciji.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.3 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, kadar podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v eni izmed naslednjih oblik, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah in/ali neposestne zastavne pravice na premičninah s klavzulo neposredne izvršljivosti oziroma drugi ustrezni obliki glede na obliko zavarovanja posojila.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški zavarovanja posojila bremenijo vlagatelja.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.4 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo upravičenca ta rok tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in posojilno pogodbo in se izvede na podlagi pisnega zahtevka za črpanje, ki ga mora upravičenec oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2021.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme v uporabo.
3. Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Upravičenec mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu BP3, skupaj s pripadajočimi prilogami. Vloga mora vsebovati sledeča dokazila:
1. Izpolnjen prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja.
2. Investicijsko dokumentacijo, tj. poslovni načrt, ki ne sme biti starejši od enega leta od datuma oddaje vloge in mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, opis in lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje), predstavitev finančnega dela projekta, pri čemer morajo biti vsi finančni izračuni izdelani za obdobje vračila oziroma do vključno 31. 12. 2028.
3. V primeru gradbenih del pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma izjava, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, da pa ima upravičenec vsa potrebna soglasja in dovoljenja.
4. Dokazilo za druga sredstva v finančni konstrukciji (npr. izjava vlagatelja za lastna sredstva, kopija sklepa/odločbe za druga javna sredstva, dokazila za druga posojila).
5. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do zaposlenih in države, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. Najemna pogodba, v kolikor vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta ter soglasje solastnika k izvedbi projekta.
7. Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada in brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 16. točke 2.1. poglavja tega razpisa. Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno posojilo po tem razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.
8. Vlagatelji, katerih finančni izkazi za leto 2018, ob oddaji vloge na javni razpis še ne bodo objavljeni, morajo k vlogi priložiti le-te sami.
9. Priloge glede na izbrano obliko zavarovanja. V primeru predloga zavarovanja posojila po Splošnih pogojih sklada (depozita, bančne garancije, hipoteke na nepremičnini, zavarovanja pri zavarovalnici) mora vlagatelj predložiti ustrezna dokazila za podani predlog zavarovanja posojila (npr. zavezujoča izjava/namera banke o izdaji bančne garancije, potrdilo zavarovalnice o sprejemu posojila v zavarovanje, dokazila o sredstvih za zavarovanje posojila z depozitom, cenitev nepremičnine) glede na Navodila o pogojih zavarovanja.
10. Priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene, se zanje lahko pridobi točke (pogodbe, pisma o nameri za prodajo izdelkov, ki so predmet projekta).
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila ipd.
3.2 Oddaja vloge
1. Vloga se odda pisno, in sicer na sledeč način:
– Vlagatelj vloži vlogo do roka za oddajo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga BP3«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.
2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo vprašanje na elektronski naslov: info@regionalnisklad.si.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:
1. rok do 19. 7. 2019,
2. rok do 30. 8. 2019,
3. rok do 15. 10. 2019,
4. rok do 29. 11. 2019.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih:
– Po programu B4.1 – Problemska območja – po pravilih državnih pomoči
– regionalni vidik lokacije investiranja – skupno največ 30 točk,
– tržni in ekonomski elementi projekta – skupno največ 50 točk,
– ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk.
Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
5. Odpiranje vlog ni javno.
6. Komisija za obravnavo vlog bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana pisno priporočeno ali osebno.
8. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen prijavni obrazec BP in investicijsko dokumentacijo oziroma poslovni načrt, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
9. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
10. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija za obravnavo vlog bo na podlagi povprečnih ocen vlogo razvrstila glede na število doseženih točk. Prednost pri izboru za odobritev sredstev bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
11. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za obravnavo vlog predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
12. Vloge, prispele po zadnjem razpisanem roku oziroma po zaprtju razpisa, bodo zavržene in vrnjene vlagateljem.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije za obravnavo vloge o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 500.000,00 EUR odloči direktor Sklada. Pri odobritvah nad 500.000,00 EUR je potrebno še predhodno soglasje Nadzornega sveta Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti.
4. Merila za ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje vlagateljev.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost