Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Št. 276 Ob-2377/19, Stran 1262
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019) (Uradni list RS, št. 19/19), Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in75/17 – ZIUPTD-A), Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja, veljavnega od dne 28. 3. 2019, Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352/1, z dne 24. 12. 2013), Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M001-5022860-2014/XVIII), z dne 7. 5. 2019 s spremembami, Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187/1, z dne 26. 6. 2014, s spremembami), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči »Pomoči za usposabljanja« (št. priglasitve: BE01-5022860-2016/I) z dne 6. 5. 2019, Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014 s spremembami, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, s spremembami v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020), Odločitve o podpori 10-1/2/MDDSZ/0 za program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022«, izdane s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (št. dokumenta: 3032-113/2016/61 z dne 4. 6. 2019)
javni razpis 
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022 v okviru 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« 10.1.2 specifičnega cilja »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
1. Posredniški organ: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PO).
2. Izvajalec javnega razpisa: postopke za dodelitev sredstev bo izvedel Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
3. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.
Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.
Cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
– krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
– krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
– krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
– promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.
4. Regija izvajanja: javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2019 do 2022 (v nadaljevanju: javni razpis) se bo izvajal v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Za določitev razmerja med programskima območjema se uporablja t. i. sorazmerni ključ, ki je bil definiran na podlagi podatka o številu aktivnega prebivalstva v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 53 % v KRVS in 47 % v KRZS.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo sklad odstopil od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Prijavitelj oziroma vsak posamezni partner v partnerstvu mora ustrezati naslednjim pogojem:
1. Da je registriran vsaj eno leto pred oddajo vloge na ta javni razpis v Republiki Sloveniji, kar je razvidno iz uradne evidence AJPES in zaposluje na dan 31. 1. 2019 vsaj eno osebo1.
1 Za namen tega razpisa je zaposlena oseba vsaka oseba, ki je v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju oziroma partnerju. V primeru, da je partner samostojni podjetnik posameznik, mora opravljati dejavnost kot redno aktivnost.
2. Da mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT, 55/16; v nadaljevanju ZPZDC-1) ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona ter 27. člena ZPDZC-1.
3. Ima poravnane zapadle obveznosti do države do vključno 31. 5. 2019, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Da ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
5. Da za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno s sredstvi, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu de minimis (prepoved dvojnega sofinanciranja).
6. Ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US).
– družbe oziroma podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17) vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom.
– Zavodi2, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP).
2 Sem sodijo javni in zasebni zavodi.
– Gospodarske zbornice, ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 – skl. US, 32/09 – odl. US, 110/09, 14/10 – skl. US, 51/10 – odl. US, 77/11).
– Obrtno-podjetniška zbornica po Obrtnem Zakonu (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.).
– Zadruge, ustanovljene na podlagi Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Pri dodeljevanju sredstev pomoči po pravilu »de minimis«, tj. za upravičene stroške izvedbe aktivnosti, opisane pod točko 6.1 veljajo naslednji omejitveni dejavniki oziroma na javnem razpisu ne morejo sodelovati prijavitelji in partnerji, ki/pri katerih:
– delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, skladno z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (L 354/1 z dne 28. 12. 2013);
– delujejo v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– delujejo v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali 
– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– bi bila pomoč namenjena dejavnostim, povezanim z izvozom v tretje države ali države članice; in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– bi bil ukrep pomoči pogojen z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve;
– bi bila pomoč namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni prevoz;
– bi z dodeljenimi sredstvi na podlagi tega razpisa po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju3 presegli skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh koledarskih let, ne glede na namen in obliko pomoči.
3 Enotno podjetje skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1407/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: (a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; (b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; (c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; (d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
8. projekt so predložili upravičeni prijavitelji, ki izkazujejo poslovno in finančno sposobnost za izvedbo projekta.
9. v partnerstvu sodelujoči partnerji nastopajo samo v eni vlogi oziroma partnerstvu.
10. projekt je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter enakost moških in žensk.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja oziroma partnerja, lahko sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki zagotovi partnerstvo, ki vključuje:
– najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 4 mikro, mala in/ali srednje velika podjetja, pri čemer se velikost podjetij določa v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe in Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 20. maja 2003 za opredelitev MSP;
– partnerje, ki morajo biti registrirani za delovanje v panogi, ki jo pokriva S4 ali izkazati povezovanje oziroma skupni interes v okviru področja uporabe S4;
– partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.
Prijavitelj mora:
– v vlogi načrtovati najmanj 1.500 vključitev v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
– načrtovati nov program usposabljanja na ravni partnerstva, lahko v obliki usposabljanj, ki jih izvede projektna pisarna;
– v vlogi določiti najmanj 10 in največ 20 ključnih kompetenc, ki jih bo partnerstvo razvijalo4.
4 Partnerstvo lahko pri določitvi ključnih kompetenc sodeluje tudi z drugimi podjetji, ki niso partnerji v projektu oziroma, partnerstvo lahko v soglasju omogoči dostop do rezultatov projekta tudi podjetjem, ki sicer kot partnerji ne nastopajo v posameznem kompetenčnem centru, pri čemer podjetja, ki niso v partnerstvu ne morejo uveljavljati s sodelovanjem povezanih nastalih stroškov.
Prijavitelj oziroma nosilni partner odda vlogo v imenu partnerstva.
Vsak partner, ki namerava sodelovati v partnerstvu, z izjavo (Obrazec 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu) pod materialno in kazensko odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev in potrdi, da se je seznanil s pogodbo o sofinanciranju projekta (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije).
6. Upravičeni stroški
Med upravičene stroške spadajo upravičeni stroški delovanja projektne pisarne ter upravičeni stroški usposabljanj, ki jih organizira projektna pisarna oziroma partnerji.
6.1 Upravičeni stroški za delovanje projektne pisarne
Upravičeni stroški, ki jih lahko uveljavlja projektna pisarna:
– Stroški dela zaposlenih na projektu (SSE D),
– Posredni stroški – operativni/režijski stroški, ki nastanejo kot posledica izvajanja sofinanciranega projekta, in sicer v višini največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih na projektu (SSE D),
– Stroški informiranja in komuniciranja, ki ne smejo presegati 20.000,00 EUR.
V okviru projekta se uveljavlja strošek dela zaposlenih na projektu kot standardni strošek na enoto – SSE D do skupno dveh polnih zaposlitev za posamezen mesec. Strošek SSE D predstavlja strošek ene polne zaposlitve na mesec. Za posamezno osebo se lahko uveljavlja le zaposlitev za polni ali polovični delovni čas. Skupni stroški dela na mesec ne smejo presegati vrednosti dveh SSE D, torej 5.220,00 EUR.
Stroški informiranja in komuniciranja se nanašajo na organizacijo in izvedbo sestankov in seminarjev, katerih tematika se nanaša na cilje projekta. Prav tako sem spada vzpostavitev in delovanje spletne strani KOC-a.
6.2 Upravičeni stroški usposabljanj in svetovanj, ki jih organizira projektna pisarna
Upravičeni stroški v tej kategoriji zajemajo stroške usposabljanj in svetovanj za krepitev ključnih kompetenc KOC-a, ki jih organizira projektna pisarna za celotno partnerstvo oziroma za vsa zainteresirana podjetja v panogi.
Zunanje usposabljanje izvaja posameznik ali organizacija, ki ni vključena v partnerstvo. Uveljavljajo se stroški storitev zunanjega izvajalca na podlagi predhodne napovedi.
Partner iz projektne pisarne, ki uveljavlja te stroške, ima pravico do povračila stroškov:
– predavateljev in njihovih potnih stroškov,
– najema prostora in opreme,
– tolmačenja in prevajanja na usposabljanjih,
– stroškov pogostitve,
– drugih stroškov neposredno povezanih z izvedbo usposabljanj (npr. gradiva).
6.3 Upravičeni stroški partnerjev
Upravičeni stroški partnerjev zajemajo stroške vezane na usposabljanja za krepitev ključnih kompetenc KOC-a v partnerskih organizacijah. Tukaj gre predvsem za stroške usposabljanj, delavnic, seminarjev in udeležbe na relevantnih sejmih.
Zunanje usposabljanje izvaja posameznik ali organizacija, ki ni vključena v partnerstvo. Uveljavljajo se stroški storitev zunanjega izvajalca na podlagi predhodne napovedi. Usposabljanja izvajajo organizacije ali posamezniki, ki niso vključeni v partnerstvo in niso povezane osebe. Pri izbiri izvajalca zunanjih usposabljanj mora partnerstvo upoštevati načelo gospodarnosti uporabe sredstev in pravila glede napovedovanja usposabljanj.
Partner, ki uveljavlja stroške usposabljanj, ima pravico do povračila stroškov:
– predavateljev in njihovih potnih stroškov,
– najema prostora in opreme,
– tolmačenja in prevajanja na usposabljanjih,
– stroškov pogostitve,
– drugih stroškov neposredno povezanih z izvedbo usposabljanj (npr. gradiva).
7. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki bo na osnovi rezultatov ocenjevanja, po merilih na ravni javnega razpisa oblikovala predlog predvidoma 10 kompetenčnih centrov, prejemnikov sredstev.
Projekti bodo na predlog prejemnikov sredstev uvrščeni glede na doseženo število točk, s čimer bo določen vrstni red sofinanciranih področij S4 ali horizontalnega prednostnega področja IKT. Na seznam za sofinanciranje bodo uvrščeni projekti, ki bodo v okviru posameznega področja S4 ali horizontalnega prednostnega področja IKT dosegli najvišje število točk. V skladu z doseženim številom točk bo podprt 1 kompetenčni center na posamezno prednostno področje uporabe S4 oziroma prednostno področje IKT.
V primeru, da ostajajo sredstva nerazporejena, lahko sklad preostala razpoložljiva sredstva ponudi tudi prijavitelju vloge, že podprtega področja S4, po vrstnem redu glede na doseženo število točk.
V primeru, da za posamezno področje S4 ali horizontalno prednostno področje IKT ne bo predloženih vlog oziroma predložene vloge ne bodo dosegle minimalnega kakovostnega kriterija, bodo finančna sredstva preusmerjena na druga področja S4 ali horizontalno prednostno področje IKT, izključno po vrstnem glede na doseženo število točk.
Na predlog prejemnikov sredstev se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 70 točk. Vloga mora pri vsakem merilu na ravni javnega razpisa prejeti več kot 0 točk. Če pri posameznem merilu ne prejme več kot 0 točk, se taka vloga zavrne.
Postopek in način izbora je podrobno naveden v poglavju V razpisne dokumentacije.
8. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Št. točk
1. Področje delovanja celovitost zajemanja prednostnega področja uporabe S4
10
2. Relevantnost in inovativnost projekta
40
3. Kakovost izvedbe
30
4. Ciljne skupine
10
5. Trajnost predvidenih rezultatov
10
Skupaj
100
Največje število točk je 100. Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki 4.1 in 4.2 razpisne dokumentacije.
9. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
9.1 Vir financiranja
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Krepitev enake dostopnosti do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja: 10.1.2: »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.
9.2 Razpoložljiva višina sredstev
Namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa za obdobje 2019 do 2022, je 5.500.000,00 EUR.
Prijavitelj lahko za posamezni projekt zaprosi za največ 550.000,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) stroškov projekta:
2019–2022
KRVS (53 %) – SKUPAJ
2.915.000,00
PP 160137 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-V-EU (80 %)
2.332.000,00
PP 160138 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-V-slovenska udeležba (20 %)
583.000,00
KRZS (47 %) – SKUPAJ
2.585.000,00
PP 160139 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-Z-EU (80 %)
2.068.000,00
PP 160140 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – 14-20-Z- slovenska udeležba (20 %)
517.000,00
SKUPAJ JAVNI RAZPIS
5.500.000,00
EU DEL 80 %
4.400.000,00
SLO DEL 20 %
1.100.000,00
Način delitve sredstev po regijah: KRVS 53 % in KRZS 47 %, skladno z opredelitvijo v 4. točki tega razpisa.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva in od likvidnostnega stanja proračuna Republike Slovenije. Sklad dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za to zagotovljena sredstva.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta od 2019–2022. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov na javnem razpisu se prične z izdajo sklepa o izboru s strani sklada.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma vključenemu partnerju nastali in bili plačani od datuma izdaje sklepa o izboru projekta do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najkasneje do 31. 5. 2022).
Izplačila sklada za nastale upravičene izdatke se lahko izvedejo do 30. 9. 2022.
Odobreno obdobje izvajanja projekta se v izjemnih okoliščinah lahko podaljša, vendar le na podlagi soglasja sklada.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
11. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so pojasnjeni v poglavju III razpisne dokumentacije.
Dodeljena sredstva za izvedbo projektov predstavljajo pomoč:
a) po pravilu »de minimis«, priglašeno s shemo de minimis pomoči »Spodbujanje usposabljanja, zaposlovanja in samozaposlovanja« (št. priglasitve: M001-5022860-2014XVIII) z dne 7. 5. 2019;
b) državno pomoč za usposabljanje, priglašeno s shemo »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve: BE01-5022860-2016/II, z dne 6. 5. 2019.
11.1 Pomoč po pravilu »de minimis«
Prijavitelj in partnerji, ki bodo izvajali naloge projektne pisarne, tj. aktivnosti navedene v točki 6.1 tega razpisa, bodo upravičene stroške uveljavljali kot prejemniki pomoči po pravilu »de minimis«. Upravičeni so do uveljavljanja mesečnega stroška projektne pisarne, ki se povrne v obsegu 100 % upravičenih izdatkov.
11.2 Državna pomoč za usposabljanja
Partner/ji, ki sestavlja/jo projektno pisarno ter ostali partnerji, ki se bodo vključevali oziroma bodo izvajali aktivnosti določene v točkah 6.2 in 6.3 tega razpisa, bodo upravičene stroške uveljavljali kot prejemniki državne pomoči za usposabljanje, tj. na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Pomoči za usposabljanja«, št. priglasitve: BE01-5022860-2016/II z dne 6. 5. 2019. Po tej shemi bodo upravičeni stroški povrnjeni v višini od 50 % do 70 % upravičenih stroškov, po naslednji intenzivnosti pomoči, glede na Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe:
– 50 % upravičenih stroškov, če gre za veliko podjetje
– 60 % upravičenih stroškov, če gre za srednje podjetje
– 70 % upravičenih stroškov, če gre za mikro/malo podjetje.
12. Omejitve glede sprememb projekta v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: izbrani prijavitelj mora jamčiti in se zavezati, da v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s 3. točko 71. člena Uredbe 1303/2013/EU ali predpisom, ki jo bo nadomestil, v nadaljnjem roku 5 let po zaključku projekta ESS, ki ni naložba v infrastrukturo ali produktivna naložba, ter zanjo velja obveznost vzdrževanja naložb v skladu z veljavnimi pravili o državni pomoči, ne bo prenehal ali premestil proizvodne dejavnosti. V nasprotnem primeru lahko sklad od pogodbe odstopi in zahteva vračilo vseh izplačanih sredstev ali sorazmeren del izplačanih sredstev, izbrani prijavitelj pa mora vrniti vsa prejeta sredstva ali sorazmeren del prejetih sredstev po tej pogodbi v roku 30 dni od pisnega poziva sklada, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu.
13. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa prijavitelj sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun končnega prejemnika sredstev do dneva vračila skladu. V primeru suma kaznivega dejanja se bo o tem obvestilo organe pregona.
14. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja projekta, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji in navodilih sklada.
Za učinkovito spremljanje projektov KOC bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike, ki jih mora prijavitelj predvideti v vlogi na razpis:
– število vključitev v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij;
– delež zaposlenih, ki so uspešno končali usposabljanje, se dokvalificirali, specializirali ali prekvalificirali.
Predvidene obvezne minimalne vrednosti kazalnikov za posamezen potrjen projekt:
– 1.500 vključitev v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij
Pri tem končno vrednost števila vključitev predstavlja vsota udeležb zaposlenih na usposabljanjih in ne število oseb, vključenih v usposabljanje. To pomeni da se, v kolikor se oseba udeleži več usposabljanj, beleži vsaka udeležba, tj. seštevajo se vse vključitve, ne glede na to, da gre za isto osebo.
– Delež zaposlenih, ki so uspešno končali usposabljanje, se dokvalificirali, specializirali ali prekvalificirali, dosega vsaj 85 %
15. Spremljanje podatkov o udeležencih
EU zakonodaja določa obveznost spremljanja in vrednotenja operacij v 27., 54., 96. in 125. členu Uredbe 1303/2013/EU ter 5. in 19. členu Uredbe 1304/2013/EU, za kar je potrebno pridobiti ustrezne podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projektov, vključno z osebnimi podatki. V te namene se pri vseh ukrepih, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, zbira, vodi, posreduje, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na projektih.
Izbrani prijavitelji so dolžni spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki posameznikov, ki sodelujejo kot udeleženci na projektih, skladno z navodili sklada. To med drugim pomeni, da bo moral izbrani prijavitelj za vse udeležence pridobiti in hraniti podatke o udeležencih na projektu. Izbrani prijavitelj skladu, OU oziroma pooblaščenim izvajalcem za vrednotenje poroča o udeležencih, za katere je pridobil podatke skladno z navodili sklada. Dolžan je zagotoviti primarno agregacijo podatkov, pri tem pa zagotoviti, da hrani izvirne listine (npr. vprašalnike). Spremljanje podatkov o udeležencih bo natančneje opredeljeno v navodilih.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da so se prijavitelj in partnerji seznanili z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinjajo. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU ter Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, skladno z 2. členom Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19, dalje ZPosS), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, velja domneva, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in podatkov, opredeljenih v 2. členu ZPosS.
17. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je do vključno 8. 7. 2019.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v I. točki razpisne dokumentacije.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.
Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot pravočasna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum oddaje vloge šteje dan prejema vloge na sklad. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne, bodo s sklepom zavržene in bodo vrnjene prijavitelju. Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9. do 15. ure, v sredo do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge.
17.1. Formalno popolna vloga
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa. Vloge naj bodo označene z nazivom in naslovom prijavitelja. Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže.
Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih zastopnikov:
Obrazec št. 1:
Prijavni obrazec (del razpisne dokumentacije)
Obrazec št. 2:
Finančni načrt
Obrazec št. 3a:
Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu
Obrazec št. 3b:
Partnersko podjetje in »shema za usposabljanja«
Obrazec št. 4:
»de minimis« – Izjava o prejetih pomočeh enotnega podjetja
Vloga naj bo oddana tudi v elektronski obliki (USB ključ) na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke.
Označba ovitka
Vloge (vključno z dopolnitvijo vloge) morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019–2022«. Vloge naj bodo označene z nazivom in naslovom prijavitelja.
18. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog se bo začelo 10. 7. 2019 ob 11. uri, na sedežu sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.
Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik sklada. Odpiranje vlog bo javno. V primeru velikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po Zakonu o poslovni skrivnosti označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletnem mestu sklada (www.sklad-kadri.si).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku, ki ga določi strokovna komisija v pozivu za dopolnitev. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale prejete vloge v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Na podlagi predloga strokovne komisije bo predstojnik sklada izdal sklepe o (ne)izboru izbranim in neizbranim prijaviteljem. Izbrani prijavitelj bo vključen v seznam prejemnikov sredstev, ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev in prejemnikov sredstev, naziv projekta in višino prejetih sredstev in bo objavljen na spletni strani sklada in na www.eu-skladi.si.
Sklad bo izbranim prijaviteljem posredoval sklep o izboru in ga hkrati pozval k podpisu pogodbe. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. V takem primeru se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno doseči minimalni kriterij (najmanj 70 točk).
Zoper odločitev sklada o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
19. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si, vsak delovni dan med 9. in 15. uro na tel. 01/43-45-873 ali na e-naslovu: koc3@sklad-kadri.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 9. in 15. uro na naslovu Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, pri Zoranu Kotolenku, vodji sektorja I.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo enkrat tedensko objavljeni na spletnem naslovu sklada www.sklad-kadri.si. Izvajalec javnega razpisa v okviru dodatnih informacij ne tolmači velikosti potencialnih prijaviteljev oziroma partnerjev v skladu s Prilogo I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014. Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
Obrazec št. 1:
Prijavni obrazec
Obrazec št. 2:
Finančni načrt
Obrazec št. 3a:
Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu
Obrazec št. 3b:
Partnersko podjetje in »shema za usposabljanja«
Obrazec št. 4:
»de minimis« – Izjava o prejetih pomočeh enotnega podjetja
Priloga št. 1
Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta
Priloga št. 2
Vzorec partnerskega sporazuma o sofinanciranju projekta
Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti