Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

Ob-2376/19, Stran 1259
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019«
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2 z dne 18. 3. 2016, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013), Shema de minimis z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I), Spremembe čistopisa Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji 35. redni seji dne 12. 4. 2019 in h katerim je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 4. 2019, št. 302-71/2018/19, Pogodbo št. SPIRIT-2019-172410-NŽ o izvajanju in financiranju programov s področja spodbujanja podjetništva.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet razpisa
3.1. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.
Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
– uspešen zagon najmanj 30 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
– stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
– spodbuditi inovativnost in tržno usmerjenost poslovnih modelov.
3.2. Predmet javnega natečaja
Predmet razpisa je izbor najboljših 30 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 registrirale svoje podjetje (v obliki gospodarske dužbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo) in so uspešno zaključile ABC usposabljanje, ki ga je organiziral SPIRIT Slovenija ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 30 najbolje ocenjenih.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji:
– Prijavitelj mora biti uradno registriran poslovni subjekt v Republiki Sloveniji, v obliki gospodarske dužbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo. Prijavitelj mora biti evidentiran v uradnem registru od 1. 1. 2019 do najmanj en dan pred oddajo vloge.
– Prijavitelj mora imeti odprt svoj poslovni transakcijski račun v Sloveniji (razviden iz registra poslovnih računov).
– Prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
– Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
– Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge).
– Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; 
 predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
5.2. Posebni pogoji:
Prijavitelj oziroma zakonita zastopnica prijavitelja mora imeti potrdilo o Uspešno zaključenem usposabljanju ABC podjetništva (spletno usposabljanje), ki ga je v obdobju med 10. 5. 2019 do 10. 6. 2019 organiziral SPIRIT Slovenija (https://www.podjetniski-portal.si/podjetnice/abc-podjetnistva).
Na javnem razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, ki lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) in v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek izbora vodi komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo in bodo skladne s predmetom in namenom tega razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili iz 7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki javnega razpisa,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega razpisa in navodili, ki so navedena na posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in drugih zahtev ter omejitev in/ali ni skladna s predmetom in namenom javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenjevala strukturo in vsebino poslovnega modela, ki ga prijavitelj priloži vlogi. Ocenjevanje je dvostopenjsko.
Ocenjevanje na 1. stopnji bo izvedla posebna ocenjevalna komisija, ki jo bo sestavljalo 5–10 strokovnjakov s področja podjetništva, imenovanih s strani zakonitega zastopnika agencije.
Ocenjuje se poslovni model, ki je priložen vlogi.
MERILA 1. stopnje ocenjevanja
Možno št. točk
Št. doseženih točk
1
Poslovni model 
100
Opis poslovnega modela
Poslovni model vsebuje vse elemente, ki so razumljivo opisani
0–10
Poslovna ideja
Poslovna ideja (rešitev) je inovativna, jasno opredeljena in preverjena pri uporabnikih. Jasna je edinstvena ponujena vrednost in neulovljiva prednost.
0–20
Razumevanje uporabnikov in poznavanje konkurence
Jasno in podkrepljeno s podatki so predstavljeni problemi ciljnega segmenta. Konkurenca je jasno opredeljena – podjetje je pravilno pozicionirano na trg.
0–20
Strategija razvoja in rasti
Strategija razvoja podjetja z izdelčnega (razvoj dodatnih produktov), trženjskega (strategija trženja in prodaje, distribucije) ter kadrovskega (potrebe po novih sodelavcih in partnerjih) je konkretna, jasna in izvedljiva
0–30
Ekonomika, finance in ekipa
Finančna projekcija je priložena in realna. Morebitne potrebe po financiranju so realno ocenjene in vir financiranja je jasno opredeljen. Ekipa je kompetentna za izvedbo posla.
0–20
Način uporabe meril je opredeljen v poglavju III. razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, je 100.
Postopek poteka dvostopenjsko. Najprej komisija oceni prispele vloge po navedenih merilih za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. Prijavitelji 70 vlog, ki bodo v okviru ocenjevanja na 1. stopnji dosegle višje število točk, bodo povabljeni na osebne predstavitve poslovnega modela in idej pred komisijo, ki bo izvedla ocenjevanje 70 vlog na 2. stopnji. Po osebnih predstavitvah bo komisija izbrala in s finančno spodbudo nagradila 30 najboljših idej na podlagi njihovih osebnih predstavitev, kjer se bo ocenjevala izvirnost in prepričljivost predstavljenega poslovnega modela. Vloge, ki ne bodo povabljene na osebno pedstavitev, se zaradi prenizkega števila doseženih točk na 1. stopnji ocenjevanja, zavrne.
V primeru enako ocenjenih vlog, zaradi česar bi presegli 30 najboljših finančno podprtih vlog, se vloge z enakim številom točk na zadnjih mestih (do 30 mest) razvrsti po merilh 1. stopnje ocenjevanja, in sicer se vloge razvrsti najprej po točkah merila: Razumevanje uporabnikov in poznavanje konkurence, nato po točkah merila: Ekonomika, finance in ekipa in nazadnje po točkah merila: Strategija razvoja in rasti. V kolikor bo na zadnjih mestih še vedno več vlog z enakim številom točk, bomo z žrebom določili katere vloge z enakim številom točk bodo podprte.
Merila za ocenjevanje osebnih predstavitev (2. stopnja ocenjevanja) so:
MERILA 2. stopnje ocenjevanja
Možno št. točk
Št. doseženih točk
2
Poslovni model 
100
Predstavitev poslovnega modela
Predstavitev je izvirna in prepričljiva
0–20
Video predstavitev
Video predstavitev je navdihujoča, ima jasno sporočilo in vabi k nakupu
0–20
Raziskava trga (poznavanje konkurence) in aplikativnost izdelka in storitve
Izdelek je preverjen na trgu preko raziskave, poskusnih prodaj, anketiranja potencialnih kupcev. Konkurenca je jasno opredeljena – podjetje je pravilno pozicionirano na trg.
0–20
Strategija razvoja in rasti
Strategija razvoja podjetja z izdelčnega (razvoj dodatnih produktov), trženjskega (strategija trženja in prodaje, distribucije) ter kadrovskega (potrebe po novih sodelavcih in partnerjih) je konkretna, jasna in izvedljiva
0–20
Ekonomika in finance
Finančna projekcija je realno zastavljena in predstavljena z razumevanjem
0–20
Na podlagi seštevka ocen obeh stopenj ocenjevanja, bo komisija predlagala dodelitev spodbude najboljšim 30 prijaviteljem poslovnih modelov. Vloge, ki ne bodo predlagane za dodelitev spodbude, se zaradi prenizkega števila doseženih točk, zavrne.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 90.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo, za leto 2019.
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I).
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč.
10. Podlage in način izplačila spodbude
Podlaga za izplačilo spodbude je uspešna uvrstitev prijaviteljice med prvih 30 najbolje ocenjenih poslovnih modelov in v letu 2019 registriran poslovni subjekt.
Spodbuda bo izplačana na poslovni račun prijavitelja v roku 30 dni po sklenitvi pogodb s prejemniki spodbud oziroma prvi naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani financerja.
11. Roki in način prijave
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih iz poglavja IV razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 3 »Naslovnica za ovojnico«, ki je del razpisne dokumentacije.
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.
Razpis bo odprt do vključno 22. 7. 2019 do 13. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 22. 7. 2019, do 13. ure, ne glede na način oddaje oziroma prispetja.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga je lahko poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija v času uradnih ur (vsak dan med 9. in 13. uro) in mora prispeti na agencijo do navedenega roka za prispetje vlog.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki bodo pravilno označene.
Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo vloga zavržena.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni dokumentaciji.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni predvidoma v roku 10 dni od datuma odpiranja vlog.
Rezultati predmetnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.
14. Razpoložljivost dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podjetnice@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

AAA Zlata odličnost