Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

VL 127041/2018 Os-1920/19, Stran 918
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika DOMO poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Aleš Gaber, proti dolžniku Nedžadu Dubovac, Prušnikova ulica 25, Ljubljana - Šentvid, ki ga zastopa odv. Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 27.813,12 EUR, sklenilo:
Dolžniku Nedžadu Dubovac, Prušnikova ulica 25, Ljubljana - Šentvid, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jože Hribernik, Miklošičeva 20, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2019