Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

VL 91567/2018 Os-1917/19, Stran 917
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika D & S inštrukcije, David Lukman s.p., Scopolijeva ulica 8, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Puc Mira odvetnica, Dunajska cesta 56, Ljubljana, proti dolžniku Branku Gaber, Gajstova pot 6, Šentjur, ki ga zastopa zač. zast. Odvetnik Jožko Gregorovič, Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur, zaradi izterjave 630,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Branku Gaber, Gajstova pot 6, Šentjur, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Jožko Gregorovič, Cesta Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2019