Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

Ob-2017/19, Stran 912
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2017, 28/2017, 12/2018, 16/2018), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2019) in Posamičnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja – naložbe v družbo Arriva Štajerska d.d., sprejetega na 19. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 4. 7. 2018, objavlja
javno zbiranje ponudb 
za nakup finančnega premoženja 
1. Prodajalec Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 71.366 navadnih delnic (v paketu) oziroma 14,51 % delež družbe Arriva Štajerska d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki in pravne osebe.
4. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za vložitev ponudb.
5. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa lahko ponudi tudi krajši rok.
6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma fizična oseba, mora vse zahtevane listine predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
7. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podatke o poslovanju pravne osebe na javno dostopnem portalu AJPES.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 150.000,00 EUR najkasneje do 23. 5. 2019, na transakcijski račun Mestne občine Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom »Varščina za nakup delnic Arriva Štajerska d.d.«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od poteka roka za oddajo ponudb.
9. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec z namenom dosega najvišje ponudbene cene, dopušča možnost pogajanja z vsemi ponudniki.
10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic družbe Arriva Štajerska d.d. s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla, ustavi.
11. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom »Ponudba za nakup delnic Arrive Štajerska d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 24. 5. 2019 do 9. ure. Na nahrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
12. Odpiranje ponudb bo javno, dne 24. 5. 2019 ob 11.30, na naslovu: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, dvorana generala Maistra. Pogajanja, ki bodo v enem in edinem krogu, bodo istega dne ob 12. uri.
13. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki obveščeni po končanem izboru s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od poteka roka za oddajo ponudb.
15. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu delnic oziroma deleža družbe Arriva Štajerska d.d., najkasneje v roku 10 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži.
16. Vsi stroški, povezani s prodajo finančnega premoženja, bremenijo izbranega ponudnika.
17. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu pri Mateji Cekić, tel. 02/22-01-731, e-pošta: mateja.cekic@maribor.si in pri Olgi Krebs Kauran, tel. 02/22-01-269; e-pošta: olga.krebs-kauran@maribor.si.
Mestna občina Maribor