Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

Ob-2036/19, Stran 907
Sprememba 
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:
5. 3
4. Vloga mora biti oddana vsaj en dan pred uradnim pričetkom gospodarske delegacije v tujini – velja poštni žig, odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne oddaje pa vpisan datum na ovojnici s strani Slovenskega podjetniškega sklada.
5. Gospodarske delegacije v tujino se bo aktivno udeležil lastnik ali zakoniti zastopnik ali zaposlen v podjetju.
Briše se:
Udeležba na gospodarskih delegacijah v tujini ne sme biti zaključena pred oddajo vloge (v primeru, da se bo udeležba na gospodarskih delegacijah izvajala po objavi javnega poziva). Za udeležbo na delegacijah od 1. 1. 2019 do objave javnega poziva ta pogoj ne velja. V tem primeru lahko prijavitelj vlogo odda za že izvedeno udeležbo.
Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca, 
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega izvajalca.
7 Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:
– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče ali spremeni,
– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv,
– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko regijo,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.
Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spremembe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad objavi spremembo javnega poziva in/ali oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.
Briše se:
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s prijaviteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu RS.
9 V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložljiva letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.
10 Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), so podrobneje specificirane v pozivni dokumentaciji, in sicer:
– stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
– stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza),
– stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka,
– stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).
11 Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.
Briše se:
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
Slovenski podjetniški sklad