Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

Št. 100-24/2019-2 Ob-2019/19, Stran 906
Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče, je 18. 4. 2019 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
ravnatelja zavoda 
1. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev po ZOFVI (izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, izkušnjah v vzgoji in izobraževanju) mora kandidat priložiti prijavi v originalu ali overjeni fotokopiji, Potrdilo Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence o nekaznovanosti in Potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ne smeta biti starejša od 30 dni.
2. Kandidat mora prijavi priložiti program vodenja zavoda za čas trajanja mandata.
3. Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
4. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, za delo s polnim delovnim časom.
Za čas mandata se z izbranim in imenovanim kandidatom sklene pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
5. Zaželeno je, da kandidat priloži prijavi kratek življenjepis in opis dosedanjega dela z delovnimi izkušnjami.
6. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 Renče, z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«.
7. Nepravočasne in nepopolne prijave bodo zavržene.
8. Kandidati bodo o izbiri in imenovanju pisno obveščeni.
Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče