Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

Št. 110-47/2019/1 Ob-2015/19, Stran 906
Na podlagi 19. člena Sklepa Vlade RS o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, z dne 28. 10. 2008 ter Sklepa o spremembah sklepa z dne 27. 7. 2010 in 48., 53., 53a., 99., 107a. in 145. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (v nadaljevanju CIRIUS Kamnik) razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Doma CIRIUS Kamnik (m/ž)
Pogoji:
– Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).
– Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote Dom CIRIUS Kamnik.
Predviden začetek dela bo dne 1. 10. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
lzbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja doma CIRIUS Kamnik.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 12 dneh po objavi razpisa na naslov: CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, 1241 Kamnik, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja organizacijske enote Dom CIRIUS Kamnik za mandatno obdobje in predložiti kratek življenjepis.
Kandidati, ki na prijavi navedejo svoj naslov e-pošte, s tem soglašajo, da jim CIRIUS Kamnik lahko pošilja vsa obvestila in sklepe v zvezi s tem razpisom in prijavo nanj le po elektronski pošti, kar se bo štelo kot osebna vročitev. Kot dokaz vročitve šteje potrdilo strežnika CIRIUS Kamnik o poslanem elektronskem sporočilu.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku po zaključku postopka imenovanja.
Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik