Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

Ob-2014/19, Stran 905
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10, 55/11, 84/11, 104/13 in 20/19) in 16. člena statuta, svet Javnega zavoda Center za idrijsko dediščino objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
Javnega zavoda Center za idrijsko dediščino 
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba prve stopnje (prva bolonjska stopnja) oziroma univerzitetno izobrazbo prve stopnje (prva bolonjska stopnja),
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– predložen načrt dela in razvoj zavoda za mandatno obdobje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, kratkih življenjepisom in programom dela Zavoda za mandatno obdobje naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis za direktorja – Ne odpiraj« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Center za idrijsko dediščino, Mestni trg 2, 5280 Idrija.
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja – Občino Idrija. Izbrani kandidat bo izbran za dobo 5 let. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Center za idrijsko dediščino