Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

Ob-2007/19, Stran 905
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park (Uradni list RS, št. 75/02, 113/09, 100/13) ter Statuta javnega zavoda Notranjski regijski park, z dne 18. 10. 2016, Svet javnega zavoda Notranjski regijski park objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Notranjski regijski park 
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg v splošnih pogojev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. stopnjo po Bolonjskem programu,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki so razvidne iz referenc o njegovem delu in zaposlitvah,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis kandidata v obliki Europass,
– dokazila, s katerimi kandidat dokazuje znanja, ki jih navaja v življenjepisu,
– dokazila glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov,
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu zavodu Notranjski regijski park, pridobitev podatkov o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat tega soglasja ne priloži, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila,
– vizijo oziroma program delovanja zavoda za obdobje naslednjih petih let.
Direktorja javnega zavoda Notranjski regijski park imenuje svet zavoda ob predhodnem soglasju ustanovitelja. Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo s priporočeno poštno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov: Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica, z oznako »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj!«. Rok za prijavo je 15 dni in začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Zadnji dan za prijavo je 11. 5. 2019.
Svet zavoda bo izmed prijavljenih kandidatov, na podlagi prijav na razgovor povabil največ tri kandidate. O datumu razgovora bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti, katero bodo navedli v prijavi. Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi tega razpisa.
V javnem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Svet zavoda Notranjski regijski park