Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2019 z dne 26. 4. 2019

Kazalo

Ob-2008/19, Stran 863
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 96/15) – ZIPRS1617 in 13/18) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis 
za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-23/2019
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je program »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s katerim se osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotovi program pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Program predvideva izvedbo orientacijskega programa, operativne pomoči pri reševanju življenjskih situacij ter različnih integracijskih aktivnosti in učne pomoči.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje spodaj navedenih delov programa ter zagotavljanje povezanega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale oba dela programa:
– 1. del programa: Orientacijski program in pomoč pri urejanju življenjskih situacij,
– 2. del programa: Integracijske aktivnosti in učna pomoč.
Prijavitelji morajo ponuditi izvajanje javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega dela programa. Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do 31. 12. 2021.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri pristojnem sodišču v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.
Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustrezati ciljnim skupinam.
Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 43.
MERILO
št. možnih točk
OBRAZLOŽITEV MERILA
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela v projektu
Aktivnosti so konkretno opredeljene in opisane ter količinsko/časovno ovrednotene.
– aktivnosti in metoda dela so v projektu v celoti jasno opredeljeni
5
Prav tako mora biti pri vsaki aktivnosti konkretizirana metoda dela.
– aktivnosti in metoda dela so v projektu v večji meri jasno opredeljeni
3
– aktivnosti in metoda dela so v projektu v manjši meri jasno opredeljeni
1
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo
Za izvajanje ali sodelovanje pri projektu je prijavitelj zagotovil osebe z begunsko izkušnjo, ki jih je navedel v prilogo IV/5. Te osebe morajo sodelovati na projektu ves čas trajanja pogodbe. Ena oseba z begunsko izkušnjo lahko sodeluje le na eni lokaciji.
– na več kot dveh lokacijah
5
– na dveh lokacijah
3
– na eni lokaciji
1
– prijavitelj ni predvidel sodelovanja osebe z begunsko izkušnjo
0
Prijavitelj zagotavlja pomoč pri sporazumevanju v arabskem in tigrinskem jeziku
Prijavitelj ves čas trajanja pogodbe zagotavlja storitve pomoči pri sporazumevanju v arabskem in tigrinskem jeziku osebam, ki ne govorijo EU jezikov, in sicer z osebami (neformalnimi prevajalci), ki jih je predvidel na projektu in navedel v prilogo IV/5 ter zanje predložil zahtevana dokazila iz točke 8.4 tega dela razpisne dokumentacije. Ena oseba lahko sodeluje le na eni lokaciji.
– na več kot dveh lokacijah
5
– na dveh lokacijah
3
– na eni lokaciji
1
– prijavitelj ni predvidel pomoči pri sporazumevanju
0
4. Prijavitelj prepozna kritična tveganja ter ukrepe za njihovo odpravo
Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta in ukrepe za njihovo odpravo? 
– Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani.
5
– Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihovo odpravo pomanjkljivo opisani.
3
– Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana.
0
5. Prijavitelj je predstavil tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki projektu prinašajo dodano vrednost
Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil dodatne (inovativne) vsebine, ali slednje temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in ali predstavljajo dodano vrednost.
– Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost.
5
– Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, vendar ne prinašajo dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine.
3
– Niso ponujene/predstavljene dodatne inovativne vsebine ali so neustrezne.
0
6. Plan aktivnosti obveščanja javnosti in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na spletni strani, PR članki in podobno
Ali je načrtovan plan obveščanja javnosti in objavljanja ustrezen glede na cilje projekta?
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, usklajen z aktivnostmi in cilji projekta.
5
Ali je predviden plan obveščanja javnosti in objavljanja časovno in vsebinsko usklajen z načrtovanimi aktivnostmi?
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen z aktivnostmi.
3
– Ni načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja ali pa je neustrezen.
0
7. Kakovost finančnega načrta in
stroškovna učinkovitost projekta 
a) v kolikšni meri je predlagan projektni predlog stroškovno učinkovit
Ocenjuje se ekonomičnost finančne konstrukcije v primerjavi z drugimi projektnimi predlogi.
– cenovno najbolj ugodna
5
V primeru da prispe več kot 5 vlog, se število vseh možnih točk (5) deli na prejete vloge (npr. prispe 10 vlog: 5/10=0,5) in nato prejme cenovno najbolj ugodna vloga 5 točk, druga najbolj ugodna 4,5 točk itd.
– druga najbolj ugodna
4
– tretja najbolj ugodna
3
– četrta najbolj ugodna
2
– peta najbolj ugodna
1
b) Finančna konstrukcija je podrobno utemeljena, predlagani stroški so ustrezni, potrebni za izvedbo projekta in relevantni glede na predvidene dejavnosti. Načrtovani upravičeni stroški ne vključujejo neupravičenih stroškov. Iz utemeljitve stroškov je razvidno, kaj je v znesku zajeto in po kakšni ceni.
b1.) Ocenjevanje glede na število ugotovljenih odstopanj na posamezno proračunsko vrstico in število pozivov k dopolnitvi.
Ocenjuje se število ugotovljenih odstopanj na posamezno proračunsko vrstico in število pozivov k dopolnitvi.
– brez pozivov in napak
2
– od 1–5 seštevek pozivov in napak
1,5
– od 4–6 seštevek pozivov in napak
1
– od 7–10 seštevek pozivov in napak
0,5
– več kot 11 seštevek pozivov in napak
0
b2.) Ocenjevanje glede na višino deleža stroškov plač in drugih stroškov dela (podjemno, avtorsko oziroma študentsko delo) v vseh neposrednih stroških.
Ocenjuje se višina deleža stroškov plač in drugih stroškov dela (podjemno, avtorsko oziroma študentsko delo) v vseh neposrednih stroških.
– več kot 90 % delež
0
– od 89,99 % do 80,00 %
0,5
– od 79,99 % do 70,00 %
1
– od 69,99 % do 60,00 %
1,5
– manj kot 59,99 %
2
b3.) Ocenjevanje deleža števila redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb, ki zajema še ostale oblike zaposlitve in oblike sodelovanja (podjemna pogodba, avtorska pogodba; študentsko delo; s.p.).
Ocenjuje se delež števila redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb, ki zajema še ostale oblike zaposlitve in oblike sodelovanja (podjemna pogodba, avtorska pogodba; študentsko delo; s.p.).
– več kot 90 % delež
2
– od 89,99 % do 80,00 %
1,5
– od 79,99 % do 70,00 %
1
– od 69,99 % do 60,00 %
0,5
– manj kot 59,99 %
0
b4.) Ocenjevanje števila predvidenih ur dela
Ocenjuje se število predvidenih ur dela
– najvišje število predvidenih ur dela od prejetih vlog
2
– do 10 % manjše število predvidenih ur dela od najv. št. predv. ur dela
1,5
– od 11 % do 20 % manjše število predvidenih ur dela od najv. št. predv. ur dela
1
– od 21 % do 30 % manjše število predvidenih ur od najv. št. predv. ur dela
0,5
– več kot 31 % manjše število predvidenih ur dela od najv. št. predv. ur dela
0
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 360.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do zaključka vseh predvidenih aktivnosti za upravičence, vendar najkasneje do 31. 12. 2021.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 270.000,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 90.000,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 27. 5. 2019, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vlogo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integraciji migrantov, Cesta v Gorice 15, Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje bo potekalo predvidoma 27. 5. 2019, ob 13. uri.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 30 dneh od roka predložitve vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.uoim.gov.si/, zgornji meni »O uradu«, levi meni »Javne objave«, »Javni razpisi«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.uoim.gov.si/, zgornji meni »O uradu«, levi meni »Javne objave«, »Javni razpisi«.
Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.uoim@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije-javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-23/2019«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.uoim.gov.si/, zgornji meni »O uradu«, levi meni »Javne objave«, »Javni razpisi«, in sicer najkasneje 4 dni pred potekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 20. 5. 2019.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov