Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019

Kazalo

46. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju, stran 375.

  
Na podlagi prve alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO ČRNE GORE O VOJAŠKOTEHNIČNEM SODELOVANJU 
1. člen 
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore o vojaškotehničnem sodelovanju, podpisan 31. januarja 2018 v Ljubljani.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v črnogorskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO ČRNE GORE O VOJAŠKOTEHNIČNEM SODELOVANJU 
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Črne gore, v nadaljevanju pogodbenika, sta se
na podlagi načel in določb mednarodnega prava v želji po razvoju in krepitvi prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Črno goro,
ob upoštevanju določb Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju, ki je bil podpisan v Ljubljani 18. junija 2007,
ob upoštevanju določb Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne Gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, ki je bil podpisan v Ljubljani 27. novembra 2014,
v prizadevanjih za sodelovanje na vojaškotehničnem področju, ki bo temeljilo na vzajemnem spoštovanju, zaupanju in obojestranski koristi ter tudi spodbujanju sodelovanja raziskovalnih, tehnoloških in gospodarskih subjektov na področju obrambe,
sporazumela o naslednjem:
1. člen 
Področja sodelovanja 
Po tem sporazumu vojaškotehnično sodelovanje poteka na naslednjih področjih:
– oborožitev, oprema in drugi proizvodi, ki imajo vojaško namembnost;
– raziskave, razvoj in proizvodnja oborožitve, opreme in drugih proizvodov, ki imajo vojaško namembnost;
– standardizacija, kodifikacija in vzpostavljanje sistema kakovosti;
– uporaba, popravila in nadgradnje oborožitve, opreme in drugih proizvodov, ki imajo vojaško namembnost;
– izvajanje storitev na področju vojaškotehničnega sodelovanja;
– usposabljanje in izobraževanje kadrov na vojaškotehničnem področju v ustreznih ustanovah pogodbenikov, z upoštevanjem njunih možnosti in potreb in
– druga področja vojaškotehničnega sodelovanja, o katerih se bosta pogodbenika dogovorila.
2. člen 
Pravni status sporazuma 
Sodelovanje po tem sporazumu poteka v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi držav pogodbenikov.
Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti pogodbenika, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki sta jih državi pogodbenikov že sklenili.
3. člen 
Pooblaščeni organi 
Pooblaščena organa pogodbenikov za izvajanje tega sporazuma sta:
v Republiki Sloveniji Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za logistiko,
v Črni gori Ministrstvo za obrambo Črne gore, Direktorat za materialne resurse.
Pogodbenika v pisni obliki obvestita drug drugega o morebitnih spremembah pri določitvi svojih pooblaščenih organov.
4. člen 
Delovna skupina 
Za izvajanje tega sporazuma in drugih dogovorov na področju vojaškotehničnega sodelovanja lahko pogodbenika na podlagi enake zastopanosti oblikujeta posebno delovno skupino za vojaškotehnično sodelovanje.
Organizacija, pristojnosti in način delovanja delovne skupine za vojaškotehnično sodelovanje se opredelijo s poslovnikom, ki ga sprejmeta pogodbenika oziroma njuni pooblaščeni organi.
5. člen 
Uporaba proizvodov, ki imajo vojaško namembnost 
Vsak pogodbenik pridobljeno ali kupljeno oborožitev, opremo in druge proizvode, ki imajo vojaško namembnost, uporablja izrecno za namen, kot je bil določen, ter jih ne sme prodati ali posredovati tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja drugega pogodbenika.
6. člen 
Varovanje tajnih podatkov 
Način posredovanja, obravnave in varovanja tajnih podatkov je določen s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, ki je bil podpisan v Ljubljani 27. novembra 2014.
Informacije, ki jih pogodbenik pridobi od drugega pogodbenika, ne smejo biti uporabljene v njegovo škodo.
7. člen 
Varovanje intelektualne lastnine 
Pogodbenika soglašata, da oborožitev, oprema ter rezultati raziskav in razvoja tehnologij, ne glede na stopnjo njihove razvitosti, ter drugi proizvodi in informacije, povezane z njimi, ki so bili pridobljeni pri vojaškotehničnem sodelovanju, lahko pomenijo oziroma vsebujejo intelektualno lastnino, katere pravice pripadajo državama pogodbenikov oziroma njihovim pooblaščenim organom ali organizacijam.
Pogodbenika varujeta intelektualno lastnino in tudi tisto, ki bo nastala po tem sporazumu, v skladu z veljavno zakonodajo držav pogodbenikov in mednarodnimi pogodbami, katerih podpisnici sta Republika Slovenija in Črna gora.
Uporaba in pravna zaščita intelektualne lastnine, ki je bila posredovana oziroma je nastala na podlagi tega sporazuma, se lahko uredi s posebnim sporazumom.
8. člen 
Reševanje sporov 
Morebitne spore in nesoglasja glede uporabe in razlage določb tega sporazuma pogodbenika oziroma njuna pooblaščena organa rešujeta s pogajanji in posvetovanji, ne da bi se v reševanje predložili tretji strani.
9. člen 
Spremembe in dopolnitve sporazuma 
Pogodbenika lahko sporazum kadar koli spremenita ali dopolnita z vzajemnim pisnim soglasjem. Spremembe in dopolnitve sporazuma začnejo veljati v skladu z 10. členom tega sporazuma.
Spremembe pooblaščenih organov ali odgovornih oseb pogodbenikov se ne štejejo za spremembe in dopolnitve tega sporazuma.
10. člen 
Končne določbe 
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenika obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Ta sporazum se sklene za obdobje 5 let in se nato samodejno podaljšuje za vsako naslednje leto, razen če eden od pogodbenikov najpozneje v šestih mesecih pred potekom ustreznega obdobja veljavnosti sporazuma drugega pogodbenika v pisni obliki ne obvesti, da ga namerava odpovedati. V tem primeru sporazum preneha veljati po treh mesecih od prejema pisnega obvestila.
V primeru prenehanja veljavnosti tega sporazuma se določbe od 5. do 7. člena tega sporazuma uporabljajo še naprej, razen če se pogodbenika ne dogovorita kako drugače.
Vsak od pogodbenikov lahko kadar koli brez razloga ta sporazum odpove. V tem primeru sporazum preneha veljati po preteku treh mesecev od prejema pisne odpovedi.
Sklenjeno v Ljubljani dne 31. januarja 2018 v dveh izvirnikih v slovenskem in črnogorskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
Andreja Katič l.r.
Za Ministrstvo za obrambo Črne gore 
Predrag Bošković l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-21/2019
Ljubljana, dne 7. novembra 2019
EVA 2019-1811-0049
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost