Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2019 z dne 11. 2. 2019

Kazalo

8. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma, stran 42.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma, podpisan 10. februarja 2017 v Moskvi.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:1
1 Besedilo sporazuma v ruskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
MED URADOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA (REPUBLIKA SLOVENIJA) IN ZVEZNO SLUŽBO ZA FINANČNI NADZOR (RUSKA FEDERACIJA) O SODELOVANJU NA PODROČJU PREPREČEVANJA LEGALIZACIJE (PRANJA) PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S KAZNIVIMI DEJANJI, IN FINANCIRANJA TERORIZMA 
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezna služba Ruske federacije za finančni nadzor (Ruska federacija), v nadaljevanju "pogodbenika", sta se
ob upoštevanju skupnih interesov na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, financiranja terorizma in s tem povezanega kriminalnega delovanja,
ob upoštevanju potrebe po čim učinkovitejšem sodelovanju,
dogovorila:
1. člen 
Pogodbenika sodelujeta zlasti pri izmenjavi informacij v skladu z določbami tega sporazuma in delujeta v okviru svoje pristojnosti v skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnimi obveznostmi svojih držav.
2. člen 
Pogodbenika sodelujeta zlasti pri izmenjavi informacij, zbiranju, pripravi in analizi razpoložljivih informacij o transakcijah z denarnimi sredstvi in drugim premoženjem, za katere se sumi, da so povezani z legalizacijo (pranjem) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, financiranjem terorizma in povezanim kriminalnim delovanjem, kot tudi pri izmenjavi informacij o dejavnosti fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo pri takih transakcijah.
3. člen 
1. Pogodbenika izmenjavata informacije v pisni obliki na zaprosilo ali spontano, in sicer z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.
2. Zaprosilo mora vsebovati:
a) ime pogodbenika prosilca;
b) ime zaprošenega pogodbenika;
c) kratek opis dejstev in razlogov zanje (če je zaprosilo nujno, mora pogodbenik prosilec upravičiti njegovo nujnost);
d) opis vsebine zaprošene informacije;
e) namen, za katerega se zaproša za informacije;
f) vse druge informacije za izpolnitev zaprosila.
3. Za ustrezno izpolnitev zaprosila lahko zaprošeni pogodbenik zaprosi za dodatne informacije, če je to potrebno.
4. člen 
1. Zaprosilo se lahko v celoti ali delno zavrne, če bi njegova izpolnitev lahko ogrozila suverenost, varnost, javni red ali druge pomembne interese ali bi bila v nasprotju z notranjo zakonodajo in/ali mednarodnimi obveznostmi države zaprošenega pogodbenika ali če so se v tej državi že začeli sodni postopki.
2. Če zaprošeni pogodbenik zavrne izpolnitev zaprosila, pogodbenika prosilca obvesti o razlogih za zavrnitev.
5. člen 
1. Informacije, pridobljene po tem sporazumu, se brez predhodnega pisnega soglasja zaprošenega pogodbenika ne smejo uporabljati za drugačne namene, kot so navedeni v zaprosilu, in za katere so bile pripravljene.
2. Informacije, pridobljene po tem sporazumu, se obravnavajo kot zaupne in morajo biti varovane z enako stopnjo tajnosti, kot jo določa notranja zakonodaja pogodbenika prosilca za podobne informacije iz notranjih virov.
3. Pogodbenika, ki ju zavezujejo zakonodaja in mednarodne obveznosti njunih držav, sprejmeta potrebne upravne in tehnične ukrepe za varovanje informacij, pridobljenih na podlagi tega sporazuma, pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, popačenjem, razširjanjem in vsako drugo nezakonito uporabo.
4. Informacije, pridobljene na podlagi tega sporazuma, se ne hranijo dlje, kot je to potrebno v skladu z nameni, za katere so bile razkrite. Informacije se uničijo v skladu s pravnimi akti države vsakega pogodbenika.
6. člen 
1. Za slovenskega pogodbenika se zagotovi izmenjava informacij v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
2. Za ruskega pogodbenika se zagotovi izmenjava informacij v skladu z zakonodajo Ruske federacije.
3. Informacije iz tega člena se lahko uporabljajo v predkazenskih in sodnih postopkih samo v primerih, povezanih z legalizacijo (pranjem) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, financiranjem terorizma in s tem povezanim kriminalnim delovanjem.
7. člen 
1. Pogodbenika se dogovorita o postopkih za izmenjavo informacij v skladu z zakonodajo svojih držav in se medsebojno posvetujeta o vprašanjih iz tega sporazuma.
2. Pogodbenika lahko na zaprosilo ali spontano izmenjavata informacije o svoji notranji zakonodaji na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji in financiranjem terorizma.
3. Pogodbenika lahko skupaj pripravljata in izvajata srečanja in delavnice za izmenjavo izkušenj in razpravo o vprašanjih skupnega interesa.
4. Nič v tem sporazumu pogodbenikoma ne preprečuje priprave in vzpostavitve drugih medsebojno sprejemljivih načinov sodelovanja.
8. člen 
Sodelovanje in izmenjava informacij med pogodbenikoma poteka v angleškem jeziku.
9. člen 
Ta sporazum se lahko spremeni z medsebojnim soglasjem pogodbenikov v obliki dopolnilnih prilog.
10. člen 
Pogodbenika se pogajata in posvetujeta, da bi rešila vse spore, ki bi lahko nastali pri razlagi ali izvajanju tega sporazuma.
11. člen 
Določbe tega sporazuma ne smejo kršiti nobenih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb, katerih pogodbenici sta Republika Slovenija in Ruska federacija.
12. člen 
1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.
2. Ta sporazum začne veljati z dnem pisnega uradnega obvestila Republike Slovenije po diplomatski poti o dokončanju vseh notranjih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
3. Vsak pogodbenik lahko kadar koli pisno uradno obvesti drugega pogodbenika o svoji nameri, da odpoveduje ta sporazum. Sporazum preneha veljati 90 dni po tem, ko drugi pogodbenik prejme uradno obvestilo o odpovedi.
4. Določbe tega sporazuma, ki zagotavljajo zaupnost informacij, prejetih po tem sporazumu pred prenehanjem njegove veljavnosti, veljajo tudi po prenehanju veljavnosti sporazuma.
13. člen 
Sporazum med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Zvezno službo Ruske federacije za finančni nadzor o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in kriminalnega delovanja, povezanega s pranjem denarja, ki je bil sklenjen 9. decembra 2004 v Moskvi, preneha veljati z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma.
Sestavljeno dne 10. februarja 2017 v Moskvi v dveh izvirnikih v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi se uporabi angleško besedilo.
Za Urad za preprečevanje pranja denarja 
(Republika Slovenija) 
Darko Muženič l.r.
Za Zvezno službo 
za finančni nadzor 
(Ruska federacija) 
Jurij Čihančin l.r.
 
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-26/2018
Ljubljana, dne 10. januarja 2019
EVA 2018-1811-0117
 
Vlada 
Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti