Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, stran 9954.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), na 5. redni seji dne 11. julija 2019, Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12), na 4. redni seji dne 10. 10. 2019, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07), na 7. redni seji dne 8. 10. 2019 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07, 45/14 in 64/16) na 6. redni seji dne 25. 9. 2019 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica 
1. člen 
(1) Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 27/17 – uradno prečiščeno besedilo in 39/18) se spremeni tako, da se v tretji alineji, v drugem odstavku 3. člena, črta besedna zveza »in Ozka ulica«.
(2) Za tretjo alinejo v drugem odstavku 3. člena, se doda nova alineja, ki se glasi: »Enota Ozka ulica, ki deluje na lokaciji Ozka ulica 5 in 7, 2310 Slovenska Bistrica,«.
(3) V dosedanji deveti, ki postane deseta alineja drugega odstavka 3. člena se številka 43 nadomesti s številko »20«.
2. člen 
(1) Občine ustanoviteljice objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 602-2/2019
Slovenska Bistrica, dne 28. oktobra 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar 
Župan 
Občine Oplotnica 
Matjaž Orter 
Župan 
Občine Poljčane 
Stanislav Kovačič 
Župan 
Občine Makole 
Franc Majcen