Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019

Kazalo

3366. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM 14 – Podhomski vrtovi, stran 9953.

  
Na podlagi 116. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM 14 – Podhomski vrtovi 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem sklepom se po predhodnem javnem posvetu z dne 5. 6. 2019 potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM 14 – Podhomski vrtovi (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
V skladu z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOSG) se ureditveno območje nahaja znotraj enote urejanja prostora ŠM-14 z oznako podrobnejše namenske rabe ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport), za katerega je predpisana izdelava OPPN, ki ga je potrebno pripraviti in sprejeti z odlokom. Osnovna dejavnost v enoti urejanja ŠM-14 je vrtičkarstvo. Spremljajoči dejavnosti sta rekreacija in izobraževanje.
V sklopu OPPN bo opredeljena ureditev komunalne in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje objektov s spremljevalnimi dejavnostmi kot so določeni v OPN MOSG in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih ureditev.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje OPPN obsega naslednje parcele s parcelnimi številkami: 690/1, 687/3, 687/4, 687/5, 687/8, 687/9, 687/13, 687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/18, 687/19, 687/20, 687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 687/26 in 687/27, 687/28, 687/29, 687/30 in 687/31 vse k.o. 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu v skupni površini 18.957,0 m2.
Območje OPPN se lahko v času postopka priprave OPPN naknadno še spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN MOSG, projektne naloge, analize prostora, ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška cesta 20 A, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Urad za gospodarske javne službe, Šolska 5, Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Javnost se po opravljenem javnim posvetom pri oblikovanju izhodišč v postopek ponovno vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financiral pobudniki.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2019
Slovenj Gradec, dne 5. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti